Spring navigation over
Indhold start

Sammenkørsel af myndighedsregistre for at forebygge illegal arbejdskraft

Dato08.12.2015
Nummer489

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når en virksomhed har en udenlandsk medarbejder ansat, er det virksomhedens ansvar, at medarbejderen har en gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Virksomheden får dog ikke nødvendigvis besked om ændringerne af medarbejderens personlige forhold, herunder ændringer i eller udløb af en midlertidig arbejdstilladelse, hvilket kan resultere i, at virksomheden handler utilsigtet ved uforvarende at ansætte eller fastholde udenlandsk arbejdskraft, som ikke er i besiddelse af de fornødne arbejdstilladelser.

Virksomheden ISS har ca.2.500 medarbejdere ansat med et statsborgerskab fra lande uden for EU, og som en del af virksomhedens ansættelsesprocedure skal medarbejderen fremvise sin gyldige arbejdstilladelse. ISS forsøger jævnligt at kontrollere grundlaget for deres medarbejderes arbejdstilladelse efter medarbejderen er blevet ansat. Men i en virksomhed, hvor medarbejderne i det daglige arbejde ikke er i kontakt med den nærmeste leder eller HR-afdeling, fordi arbejdet hovedsageligt foregår hos kunder med beliggenhed i hele landet, er kontrol med medarbejderen opholdsgrundlag meget svær at gennemføre i praksis. Det giver nogle naturlige udfordringer med at kunne følge med i, om medarbejderens opholdsgrundlag fortsat er til stede. Det vil eksempelvis betyde, at det er svært at følge med i, om medarbejderen med opholdstilladelse som medfølgende ægtefælle fortsat er samlevende og ægtefælle under hele sit ophold i Danmark.

Hvis en medarbejder med en opholdstilladelse som medfølgende ægtefælle får inddraget sin arbejdstilladelse før udløbet af arbejdstilladelsens oprindelige gyldighedsdato, vil virksomheden ikke få besked om dette, og ofte vil opholdskortet ikke blive inddraget, selvom kortet ikke længere er gyldigt.

Det betyder, at medarbejderen fortsat kan vise den fysiske tilladelse (opholdskortet) og virksomheden vil tro, at medarbejderen arbejder lovligt. I praksis har det vist sig, at den gode tro ikke er tilstrækkelig for at undgå bøder for brug af ulovlig arbejdskraft.

Berørte virksomheder

Siden marts 2013 er arbejdsgivere til udenlandske ansatte med stedfæstede arbejdstilladelser blevet orienteret, når der er givet afslag på forlængelse eller foretaget inddragelse af tilladelsen. Der er her tale om ansættelsesforhold, hvor den udenlandske medarbejder er blevet ansat forud for indrejse til Danmark – de såkaldte jobkortsager – hvor arbejdsgiveren pr. definition er tilknyttet jobansøgningen.

Ser man omvendt på udenlandske medarbejdere, der er kommet hertil via greencard-ordningen, via en studietilladelse eller som medfølgende ægtefæller (jf. ovenstående eksempel fra ISS), er det ikke muligt for virksomheden at få oplysninger om ændrede forhold i forbindelse med opholds- og arbejdstilladelsen. Disse grupper dækker i 2015 over ca. 10.000 fuldtidsansatte personer (jobindsats.dk).

Det samme gælder for de familiesammenførte ægtefæller. Hvis en medfølgende ægtefælle, der modtager en arbejdstilladelse grundet partnerens ophold, bliver skilt eller flytter fra den partneren med den oprindelige opholdstilladelse, så vil arbejdsgiveren ikke få besked, hvis medarbejderen (den medfølgende ægtefælle) mister sin arbejdstilladelse.

Selvom der bliver drøftet mulige forbedringer af opslagene på ’min side’, vil det som systemet er sammensat nu, ikke være muligt for arbejdsgiveren at se, om opholds- /arbejdstilladelsen er gyldig i hele perioden, fordi det ikke fremgår om en afgørelse bliver inddraget eller bortfalder.

Som det er i dag, er det ikke garanteret, at en udenlandsk medarbejder der henvender sig om et skattekort, bliver afvist ved et mangelfuldt opholdsgrundlag (inddraget eller bortfaldet ophold- og arbejdstilladelse), fordi det i E-indkomst ikke fremgår, hvad status på opholdstilladelsen er, men blot, at den er udstedet.

Der bør derfor findes en enkel og effektiv løsning på denne udfordring, der dels vil være forebyggende ift. at minimere omfanget af illegal arbejdskraft, og dels vil minimere risikoen for, at virksomheder modtager bøder på grundlag af utilsigtet adfærd. Den nuværende praksis kræver meget af virksomhederne, idet de løbende skal kontrollere medarbejdernes arbejdstilladelser, hvilket er at betragte som en væsentlig administrativ byrde.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at informationer fra cpr-registeret, SKAT (E-indkomst) og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) sammenkøres, så det eksempelvis ikke er muligt at udstede et skattekort til en udlænding, hvis opholdstilladelse ikke er gyldig.

Derudover foreslår Virksomhedsforum, at virksomheder får mulighed for et digitalt opslag - eksempelvis ved henvendelse til SIRI vedr. ægtheden af medarbejderens opholdskort i forbindelse med ansættelse af en udenlandsk medarbejder, og på den måde at imødekomme falske arbejdstilladelser. På den måde vil man forebygge, at virksomhederne kommer til at begå kriminalitet ved at anvende illegal arbejdskraft uden at vide det. Samtidig vil forslaget medvirke til at reducere væsentlige administrative byrder for virksomhederne.

Endelig foreslår Virksomhedsforum, at arbejdsgiveren inden for alle ordninger (og ikke kun jobkortsagerne) har mulighed for at få meddelelse fra SIRI, såfremt opholdstilladelsen bliver inddraget eller bortfalder inden for arbejdstilladelsens oprindelige gyldighedsperiode.

Yderligere oplysninger

Problematikken omkring udenlandske opholds- og arbejdstilladelser har tidligere været rejst i Virksomhedsforum for Enklere Regler, og der er sket forbedringer på området jf. ovenstående omkring de forbedrede vilkår for arbejdsgivere til udenlandske ansatte med stedfæstede arbejdstilladelser.

På baggrund af den politiske aftale om en reform af international rekruttering (juni 2014) er der hjemmel til at SIRI sammenkører informationer fra cpr-registeret, SKAT (E-indkomst) og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI – tidl. STAR) sagsbehandlersystemer.

Besvaret april 2019

Forslaget behandles forsat

Det følger af finanslovsaftalen for 2018 og forståelsesteksten vedrørende B 19 om udstedelse af skattekort, at der skal udarbejdes en analyse af mulighederne for at tilpasse og integrere systemerne og lovgivningen i skattevæsnet og udlændingemyndighederne med henblik på yderligere at hjælpe arbejdsgiverne, så de ikke uforvarende ansætter udenlandsk arbejdskraft ulovligt.

Regeringen har igangsat en analyse af muligheden for registersamkøring af systemerne på skatte- og udlændingeområdet med henblik på at vurdere, om samkøringen kan bidrag til, at der ikke udstedes skattekort for tredjelandsborgere uden gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Rapporten blev offentliggjort i marts 2019, og der vil nu blive taget stilling til rapportens forslag.

Desuden kan det bemærkes, at regeringen i februar 2019 fremsatte et lovforslag, som bl.a. indeholder et forslag, der skal forbedre myndighedernes hjælp til arbejdsgiverene, så de ikke uforvarende kommer til at overtræde udlændingeloven ved beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft. Det skal ske ved, at udlændingemyndighederne orienterer en udlændings arbejdsgiver, hvis en udlænding er meddelt afslag på opholdstilladelse, eller udlændingens opholdstilladelse, opholds- eller arbejdstilladelse eller opholdskort er nægtet forlænget, er konstateret bortfaldet eller er inddraget. Ligesom lovforslaget indeholder et forslag om at skærpe bødeniveauet for bl.a. arbejdsgivere, der forsætligt ansætter ulovlig arbejdskraft.