Spring navigation over
Indhold start

Ensartede affaldsregler på tværs af kommuner - ens krav til indsamling- og anvisningsordninger

Nummer511

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Kommunerne har forskellige indsamlings- og anvisningsordninger for dagrenovations- og forbrændingsegnet (blandet) erhvervsaffald, hvilket skaber uens byrder for den enkelte virksomhed fra kommune til kommune. Næsten halvdelen af kommunerne har en obligatorisk indsamlingsordning, andre giver frit valg mellem kommunens ordning og en privat ordning efter eget valg, mens den resterende ikke har en indsamlingsordning for denne type erhvervsaffald.

Berørte virksomheder

Både små, selvstændige affaldsproducerende virksomheder og butikskæder med butikker af varierende størrelse på tværs af landet.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår en afskaffelse af kommunernes metodefrihed i relation til anvisningsret for blandet erhvervsaffald, hvor virksomheden selv har en privat indsamlingsordning (kommunen bestemmer pt. på hvilken måde og eventuelt på hvilket anlæg, affaldet skal håndteres) samt afskaffelse af benyttelsespligt til den kommunale ordning, såfremt virksomheden selv ønsker at etablere en ordning eller har en ordning.

Yderligere info

Der henvises til Virksomhedsforum forslag nr. 120 fra 2013, der vedrører kommunernes anvisningsret, der pr. 7. juni 2016 endnu ikke er besvaret af regeringen. Nærværende forslag supplerer således forslag 120, idet det i nærværende forslag foreslås, at der også bør være frit valg for indsamlingsordninger.

Affaldsbekendtgørelsen (Nr. 1309) §24, stk. 4 (kommunale ordninger), §47 og §48 (benyttelsespligt), § 50 (forbrændingsegnet affald).

Besvaret i februar 2017

Forslaget gennemføres delvist.

Regeringen har i Forsyning for fremtiden fremlagt et forslag om at konkurrenceudsætte det forbrændingsegnede affald. Hvis der kan opnås enighed om en sådan konkurrenceudsættelse, betyder det, at anvisningsretten og benyttelsespligten for det forbrændingsegnede affald ophæves for virksomheder, og virksomhederne derfor vil få frihed til selv at vælge, hvor deres affald skal forbrændes. Der arbejdes på at opnå en aftale i løbet af foråret 2017. Dermed vil virksomheder kun være omfattet af kommunernes ordninger for deponeringsegnet affald, og uensartede indsamlings- og anvisningsordninger vil ikke længere udgøre et problem for virksomheder på tværs af landet.

Forslaget er ikke implementeret

Virksomhedsforum har foreslået en afskaffelse af kommunernes metodefrihed i relation til anvisningsret for blandet erhvervsaffald, hvor virksomheden selv har en privat indsamlingsordning (kommunen bestemmer pt. på hvilken måde og eventuelt på hvilket anlæg, affaldet skal håndteres) samt afskaffelse af benyttelsespligt til den kommunale ordning, såfremt virksomheden selv ønsker at etablere en ordning eller har en ordning.

Regeringen har med Forsyningsstrategien foreslået en modernisering af affaldssektoren for at styrke markedet for genanvendelse og understøtte, at affald, som der er værdi i at genanvende, ikke bliver sendt til forbrænding.

Forslaget indebærer, at kommunernes anvisningsret og mulighed for at indføre benyttelsespligt til kommunale ordninger for det forbrændingsegnede erhvervsaffald ophæves, så det forbrændingsegnede erhvervsaffald fremadrettet konkurrenceudsættes med få undtagelser. Forslaget afventer politiske forhandlinger.