Spring navigation over
Indhold start

Mærkning med enhedspris

Dato07.06.2016
Nummer564

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Bekendtgørelse nr. 866 af 18. september 2000 fastsætter regler for mærkning med enhedspris. Efter bestemmelsens § 8 kan der ske ny prismærkning uden enhedspris, når det sker på den sidste handelsdag før udløbet af holdbarhedsfristen og salget sker med rabat på grund af risiko for fordærvelse. Det er tidskrævende at lave ny enhedsmærkning, hvis en virksomhed ønsker at sænke prisen få dage inden udløbet af holdbarhedsdatoen. I henhold til § 8 i prismærkningsbekendtgørelsen er det kun tilladt på sidste handelsdag før udløbet af holdbarhedsfristen at ændre prisen uden at der samtidig udregnes nye enhedspriser – altså prisen pr. kg. eller pr. liter. Da stort set alle butikker i dag – som led i indsatsen imod madspild - mærker nogle typer fødevarer ned flere dage før varens udløb, bør § 8 ændres.

I dag lyder bestemmelsen således: ”Letfordærvelige levnedsmidler, herunder fersk kød og fisk, frugt og grøntsager, brød og mejeriprodukter, er fritaget for angivelse af ny enhedspris på sidste handelsdag før udløbet af holdbarhedsfristen, når salg sker med rabat på grund af risiko for fordærvelse”

Berørte virksomheder

Forslaget vedrører alle virksomheder, der sælger produkter, der er omfattet af reglerne om mærkning med enhedspris

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at fjerne problemet ved at slette de tre ord: ”på sidste handelsdag” fra § 8, alternativt at perioden for nedmærkning af prisen forlænges.

Yderligere oplysninger

Forslaget vil gøre det lettere for virksomhederne at få afsat varer, der nærmer sig udløbet af holdbarhedsdatoen og vil dermed bidrage til kampen mod madspild.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres.

Bekendtgørelse nr. 866 af 18. september 2000 om oplysning om salgspris og enhedspris for forbrugsvarer har hjemmel i markedsføringsloven og gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF af 16. februar 1998 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser på forbrugsvarer (herefter direktiv 98/6/EF).

Regeringen fremsætter i efteråret et forslag til en ny lov om markedsføring, som forventes at træde i kraft den 1. juli 2017. Efter markedsføringslovens vedtagelse og inden lovens ikrafttræden vil de enkelte bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af den gældende lov, blive gennemgået med henblik på at vurdere, om der fortsat er behov for at opretholde samtlige bekendtgørelser.

Ved dette kommende serviceeftersyn af samtlige bekendtgørelser, der er udstedt med hjemmel i den gældende markedsføringslov, vil bekendtgørelse nr. 866 af 18. september 2000 om oplysning om salgspris og enhedspris for forbrugsvarer blive gennemgået. Det vil i den forbindelse blive vurderet, om direktiv 98/6/EF muliggør en ændring af § 8 i bekendtgørelse nr. 866 af 18. september 2000 om oplysning om salgspris og enhedspris for forbrugsvarer, således at det tidsmæssige krav om, at nedmærkning af prisen alene kan ske på den sidste handelsdag før udløbet af holdbarhedsfristen, kan fjernes eller eventuelt forlænges.

Det er dog Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens umiddelbare vurdering, at der som udgangspunkt ikke er noget til hinder for at gennemføre Virksomhedsforums forslag om enten at slette de tre ord: ”på sidste handelsdag” fra § 8, eller alternativt, at perioden for nedmærkning af prisen forlænges, såfremt de øvrige betingelser i § 8 er opfyldt – dvs. at prisnedsættelsen sker, fordi holdbarheden er ved at udløbe.

Det vurderes, at der ikke er nogle håndhævelsesmæssige konsekvenser ved den foreslåede ændring, bl.a. fordi der ikke vil være nogen overhængende risiko for vildledning af forbrugerne.

Forslaget er implementeret i 2017.

I forbindelse med et generelt eftersyn af bekendtgørelserne med hjemmel i markedsføringsloven, er bekendtgørelse nr. 866 af 18. september 2000 (prismærkningsbekendtgørelsen) blevet gennemgået. Resultatet af eftersynet af bekendtgørelsen er i øjeblikket i høring, hvor der lægges op til, at de reviderede regler skal træde i kraft den 1. januar 2018.

I høringen foreslås det, at de tre ord ”på sidste handelsdag” slettes, således at butikker kan sætte letfordærvelige varer ned uden angivelse af ny enhedspris, hvis salg sker med rabat på grund af risiko for fordærvelse. Konkret betyder det, at butikkerne ikke skal påsætte og beregne en ny enhedspris (fx pris pr. kg. eller liter) på baggrund af den nedsatte pris.

Ændringen vil gøre det mindre omkostningsfuldt for butikkerne at nedsætte varer med risiko for fordærvelse, idet perioden, hvor varer kan nedsættes uden ny beregning og påsætning af enhedsprismærkning, udvides. Forslaget bidrager til kampen mod madspild og letter butikkernes administration ved nedsættelse af letfordærvelige varer.