Spring navigation over
Indhold start

Markedsføring: Serviceeftersyn af en række bekendtgørelser

Dato07.06.2016
Nummer565

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem


Der er udstedt en række bekendtgørelser med hjemmel i markedsføringsloven. Listen er lang og skal derfor ikke gengives her.

Markedsføringsloven forventes revideret i den kommende folketingssamling på baggrund af et grundigt forarbejde i det af regeringen nedsatte udvalg. På den baggrund foreslås en tilsvarende gennemgang af bekendtgørelserne på området.

Berørte virksomheder

Detailhandlen mfl.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at samtlige bekendtgørelser udsættes for et serviceeftersyn, da f.eks. behovet for en bekendtgørelse om krystalglasvarer nok tidligere har været mere presserende end i dag.

Yderligere oplysninger

Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen er pt. sekretariat for en revision af markedsføringsloven. Sekretariatet er efter sigende allerede opmærksomme på en række ældre og delvist uaktuelle bekendtgørelser.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres.

Forslaget om at gennemføre et serviceeftersyn af de bekendtgørelser, der er udstedt med hjemmel i markedsføringsloven, gennemføres.

Regeringen fremsætter til efteråret et forslag til en ny lov om markedsføring, som forventes at træde i kraft den 1. juli 2017.

Efter markedsføringslovens vedtagelse og inden lovens ikrafttræden vil de enkelte bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af den gældende lov, blive gennemgået med henblik på at vurdere, om der fortsat er behov for at opretholde samtlige bekendtgørelser. Dette serviceeftersyn af bekendtgørelserne med hjemmel i den gældende markedsføringslov, vil således blive gennemført i første halvår af 2017.

Det bemærkes, at regeringens forslag til lov om markedsføring er baseret på markedsføringslovsudvalgets udkast til en ny markedsføringslov, og at udvalget i deres rapport har anbefalet at ophæve en række bekendtgørelser, bl.a. bekendtgørelse nr. 1203 af 28. september 2010 om information til forbrugere om priser på låne- og kredittilbud og valutakurser.

Det forventes, at effekten af et serviceeftersyn vil medføre en regelforenkling, som bl.a. vil lette unødige byrder for erhvervslivet og gøre det nemmere for virksomhederne at orientere sig i bekendtgørelserne.

Forslaget er implementeret i 2017.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemgået de 24 bekendtgørelser med hjemmel i markedsføringsloven hen over efteråret 2017. På baggrund af dette arbejde er de bekendtgørelser, der foreslås ophævet eller revideret sendt i høring, således at ændringerne kan træde i kraft den 1. januar 2018.

Eftersynet af bekendtgørelserne har drejet sig om at undgå dobbeltregulering og ophæve eventuel lovgivning, som ikke længere er relevant. Derfor lægger høringen bl.a. op til at ophæve 9 bekendtgørelser, som regulerer forhold, som for hovedpartens vedkommende er dækket af anden og nyere lovgivning. Det drejer sig om:

- Bekendtgørelse nr. 321 om salg af beklædningsgenstande,

- Bekendtgørelse nr. 10013 om skiltning og annoncering med priser for gulvtæpper,

- Bekendtgørelse nr. 10005 om prisskiltning på hoteller,

- Bekendtgørelse nr. 10009 om skiltning med priser for telefonering,

- Bekendtgørelse nr. 10021 om mærkning og skiltning i trælasthandler, tømmerhandler og byggemarkeder,

- Bekendtgørelse nr. 247 om frivillig mærkning af husholdningsapparater med oplysning om luftbåren støj,

- Bekendtgørelse nr. 7 om skiltning med pris for autoreparationer,

- Bekendtgørelse nr. 237 om skiltning med gebyrer og valutakurser i pengeinstitutter m.v., og

- Bekendtgørelse nr. 46 om visse metoder for kvantitativ analyse af tekstilfiberblandinger.Ud fra hensynet til at gøre det lettere for virksomhederne at orientere sig i lovgivningen lægges der ligeledes op til at lave én samlet prismærkningsbekendtgørelse, idet reglerne om prismærkning hidtil har været spredt i flere forskellige bekendtgørelser.

Som anbefalet af markedsføringslovsudvalget, er bekendtgørelse nr. 1203 om information til forbrugere om priser på låne- og kredittilbud og valutakurser allerede i forbindelse med markedsføringslovens ikrafttræden blevet ophævet fsva. priser på låne- og kredittilbud.

I gennemgangen af bekendtgørelserne er der lagt op til en regelforenkling, som vil gøre det lettere for virksomhederne at orientere sig i reglerne og som letter byrder for erhvervslivet for knap 3,2 mio. kr.