Spring navigation over
Indhold start

Obligatorisk energieftersyn af store virksomheder

Nummer568

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Store virksomheder (der på koncernplan har mindst 250 ansatte og en omsætning på mindst 50 mio. euro eller en balancesum på mindst 43 mio. euro) har med Energieffektivitetsdirektivet fra 2012 fået pligt til at foretage et energisyn hvert 4. år implementeret i Danmark med bekendtgørelse 1212 af 19. november 2014. Det obligatoriske energisyn har til formål at skabe et overblik over virksomhedens energiforbrug og give grundlag for energiforbedringer. Energisynet er meget omfattende, og de berørte virksomheder modtager ifølge oplysninger fra Dansk Erhvervs rundringning til et mindre antal medlemsvirksomheder typisk regninger fra mellem 200.000 kr. til flere millioner kr. for energisynet fra de godkendte konsulenter, der udfører opgaven. De obligatoriske energisyn indebærer derfor en betydelig erhvervsøkonomisk byrde for virksomhederne og kræver ligeledes en administrativ indsats i forbindelse med tilbudsindhentning og indgåelse af aftale.

I praksis betragter mange virksomheder det obligatoriske energisyn som en unødvendig ekstraomkostning og forventer ikke, at energisynsrapporten bibringer noget afgørende nyt, da de fleste virksomheder i forvejen har et godt overblik over deres energiforhold. I en simpel rundringning foretaget af Dansk Erhverv blandt et mindre udvalg af virksomheder svarer 4 ud af 5 virksomheder, at de ikke vurderer, at energisynet bibringer noget afgørende nyt, der vil give grundlag for yderligere energiforbedringer. Nogle virksomheder oplever endda, at energikonsulenter har takket nej til opgaven, fordi de er af samme opfattelse.

Derudover er det mange virksomheders opfattelse, at der hersker betydelig uklarhed om lovens krav til et korrekt energisyn. Virksomhederne modtager således vidt forskellige bud fra energikonsulenterne på, hvad et korrekt energisyn, der opfylder lovens minimumskrav, koster og indebærer.

Berørte virksomheder

Virksomheder med mindst 250 ansatte og en omsætning på mindst 50 mio. euro eller en balancesum på mindst 43 mio. euro alle tre parametre opgøres på koncernplan i den danske definition.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at Energistyrelsen tager initiativ til en uvildig undersøgelse og evaluering af de energisynspligtige virksomheders erfaringer med det obligatoriske energisyn herunder så vidt muligt omfang af og pris for ydelsen samt særligt virksomhedernes opfattelse af forholdet mellem omkostninger og gevinst ved det obligatoriske energisyn.

Samt at den danske regering tager analysens resultater med videre i sit arbejde omkring EU-kravet om obligatoriske energisyn og eventuel en justering af dette. Energistyrelsen bør udarbejde en vejledning til, hvad der mere konkret skal være indeholdt i energisynsrapporten for at den opfylder minimumskravet.

Yderligere oplysninger

Lovgivningen om obligatoriske energisyn er en implementering af EU’s energieffektiviseringsdirektiv. Forslaget har været forelagt regeringens Implementeringsråd, hvor der peges på blandt andet Finland som en inspirationskilde for enklere regler i DK.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres.

Virksomhedsforum har foreslået, at Energistyrelsen tager initiativ til en uvildig undersøgelse og evaluering af de energisynspligtige virksomheders erfaringer med det obligatoriske energisyn herunder pris for ydelsen samt virksomhedernes opfattelse af forholdet mellem omkostninger og gevinst ved det obligatoriske energisyn. Der foreslås desuden, at man tager analysens resultater i betragtning i forbindelse med en kommende revision af EU’s energieffektivitetsdirektiv, der indeholder et krav om obligatorisk energisyn i store virksomheder (jf. direktivets artikel 8).

Dette forslag gennemføres. Energistyrelsen er i færd med at analysere et udvalgt antal energisynsrapporter, som blandt andet skal komme med anbefalinger og vejledninger til udformning af rapporterne i forbindelse med ensretning og forenkling af proceduren til de næste energisynsrapporter om 4 år, således at processen gøres enklere for både virksomhed og konsulent. Et af punkterne i denne analyse vil ligeledes indeholde en rundspørge blandt de udvalgte virksomheder med henblik på at indhente informationer om energisynsrapporternes pris og omfang, og hvorvidt energisynet har været nyttigt for virksomhederne, samt om de forventer at gennemføre besparelsesforslagene. På denne måde vil det blive muligt at sætte omkostningerne og gevinsten ved energisynet over for hinanden og få indblik i, om der er en sammenhæng mellem de to.

Resultaterne fra analysen vil være klar i løbet af 1. kvartal 2017, hvor Energistyrelsen i samarbejde med brancheorganisationerne vil vurdere, hvorvidt resultatet lægger op til en ændring af de nuværende regler for energisyn.

Sideløbende vil Energistyrelsen indgå i tæt dialog med brancheorganisationerne i forbindelse med den kommende revision af EU’s energieffektivitetsdirektiv. Regeringen arbejder for, at direktivets artikel 8 vedrørende energisyn skal inkluderes i revisionen. af direktivet, til trods for, at Kommissionen har valgt en snæver revision, hvor der alene er åbnet op for de bestemmelser i direktivet, som man i henhold til direktivet er forpligtet til at revidere, eller de bestemmelser, der udløber i 2020. Selvom dette ikke inkludere artikel 8, arbejdes der fra en række medlemslande stadig på at få åbnet artiklen eller få Kommissionen til at revidere vejledningen til artiklen. Kommissionens forslag til revision af direktivet er offentliggjort d. 30. november 2016.

Energistyrelsen har ligeledes foretaget et nabotjek af energisynsreglerne, efter forslag fra Implementeringsrådet. En afrapportering om nabotjekket forventes forelagt Implementeringsudvalget primo 2017.

Status juli 2018.

Energistyrelsen har gennemført den omtalte analyse af et antal energisynsrapporter. Der har efterfølgende været tæt dialog med brancheorganisationerne om evalueringen og dens resultater.

Regeringen har arbejdet for, at direktivets artikel 8 vedrørende energisyn skulle inkluderes i revisionen af direktivet. Der var dog ikke tilstrækkelig opbakning til dette, hvorfor artiklen ikke blev inkluderet i direktivrevisionen. Der arbejdes i stedet på en ny vejledning til implementering af energisyn fra EU-Kommissionen. Vejledningen forventes lanceret i løbet af 2018.

Energistyrelsen har gennemført et nabotjek, som er forelagt Implementeringsudvalget d. 23. februar 2017. Nabotjekket konkluderede, at der ikke var tale om overimplementering i de danske regler om energisyn.

Det bemærkes yderligere, at Energistyrelsen gennemfører en revision af bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder. Dette sker for at tilpasse den danske implementering til energieffektiviseringsdirektivet, der fastslår, at energisyn skal foretages på en omkostningseffektiv måde. Direktivet indeholder ingen retningslinjer for, hvordan medlemslandene kan sikre omkostningseffektive energisyn. Der er i 2016 gennemført to analyser som bl.a. konkluderer, at energisynet kan gøres mere omkostningseffektivt end under den gældende implementering, ved at ændre kriterierne for hvilke virksomheder, der er omfattet af ordningen.

De nuværende, nationale kriterier fritager virksomheder med energiforbrug under 100.000 kWh fra at skulle foretage energisyn. En forhøjelse af minimumsgrænsen betyder, at et større antal virksomheder kan undtages reglerne, hvilket ifølge analyserne vil øge ordningens omkostningseffektivitetet. EFKM forventer således, at bekendtgørelsen vil indeholde et reduceret anvendelsesområde idet grænsen på 100.000 kWh forventes hævet til et niveau, der sikrer en omkostningseffektiv ordning. Med bekendtgørelsen er det desuden hensigten at gøre indberetningen af energisynet digital via virk.dk. Det forventes, at bekendtgørelsen kan træde i kraft d. 1. januar 2019.