Spring navigation over
Indhold start

Register vedr. social sikring ved udstationering

Dato07.06.2016
Nummer573

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Det er en udfordring for virksomheder og medarbejdere, der udstationeres, at bevare overblikket over, for hvilke perioder medarbejderen er socialt sikret i de enkelte lande. Dette er især en udfordring for de medarbejdere, der udrejser for en dansk virksomhed af både længere og kortere varighed til forskellige lande igennem den erhvervsaktive periode.

Berørte virksomheder

Virksomheder med medarbejdere, der rejser til udlandet for at arbejde.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at afgørelserne om social sikring kan struktureres i et register, hvor medarbejdere og arbejdsgivere kan se i hvilke perioder, medarbejderen er social sikret i Danmark under udstationeringer til andre EU-lande (og konventionslande). Det ses gerne, at registeret bliver struktureret i stil med barselsregisteret.

Et lignende register vil give medarbejderen og virksomheden mulighed for at se til hvilket land, virksomheden skal indbetale sociale sikringsbidrag, og medarbejderen ved, hvor han/hun kan søge om sociale sikringsydelser. Desuden vil et sådan register bidrage til sagsbehandlingen af efterløn og pension ved ATP.

Besvaret februar 2017

Forslaget gennemføres delvist

Udbetaling Danmark fører for nuværende ikke et register eller har anden tilsvarende oversigt over afgørelser om social sikring, hvori medarbejdere og arbejdsgivere kan se i hvilke perioder, enkelte medarbejdere er socialt sikret i Danmark under udstationeringer til andre EU-lande eller til lande, hvormed Danmark har indgået bilateral aftale om social sikring.

Regeringen, KL og Danske Regioner har i fællesskab udarbejdet den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi for 2016-2020, som er blevet fremlagt i maj 2016. På baggrund af Digitaliseringsstrategien har parterne udarbejdet flere initiativer. Et af initiativerne, der handler om korrekte udbetalinger og bedre borgerdata, indeholder et forslag om at analysere mulighederne for at etablere et fælles register, hvor myndighedsafgørelser om lovvalg registreres. Registret skal indeholde generelle afgørelser om lovvalg og ikke kun lovvalgsafgørelser i forbindelse med udstationering.

Det er i forbindelse med initiativet aftalt, at arbejdet med at realisere initiativet om et lovvalgsregister forankres i den allerede eksisterende styregruppe for fejludbetalinger og kontrol (SFK) under Digitaliseringsstyrelsen, som afrapporterer til porteføljestyregruppen for den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi.

Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe, som afdækker mulighederne for at etablere et register over lovvalgsafgørelser. Arbejdsgruppen består af styregruppens medlemmer, herunder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Udbetaling Danmark samt Danske Regioner.

Forslaget fra Virksomhedsforum gennemføres således delvist, idet der allerede pågår et arbejde med at etablere et lovvalgsregister, hvor myndighedsafgørelser for lovvalg registreres. Men på dette tidlige tidspunkt i etableringsfasen af registret er det endnu uvist i hvilket omfang registret vil løse de problemstillinger, der adresseres af Virksomhedsforum .

Forslaget er implementeret i 2017.

Virksomhedsforum har foreslået, at afgørelser om social sikring samles et sted, hvor medarbejdere og arbejdsgivere kan se i hvilke perioder, medarbejderen er social sikret i Danmark under udstationering til andre EU-lande (og konventionslande).

BM har tidligere oplyst, der i en fælles arbejdsgruppe mellem STAR, UDK og Danske Regioner pågik et arbejde med at udvikle et nyt fælles register, hvor myndighedsafgørelser om lovvalg skulle registreres. Registret skulle indeholde generelle afgørelser om lovvalg og ikke kun lovvalgsafgørelser i forbindelse med udstationering. Denne arbejdsgruppe er imidlertid nedlagt.

Det vurderes dog, at oplysningerne om social sikring allerede er digitalt tilgængelige for virksomhederne, da registrering af social sikring sker ved anvendelse af en selvbetjeningsløsning på virk.dk. Løsningen henvender sig både til selvstændige, virksomhedsejere og medarbejdere. Ved udfyldelse af løsningen, indsendes alle relevante oplysninger til Udbetaling Danmark, som herefter træffer afgørelse. Denne afgørelse registreres i virk.dk. Hvis virksomheden ansøger for alle sine medarbejdere, vil oplysningerne derfor være tilgængelige her og kan eksporteres til eget personalehåndteringssystem. Såfremt medarbejderen selv har ansøgt, kan medarbejderen fremsende afgørelsen (Attest A1) til virksomheden.