Spring navigation over
Indhold start

Distribution af farligt gods

Dato07.06.2016
Nummer557

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Distributionslastbiler, der kører fragt til detailhandelen på mindre øer, der er færgebetjent, løber ind i problemer i forhold til reglerne om transport af farligt gods, der er reguleret i den såkaldte ADR-konvention. Problemet er særligt markant på færger med lukket bildæk. Ifølge reglerne skal farligt gods (i dette tilfælde husholdningskemikalier o.lign.) være placeret tilgængeligt og selvstændigt afmærket på ladet af bilen, hvilket ikke altid er muligt for distributionscentrene. Det er ikke noget problem ved landevejskørsel men reglerne er – naturligt nok – noget mere restriktive på færger.

Berørte virksomheder

Detail- og transportvirksomheder

Forslag

Virksomhedsforum foreslår et nabotjek af implementeringen, gerne i Sverige, Norge, Finland og Tyskland set i forhold til, hvordan disse lande har implementeret reglerne. Virksomhedsforum forestiller sig i udgangspunktet en løsning der medfører, at emner under et vist mindstekrav ikke underlægges krav om særlig pakning og/eller mærkning.

Yderligere oplysninger

Reguleres af Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR)

Besvaret februar 2017

Forslaget gennemføres delvist

Søfartsstyrelsen vil tage kontakt til vores umiddelbare nabolande og høre, om de har fastlagt særlige ordninger for korte søtransporter til mindre øer med farligt gods, ligesom Søfartsstyrelsen er indstillet på at gå i dialog med de danske interessenter for at se på udfordringen.

Det bemærkes, at der de senere år er gjort et stort arbejde for at ensrette reglerne for transport af farligt gods på land (ADR/RID) og til søs (IMDG). Der er imidlertid en række forskelle i transportformen, som kræver visse skærpelser for søtransporten.

Flertallet af Østersølandene har fastlagt fælles regler for transport af farligt gods mellem de forskellige transportformer (land og sø) - den såkaldte Østersø MoU aftale. Disse regler kan danske indenrigsfærger, som udstyrsmæssigt og operationelt er i stand til at transportere farligt gods, vælge at bringe i anvendelse.

Hvis disse regler bringes i anvendelse er udgangspunktet, at reglerne for landevejstransport også kan anvendes ved søtransport af farligt gods., Forudsætningen er dog fortsat, at skibet informeres om de pågældende produkter.

Mærkning

  • Der er for søtransport ikke skærpede krav til afmærkning af godset i selve transportenheden, da godset kan afmærkes efter landtransportreglerne.

Søsikkerhed

  • På et skib placeres transportenheder (fx lastbiler, anhængere) tæt op ad hinanden, hvorfor en ulykke kan have et intensivt forløb, især hvis farlige produkter placeres for tæt på hinanden.
  • Skibe skal derfor være bemandet og udstyret til at håndtere en ulykke, ulykkesstedet skal være tilgængeligt og besætningen skal have kendskab til omfang og placering af ombordværende farligt gods.
  • Der er visse restriktioner for transport af farligt gods på lukkede vogndæk. De er fastlagt ud fra internationale vurderinger af potentielle skadesscenarier ved særlige fareklasser. Eksempelvis er faren for spredning af en brand betydelig større på et lukket vogndæk end et åbent vogndæk.

Det bemærkes, at FN’s International Maritime Organisation (IMO) er i gang med at revurdere reglerne for transport af farligt gods på åbne vogndæk. Et arbejde som også forventes at få konsekvenser for transport af farligt gods på lukkede vogndæk.

Forslaget er implementeret i 2017.

Søfartsstyrelsen har udført nabotjek i Sverige og Tyskland om deres fastlæggelse af regler for transport af farlig gods med færger.

Tilbagemeldinger fra vores nabolande viser, at de har gennemført nationale regler om transport af farligt gods. Deres nationale regler afviger imidlertid på en række områder fra de tilsvarende danske regler, og det kan ikke entydigt konkluderes, hvorvidt deres regler er skrappere eller lempeligere end de danske regler. Overordnet set tyder det imidlertid ikke på, at de danske regler for transport af farligt gods med færger er mere restriktive end reglerne i vores nabolande.

Danske indenrigsfærger, som udstyrsmæssigt og operationelt er i stand til at transportere farligt gods, som beskrevet i den såkaldte Østersø MoU aftale, kan vælge at benytte sig af denne aftale, som et alternativ til de internationale regler for transport af farligt gods (IMDG koden).

Aftalen der er indgået mellem flertallet af Østersølandene, fastlæggere fælles regler for transport af farligt gods mellem de forskellige transportformer (land og sø). Når disse regler bringes i anvendelse er udgangspunktet, at reglerne for landevejstransport også kan anvendes ved søtransport af farligt gods. Dog er der visse restriktioner grundet i skibets sikkerhedsberedskab og de begrænsede evakueringsmuligheder. Ligeledes skal skibet informeres om de pågældende produkter.

Søfartsstyrelsen har efterfølgende taget kontakt til de Samvirkende Købmænd, der rejste problemstillingen over for Virksomhedsforum, for at informere om mulighederne og afdække de Samvirkende Købmænds udfordringer. De Samvirkende Købmænd vil følge op på Søfartsstyrelsens henvendelse, men har endnu ikke meldt tilbage.