Spring navigation over
Indhold start

Kommunikation på engelsk fra Udbetaling Danmark

Dato07.06.2016
Nummer574

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når virksomheder udstationerer medarbejdere, så kan medarbejderen bevare retten til social sikring i sit hjemland, når medarbejderen har indgivet ansøgning A1 til sit hjemlands myndigheder.

I Danmark indgives ansøgninger om at bevare social sikring i Danmark til Udbetaling Danmark/ATP.

I forbindelse med sagsbehandlingen oplever virksomhederne, at breve til de udenlandske medarbejdere fra Udbetaling Danmark bliver skrevet på dansk, også selvom medarbejderen bor i udlandet, eksempelvis:

  • Medarbejdere, der bor i udlandet og arbejder i Danmark og som har søgt om social sikring i deres bopælsland skal underrette Udbetaling Danmark om, at de er socialt sikret i hjemlandet, fordi de er udstationeret af en arbejdsgiver fra udlandet med det formål at arbejde i Danmark for den udenlandske virksomhed. I forbindelse med manglende indberetning fra udlandets myndigheder vil Udbetaling Danmark kontakte medarbejderen.
  • Medarbejdere, der bor i udlandet og arbejder både i Danmark og i bopælslandet, skal ansøge bopælslandets myndigheder om at være omfattet af social sikring i arbejdslandet (Danmark). Hvis Udbetaling Danmark ikke modtager indberetning fra bopælslandets myndigheder eller medarbejderen, vil Udbetaling Danmark kontakte medarbejderen ved fremsendelse af brev.
  • Medarbejdere fra et andet europæisk land, der på grund af sit arbejde i Danmark for en dansk virksomhed er omfattet af social sikring i Danmark, vil under en udstationering for en dansk virksomhed til et tredje europæisk land fortsat være omfattet af reglerne for social sikring i Denmark. I forbindelse med sagsbehandlingen vil Udbetaling Danmark kontakte medarbejderen.


Virksomhederne og medarbejderne bruger meget tid på at kontakte hinanden internt i virksomheden og Udbetaling Danmark via mail og telefon for at få kendskab til, hvilken betydning brevet har for medarbejderen. Ofte kan virksomheden ikke blive orienteret om brevets betydning, fordi virksomheden ikke er part i medarbejderens sag.

Det er en unødvendig administrativ byrde for virksomheden, at de skal stå for oversættelse af information og breve, som bør kunne sendes på engelsk til medarbejderen selv.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der er afhængige af udenlandsk arbejdskraft.


Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at Udbetaling Danmark fremsender breve til udenlandske borgere på engelsk.

Virksomhedsforum foreslår endvidere kommunikationen i forbindelse med digitale løsninger kan ske på engelsk. Endeligt foreslås det, at vejledning om social sikring kan fås på engelsk.

Dette vil begrænse borgernes behov for at kontakte Udbetaling Danmark og lette den virksomhedsinterne administration.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres.

Udbetaling Danmark er generelt opmærksom på, at der i flere situationer er brug for at kommunikere med udenlandske borgere på engelsk. Særligt på det internationale område er der fokus på at kommunikere til udenlandske borgere på engelsk, herunder at svare individuelle breve på engelsk. Det kan i den forbindelse oplyses, at Udbetaling Danmark altid sender standardtekster til udenlandske borgere både på dansk og på engelsk i samme brev.

Udbetaling Danmark har herudover fokus på at vejlede udenlandske borgere på engelsk. Vejledningen fremgår af www.lifeindenmark.borger.dk, som er den engelske pendant til www.borger.dk og på www.virk.dk, hvor vejledningsmateriale på engelsk fremgår.

For så vidt angår eksempel 1, der beskriver den situation, hvor en medarbejder er udstationeret til at arbejde i Danmark, men er omfattet af det lands sociale sikring, hvorfra vedkommende er udsendt, har medarbejderen ikke pligt til at kontakte International Social Sikring i Udbetaling Danmark, fordi medarbejderen er omfattet af udenlandsk social sikring.

For så vidt angår eksempel 2 er beskrivelsen af processen om ansøgning om social sikring for en medarbejder, der bor i udlandet og arbejder både i Danmark og i bopælslandet, ikke korrekt. En person, der bor i udlandet og arbejder i både Danmark og sit hjemland skal således ikke underrette Udbetaling Danmark herom. Personen skal derimod kontakte den kompetente institution i sit bopælsland om sine arbejdsforhold. Udbetaling Danmark tager ikke kontakt til personen eller virksomheden af egen drift.

Processen er derimod den, at den kompetente institution i udlandet træffer en afgørelse om social sikring, som personen kan bruge med henblik på opnåelse af rettigheder til sociale ydelser i Danmark. Den udenlandske institution sender denne afgørelse til Udbetaling Danmark. Hvis Udbetaling Danmark er enig i, at dansk social sikring finder anvendelse, træffer Udbetaling Danmark en endelig afgørelse om social sikring, som bekræfter vedkommendes retsstilling i den udenlandske foreløbige afgørelse. Når en person eller virksomhed søger om en afgørelse hos den kompetente myndighed i bopælslandet, kan vedkommende gøre institutionen opmærksom på, at institutionen i sin oversendelse til Udbetaling Danmark skal anføre, at vedkommende ønsker sin endelige afgørelse fra Udbetaling Danmark på engelsk.

Såfremt en person modtager en afgørelse på dansk, men ønsker en engelsk afgørelse, kan personen altid henvende sig til Udbetaling Danmark og bede herom.

Hvad angår eksempel 3, der omhandler den situation, at en udenlandsk medarbejder, der arbejder i Danmark for en dansk virksomhed og dermed er omfattet af dansk social sikring, bliver udsendt for den danske virksomhed til et tredje europæisk land, skal den danske arbejdsgiver indberette en ansøgning om en afgørelse om social sikring via www.virk.dk. I denne digitale indberetning er der mulighed for at vælge at få en afgørelse på engelsk.

Forslaget fra virksomhedsforum gennemføres, idet de problemstillinger som Virksomhedsforum påpeger, allerede i dag er håndteret. Muligheden for at modtage en engelsk afgørelse om social sikring ved digital ansøgning eksisterer således allerede. Herudover er der ligeledes allerede i dag stor fokus på kommunikation på engelsk med udenlandske borgere, herunder tilgængeligt vejledningsmateriale på engelsk på www.virk.dk og www.lifeindenmark.borger.dk.

Forslaget er implementeret i 2017.


Forslaget fra virksomhedsforum er implementeret, idet de problemstillinger som Virksomhedsforum påpeger, allerede i dag er håndteret.

Udbetaling Danmark er generelt opmærksom på, at der i flere situationer er brug for at kommunikere med udenlandske borgere på engelsk om social sikring. I sager om social sikring tager Udbetaling Danmark stilling til, om borgeren er omfattet af social sikring i hjemlandet eller i arbejdslandet.

Udbetaling Danmark er generelt opmærksom på, at der i flere situationer er brug for at kommunikere med udenlandske borgere på engelsk. Særligt på det internationale område er der fokus på at kommunikere til udenlandske borgere på engelsk, herunder at svare individuelle breve på engelsk.

Udbetaling Danmark vejleder således udenlandske borgere på engelsk på www.lifeindenmark.borger.dk (som er den engelske pendant til borger.dk) og på www.virk.dk.

Når en person eller virksomhed søger om en afgørelse om social sikring hos den kompetente myndighed i bopælslandet, kan vedkommende gøre institutionen opmærksom på, at institutionen i sin oversendelse til Udbetaling Danmark skal anføre, at vedkommende ønsker sin endelige afgørelse fra Udbetaling Danmark på engelsk. Hvis en person modtager en afgørelse på dansk, kan personen altid henvende sig til Udbetaling Danmark og bede om en afgørelse på engelsk.