Spring navigation over
Indhold start

Obligatorisk energieftersyn af store virksomheder

Nummer568

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Store virksomheder (der på koncernplan har mindst 250 ansatte og en omsætning på mindst 50 mio. euro eller en balancesum på mindst 43 mio. euro) har med Energieffektivitetsdirektivet fra 2012 fået pligt til at foretage et energisyn hvert 4. år implementeret i Danmark med bekendtgørelse 1212 af 19. november 2014. Det obligatoriske energisyn har til formål at skabe et overblik over virksomhedens energiforbrug og give grundlag for energiforbedringer. Energisynet er meget omfattende, og de berørte virksomheder modtager ifølge oplysninger fra Dansk Erhvervs rundringning til et mindre antal medlemsvirksomheder typisk regninger fra mellem 200.000 kr. til flere millioner kr. for energisynet fra de godkendte konsulenter, der udfører opgaven. De obligatoriske energisyn indebærer derfor en betydelig erhvervsøkonomisk byrde for virksomhederne og kræver ligeledes en administrativ indsats i forbindelse med tilbudsindhentning og indgåelse af aftale.

I praksis betragter mange virksomheder det obligatoriske energisyn som en unødvendig ekstraomkostning og forventer ikke, at energisynsrapporten bibringer noget afgørende nyt, da de fleste virksomheder i forvejen har et godt overblik over deres energiforhold. I en simpel rundringning foretaget af Dansk Erhverv blandt et mindre udvalg af virksomheder svarer 4 ud af 5 virksomheder, at de ikke vurderer, at energisynet bibringer noget afgørende nyt, der vil give grundlag for yderligere energiforbedringer. Nogle virksomheder oplever endda, at energikonsulenter har takket nej til opgaven, fordi de er af samme opfattelse.

Derudover er det mange virksomheders opfattelse, at der hersker betydelig uklarhed om lovens krav til et korrekt energisyn. Virksomhederne modtager således vidt forskellige bud fra energikonsulenterne på, hvad et korrekt energisyn, der opfylder lovens minimumskrav, koster og indebærer.

Berørte virksomheder

Virksomheder med mindst 250 ansatte og en omsætning på mindst 50 mio. euro eller en balancesum på mindst 43 mio. euro alle tre parametre opgøres på koncernplan i den danske definition.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at Energistyrelsen tager initiativ til en uvildig undersøgelse og evaluering af de energisynspligtige virksomheders erfaringer med det obligatoriske energisyn herunder så vidt muligt omfang af og pris for ydelsen samt særligt virksomhedernes opfattelse af forholdet mellem omkostninger og gevinst ved det obligatoriske energisyn.

Samt at den danske regering tager analysens resultater med videre i sit arbejde omkring EU-kravet om obligatoriske energisyn og eventuel en justering af dette. Energistyrelsen bør udarbejde en vejledning til, hvad der mere konkret skal være indeholdt i energisynsrapporten for at den opfylder minimumskravet.

Yderligere oplysninger

Lovgivningen om obligatoriske energisyn er en implementering af EU’s energieffektiviseringsdirektiv. Forslaget har været forelagt regeringens Implementeringsråd, hvor der peges på blandt andet Finland som en inspirationskilde for enklere regler i DK.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres.

Virksomhedsforum har foreslået, at Energistyrelsen tager initiativ til en uvildig undersøgelse og evaluering af de energisynspligtige virksomheders erfaringer med det obligatoriske energisyn herunder pris for ydelsen samt virksomhedernes opfattelse af forholdet mellem omkostninger og gevinst ved det obligatoriske energisyn. Der foreslås desuden, at man tager analysens resultater i betragtning i forbindelse med en kommende revision af EU’s energieffektivitetsdirektiv, der indeholder et krav om obligatorisk energisyn i store virksomheder (jf. direktivets artikel 8).

Dette forslag gennemføres. Energistyrelsen er i færd med at analysere et udvalgt antal energisynsrapporter, som blandt andet skal komme med anbefalinger og vejledninger til udformning af rapporterne i forbindelse med ensretning og forenkling af proceduren til de næste energisynsrapporter om 4 år, således at processen gøres enklere for både virksomhed og konsulent. Et af punkterne i denne analyse vil ligeledes indeholde en rundspørge blandt de udvalgte virksomheder med henblik på at indhente informationer om energisynsrapporternes pris og omfang, og hvorvidt energisynet har været nyttigt for virksomhederne, samt om de forventer at gennemføre besparelsesforslagene. På denne måde vil det blive muligt at sætte omkostningerne og gevinsten ved energisynet over for hinanden og få indblik i, om der er en sammenhæng mellem de to.

Resultaterne fra analysen vil være klar i løbet af 1. kvartal 2017, hvor Energistyrelsen i samarbejde med brancheorganisationerne vil vurdere, hvorvidt resultatet lægger op til en ændring af de nuværende regler for energisyn.

Sideløbende vil Energistyrelsen indgå i tæt dialog med brancheorganisationerne i forbindelse med den kommende revision af EU’s energieffektivitetsdirektiv. Regeringen arbejder for, at direktivets artikel 8 vedrørende energisyn skal inkluderes i revisionen. af direktivet, til trods for, at Kommissionen har valgt en snæver revision, hvor der alene er åbnet op for de bestemmelser i direktivet, som man i henhold til direktivet er forpligtet til at revidere, eller de bestemmelser, der udløber i 2020. Selvom dette ikke inkludere artikel 8, arbejdes der fra en række medlemslande stadig på at få åbnet artiklen eller få Kommissionen til at revidere vejledningen til artiklen. Kommissionens forslag til revision af direktivet er offentliggjort d. 30. november 2016.

Energistyrelsen har ligeledes foretaget et nabotjek af energisynsreglerne, efter forslag fra Implementeringsrådet. En afrapportering om nabotjekket forventes forelagt Implementeringsudvalget primo 2017.

Forslaget er ikke implementeret

Virksomhedsforum har foreslået, at ENS tager initiativ til en uvildig undersøgelse og evaluering af de energisynspligtige virksomheders erfaringer med det obligatoriske energisyn herunder pris for ydelsen samt virksomhedernes opfattelse af forholdet mellem omkostninger og gevinst ved det obligatoriske energisyn. Der foreslås desuden, at man tager analysens resultater i betragtning i forbindelse med en kommende revision af EUs energieffektivitetsdirektiv, der indeholder et krav om obligatorisk energisyn i store virksomheder (jf. direktivets artikel 8).

Energistyrelsen har i 2017 og 2018 fået gennemført en analyse af udvalgte energisynsrapporter samt en rundspørge blandt virksomheder om energisynsrapporternes pris, omfang og effekt, mhp. at komme med anbefalinger og vejledninger til udformning af rapporterne, således at processen gøres enklere for både virksomhed og konsulent. Rapporterne kan findes på Energistyrelsens hjemmeside: Hjemmeside - Energisyn i store virksomheder

Rapporterne viser bl.a.:
”7 ud af 10 virksomheder (72%) synes, at energisynet har givet mere overblik over energiforbruget, 12% synes endda det har givet et markant bedre overblik. Hver fjerde virksomhed (26%) synes dog ikke, at energisynet har givet et større overblik over energiforbruget.
Set på tværs af brancher synes fremstillingsvirksomheder i lidt mindre grad end andre virksomheder. Således synes 21% af virksomhederne i Handel & Service og Anden Branche tilsammen ikke, at de har fået bedre overblik over energiforbruget, mens det gælder for 31% af fremstillingsvirksomhederne. Denne forskel er lige netop signifikant”

”Blandt de 127 virksomheder, der har anvendt eksterne konsulenter til at gennemføre energisynet, er den gennemsnitlige omkostning på kr. 176.000, og et fåtal (16%) har betalt mere end 250.000. (se figur 3 på næste side). Typisk er omkostningen ved energisynet tættere korreleret med branche end med antal ansatte – blandt fremstillingsvirksomheder er den gennemsnitlige omkostning på kr. 205.000, hvor det tilsvarende tal i Handel og Service er kr. 135.000, og denne forskel er signifikant.”


Sideløbende har Energistyrelsen haft dialog med brancheorganisationerne i forbindelse med revision af EUs energieffektivitetsdirektiv. Regeringen har arbejdet for, at direktivets artikel 8 vedrørende energisyn skulle inkluderes i revisionen af direktivet, til trods for, at Kommissionen havde lagt op til en snæver revision, hvor der alene var åbnet op for de bestemmelser i direktivet, som man i henhold til direktivet er forpligtet til at revidere eller som udløber i 2020. Der var dog ikke tilstrækkelig opbakning til dette, hvorfor artiklen ikke blev inkluderet i direktivrevisionen. Der er udarbejdet en ny vejledning til implementering af energisyn fra EU-Kommissionen. Kommissionens rapport kan læses her: Kommissionens vejledning af energisyn

Endelig har Energistyrelsen foretaget et nabotjek af energisynsreglerne, som dog har konkluderet, at Danmark ikke har overimplementering EU's regler på området.

På baggrund af de gennemførte analyser, har Energistyrelsen revideret bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder i november 2018 med ikrafttrædelse januar 2019 for at tilpasse den danske implementering til energieffektiviseringsdirektivet, der fastslår, at energisyn skal foretages på en omkostningseffektiv måde, uden dog at angive retningslinjer for, hvordan medlemslandene skal sikre omkostningseffektive energisyn. De nuværende, nationale kriterier fritager virksomheder med energiforbrug under 100.000 kWh fra at skulle foretage energisyn. Med bekendtgørelsesrevisionen hæves denne grænse til 1.000.000 kWh., hvilket ifølge analyserne vil øge ordningens omkostningseffektivitet.