Spring navigation over
Indhold start

Fokus på brugervenlighed i NemRefusion

Dato07.06.2016
Nummer570

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomheder har pligt til at anvende NemRefusion til anmeldelse af hhv. sygefravær til kommunen og barsel til Udbetaling Danmark (ATP). Virksomheder, der enten bruger NemRefusion for første gang eller ikke er hyppige brugere af NemRefusion oplever dog, at systemet ikke virker brugervenligt og er meget uoverskueligt. Som konsekvens heraf oplever disse virksomheder, at de bruger megen tid og resurser på at lede efter den rette løsning eller på at finde den relevante information. Samtidig oplever de også, at de ofte laver fejl i indberetningerne.

En virksomhed skriver eksempelvis: ”Jeres indberetningssystem til dagpenge og barsel er tungt og ulogisk. Der er så mange felter, der skal svares på, og I kombinerer felter på kryds og tværs, så man taber overblikket. Jeg brugte fx en time sammen med en medarbejder forleden for at få en forældreorlov rigtig indberettet, og det til trods for, at medarbejderen først havde snakket med en i kommunen to gange inden.”

Berørte virksomheder

Virksomheder med ansatte, der sjældent eller for første gang skal bruge NemRefusion.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at NemRefusion videreudvikles, så systemet gøres mere brugervenligt

Yderligere oplysninger

Rigsrevisionen konkluderede i 'Beretning til Statsrevisorerne om brugervenligheden af offentlig digital selvbetjening for virksomheder' (november 2015), at ”det er vigtigt at måle brugervenligheden af alle led i en digital selvbetjeningsløsning” og, at ”de enkelte myndigheder sikrer brugervenlig sammenhæng videre til andre løsninger, hvis det er relevant”.

Statsrevisorerne bemærkede i den forbindelse, ”at når det offentlige stiller krav om, at brugerne skal anvende digitale løsninger, er det afgørende, at løsningerne er brugervenlige. Manglende brugervenlighed medfører spild af tid og resurser hos både borgere, virksomheder og offentlige myndigheder”.

Rigsrevisionens beretning og statsrevisorernes bemærkninger kan findes her.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres

Siden 2011 har det været obligatorisk for virksomhederne at søge sygedagpengerefusion digitalt via Nemrefusion.

Der er udarbejdet vejledninger til arbejdsgiverne i brugen af løsningen og der findes en supportenhed som kan kontaktes.

Da løsningen anvendes af alle virksomheder - uanset størrelse - er der virksomheder, som tilkendegiver, at løsningen ikke virker brugervenlig og er uoverskuelig.

KOMBIT, som administrerer Nemrefusion på vegne af landets kommuner, har oplyst, at man er opmærksom på udfordringen. KOMBIT er derfor i gang med det forberedende arbejde til udvikling af en ny brugergrænseflade/front-end til løsningen. Fokus er at gøre løsningen lettere at anvende for virksomhederne ved at gøre den mere brugervenlig og logisk.

Der er endnu ikke en forventet dato for færdiggørelsen af arbejdet.

Forslaget er ikke implementeret

Virksomhedsforum foreslår, at NemRefusion videreudvikles, så systemet gøres mere brugervenligt.

KOMBIT, som administrerer NemRefusion på vegne af landets kommuner, får hvert år foretaget brugertilfredshedsundersøgelser af NemRefusion. Undersøgelsesresultaterne indgår i prioriteringen af de løbende vedligeholdelsesopgaver i forhold til NemRefusion.

Der foretages som led i den løbende vedligeholdelse mindre ændringer til bl.a. brugergrænsefladen.

KOMBIT har oplyst, at NemRefusion fik nyt design i maj 2018. I september 2018 blev mere brugervenlige lede-/spørgsmålstekster på sygdoms- og barselsindberetningerne implementeret (teksterne på de øvrige indberetningstyper opdateres løbende i 2019). I 1. halvår 2019 bliver brugerens flow gennem løsningen optimeret (bl.a. ved forbedrede valideringer). I 3. kvartal 2019 forbedres sagsoverblikket.

Med ændringerne bliver NemRefusion mere brugervenligt.