Spring navigation over
Indhold start

Lokale parkeringsregler samt krav til vægt, længde og miljø

Dato07.06.2016
Nummer558

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Landsdækkende distribution til byerne hindres af lokale krav, der i visse tilfælde umuliggør en ensartet investeringspolitik i virksomhederne da det indkøbte materiel ikke vil kunne bruges alle steder i landet. Samtidig kan lokale tolkninger af fx parkeringsregler medføre at leveringer besværliggøres.

Visse byer satser eksempelvis på kun at få biler under en vis størrelse ind, hvilket betyder at distributionsvirksomhederne må foretage leverancer til én modtager i flere biler, hvilket medfører forsinkelser pga. omlæsning, mere forurening og mere trængsel.

Et andet eksempel er aflæsning af en last- eller varebil, hvor parkeringsreglerne fx kræver, at en bil skal være åben for at parkeringsvagterne kan finde ud af, at den er ved at læsse af og ikke er parkeret. Det giver problemer ift. til detailhandelen med højværdivarer som fx vin, spiritus, røgtobak og visse former for slik. Det er ikke en god ide at lade en bil fyldt med årgangsvin stå åben i en byzone. Samtidig mangler der ofte erhvervsparkeringspladser, erhvervsaflæsning tillades kun i begrænsede tidsrum og der kan mangle forståelse for at fx leverancer til en detailhandelsvirksomhed ikke skal ske via parkering flere gader væk.

Berørte virksomheder

Detailhandel og transport

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at reglerne for erhvervsparkering samt erhvervsbilers vægt og dimensioner i byzoner så vidt muligt ensrettes på landsplan, samt at der indføres mulighed for elektronisk erhvervsparkering.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres i mindre grad.

De generelle regler for standsning og parkering fremgår af færdselslovens §§ 28 og 29. Disse gælder for alle typer køretøjer, herunder også erhvervskøretøjer, med undtagelse af de i § 30 nævnte køretøjer. Kommunerne kan som vejmyndighed, med samtykke fra politiet, træffe færdselsmæssige bestemmelser for offentlige veje, som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning. Dette følger af færdselslovens § 92, stk. 1.

Der kan bl.a. træffes bestemmelser om parkering og standsning og forbud mod visse færdselsarter. Med hjemmel i denne bestemmelse kan kommunerne altså supplere og fravige færdselslovens almindelige regler. Herudover har kommunerne mulighed for at etablere betalingsordninger for parkering, hvilket følger af vejlovens § 90, stk. 1 og 2.

Regeringen har forståelse for, at det for transportbranchen kan være uhensigtsmæssigt, at reglerne varierer fra kommune til kommune. En ensretning af reglerne for erhvervsparkering samt erhvervsbilers vægt og dimensioner i byzoner vil kræve en ændring af færdselsloven med fastsættelse af ufravigelige bestemmelser herom. Herved vil muligheden for hensyntagen til lokale forhold blive fjernet, og det kan dermed ikke udelukkes, at ufravigelige statslige regler kan have en modsatsrettet effekt på fremkommeligheden og fleksibiliteten. Af denne grund finder regeringen ikke, at problemerne bedst lader sig løse ved lovændringer.

Derimod vil Transport- og Bygningsministeriet udsende er brev til landets kommuner, hvor der opfordres til, at virksomhedernes behov ved distribution i byerne tilgodeses, når kommunerne træffer færdselsmæssige bestemmelser og til at benytte muligheden for elektronisk parkering. Transport- og Bygningsministeriet vil samtidig opfordre navnlig de større kommuner til, at problemstillingen drøftes lokalt i relevante samarbejdsfora for dermed præcist at afdække, hvor problemerne opstår lokalt, og hvordan de kan løses på den mest hensigtsmæssige måde. Endelig vil kommunerne blive gjort opmærksom på, at de ikke kan stille krav om et åbent lad som indikation på en af-eller pålæsning og blive opfordret til, at sikre at kontrollørerne anvender tilstrækkelig observationstid ved erhvervskøretøjer, som er velegnet til at transportere varer.

Forslaget er ikke implementeret

Ministeriet har tidligere tilkendegivet at ville et brev til landets kommuner, hvor der opfordres til, at virksomhedernes behov ved distribution i byerne tilgodeses, når kommunerne træffer færdselsmæssige bestemmelser og til at benytte muligheden for elektronisk parkering.

Et brev vil blive sendt i foråret 2019.