Spring navigation over
Indhold start

Undersøgelse af norske erfaringer med samling og systematisering af regelkomplekset på arbejdsmiljøområdet

Dato07.06.2016
Nummer512

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Arbejdsmiljøreglerne i Danmark har til formål at sikre et højt beskyttelsesniveau for de ansatte på danske virksomheder. Reglerne sætter samtidig rammerne for samarbejdet mellem virksomhedernes ledelse og medarbejdere om arbejdsmiljøindsatsen. Reguleringen er i form af love og bekendtgørelser gennem årene blevet udvidet, ikke mindst gennem implementering af en europæisk arbejdsmiljøregulering, med over 20 arbejdsmiljødirektiver.

Det betyder, at arbejdsmiljøreglerne i dag omfatter mere end 100 bekendtgørelser, og foruden lov om arbejdsmiljø, også består af en række andre love, som i større eller mindre udtrækning håndhæves af Arbejdstilsynet. Mere end 180 vejledninger er i den forbindelse udstedt af Arbejdstilsynet. Siden 1975, hvor tre love blev samlet i én arbejdsmiljølov, er der ikke sket nogen samlet gennemskrivning af det samlede regelkompleks på arbejdsmiljøområdet.

Det omfattende regelsæt kan gøre det tidskrævende og vanskeligt, for såvel virksomheder som ansatte, at gennemskue, hvad der gælder af pligter og rettigheder, såvel formelt som materielt.

I Norge blev der frem til 2013 gennemført et større forenklingsarbejde af arbejdsmiljøreguleringen, hvor 47 bekendtgørelser blev samlet til 6 nye hovedbekendtgørelser. Ønsket var at få kravene samlet og sat dem i en sammenhæng, så det blev mere enkelt for virksomheder, ansatte og arbejdsmiljøorganisation at få overblik over pligter og rettigheder. Princippet i de nye regler er, at bestemmelser, som regulerer samme forhold, er skrevet sammen, så det er enkelt at få overblik over de krav, der gælder. Det er således kun strukturen i reglerne, der er ny, mens kravene er de samme.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at Arbejdstilsynet gennemfører en nøjere undersøgelse af de norske erfaringer med tilpasning af reglerne på arbejdsmiljøområdet.

En sådan undersøgelse bør omfatte en undersøgelse af grundlag og formål, selve processen med regelarbejdet, samt en vurdering af resultatet sat i forhold til omkostningerne, og herunder inddrage erfaringer fra virksomheder, ansatte og arbejdsmarkedets parter i Norge. Undersøgelsen forelægges efterfølgende for Arbejdsmiljørådet, med henblik på drøftelse af behovet for en eventuel justering og samling af regelkomplekset på arbejdsmiljøområdet.

Det vil give grundlag for at vurdere, om og i givet fald hvordan, en tilsvarende proces med tilpasning af regelkomplekset på arbejdsmiljøområdet i Danmark, eventuelt kan gribes an. Virksomhedsforum forudsætter, at en eventuel regeltilpasning ikke fører til en sænkelse af det lovfastsatte beskyttelsesniveau i Danmark, men tværtimod sigter på at styrke sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, ved gennem klar lovgivning at opnå et stadig højere beskyttelsesniveau. Hensigten er således at øge overskueligheden af lovgivningen, og ikke at reducere beskyttelsen. Klarhed i lovgivningen vil samtidig styrke muligheden for efterlevelse og effektiv kontrol.

En eventuel regeltilpasning i Danmark bør afvente kendskab til eventuelle ændringer i rammedirektivet.

Yderligere info

Det er meget vanskeligt at kvantificere de samlede økonomiske efterlevelsesomkostninger, som følger af et stort, stigende og svært gennemskueligt regelkompleks. Konkrete ekstra efterlevelsesomkostninger kan optræde i form af:

At virksomheder overser lovgivningskrav, som efterfølgende påses af Arbejdstilsynet, med mulige efterfølgende krav til yderligere investeringer/rådgivningspåbud.
At virksomheder investerer i løsninger, der alligevel ikke viser sig at være fuldt dækkende i forhold til alle dele af lovgivningen/regelkomplekset, med deraf følgende ekstraudgifter, i forhold til tidligt og på en gang at løse/forebygge alle problemer.

Et mere klart og gennemskueligt regelgrundlag vil omvendt kunne føre til, at virksomheder og institutioner hurtigere og mere ressourceeffektivt vil kunne efterleve lovgivningens krav til et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Besvaret februar 2017

Forslaget gennemføres delvist

Arbejdstilsynet vil undersøge den beskrevne problemstilling ved at tage kontakt til det norske Arbejdstilsyn. På den baggrund vil Arbejdstilsynet udarbejde en redegørelse om norske erfaringer, som forelægges for Arbejdsmiljørådet.

Redegørelsen om norske erfaringer forventes afsluttet primo 2017, hvorefter den forelægges for Arbejdsmiljørådet. Virksomhedsforum vil derefter modtage et opdateret svar.

Afhængigt af resultatet af denne redegørelse og Arbejdsmiljørådets bemærkninger hertil, vil der blive taget stilling til eventuelle yderligere undersøgelser. En større selvstændig undersøgelse bliver således ikke gennemført, da dette vil være meget ressourcekrævende, herunder til ekstern bistand.

Forslaget er implementeret i 2017.

Arbejdstilsynet forelagde i marts 2017 en redegørelse om norske erfaringer med samling og systematisering af regelkomplekset på arbejdsmiljøområdet for Arbejdsmiljørådet. Redegørelsen og Arbejdsmiljørådets bemærkninger til den skulle danne baggrund for svar til Virksomhedsforum sidst på foråret 2017.

Redegørelsen blev drøftet på mødet i Arbejdsmiljørådet den 29. marts 2017, hvor det blev besluttet at Arbejdstilsynet skulle indhente yderligere oplysninger fra det norske Arbejdstilsyn, mens DA og LO skulle indhente yderligere oplysninger fra deres respektive søsterorganisationer.

På grund af vanskeligheder med at få oplysninger fra de norske arbejdsmarkedsorganisationer vurderede Arbejdsmiljørådet på et møde i december 2017, at der ikke er det fornødne grundlag for en tilstrækkeligt kvalificeret drøftelse af de norske erfaringer i forhold til, om en lignende proces kan overvejes i Danmark. På den baggrund indstillede Arbejdsmiljørådet, at der ikke bliver arbejdet videre med initiativet.