Spring navigation over
Indhold start

Forenkling af uhensigtsmæssig og ubegrundet praksis om "nærmeste toldsted"

Dato08.12.2015
Nummer491

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Danske speditører og vognmænd er undertiden ude for, at SKAT pålægger vejgods-transporter at stille til kontrol på toldsteder, som ikke passer med den med planlagte rute. Det medfører unødvendige udgifter og tidstab, det medvirker til at skabe unødig trængsel på vejnettet og det belaster miljøet.

En illustration af dette fænomen fås ved at studere dette konkrete hændelsesforløb, hvor en transport fra den nordlige del af Sønderjylland var nødt til at køre til toldstedet i Aarhus for derefter at køre sydpå til Hamborg, hvorfra godset skulle udskibes:

På baggrund af det konkrete hændelsesforløb må man stille sig selv spørgsmålet, om det ikke ville være mere oplagt at henvise lastvognstoget til Toldstedet i Padborg, der ligger på ruten, og som så vidt skønnes er fuldt ud kompetent til at klare de told-forretninger, der skal til?

Brancheorganisationen Danske Speditører, der er medlem af Dansk Erhverv, oplyser, at det ikke vides med sikkerhed, hvor ofte SKAT pålægger danske transportvirksomheder at få klaret de nødvendige toldforretninger på toldsteder, der ikke ligger på ruten. Det siges dog i branchen, at det foregår ofte – der findes eksempler på, at sjællandske vejtransporter har været pålagt at stille på Toldstedet på Kystvejen (ved lufthavnen på det østlige Amager) for derefter at køre på motorvejsnettet hen over Sjælland og Fyn for derefter at fortsætte sydpå ned gennem Europa.

Berørte virksomheder

Transport- og logistikvirksomheder, der beskæftiger sig med landevejstransport samt deres virksomhedskunder i industrien.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at den nuværende praksis ændres, så SKAT blot henviser til nærmeste kompetente toldsted på ruten. Det kan – så vidt vi kan vurdere – gøres som en rent dansk administrativ foranstaltning, idet der ikke er noget hensyn at tage til EU.

Yderligere oplysninger

1) Artikel 161 i Toldkodeksen (1992R2913-DA-01.01.2014-006.001-67). Heri står der i punkt 5: ”Udførelsesangivelsen indgives til det toldsted, der er kompetent med hensyn til tilsyn på det sted, hvor eksportøren er etableret, eller hvor varerne emballeres eller lastes til udførelsen. Undtagelser fastsættes efter udvalgsproceduren”.

Det interessante er her efter Virksomhedsforums vurdering, at der åbnes op for undtagelser fra denne hovedregel.

2) Artikel 790 og 791 i Gennemførelsesbestemmelserne (1993R2454-DA-01.07.2010-014.002-251).

Heri står der i artikel 790: ”Hvis kodeksens artikel 161, stk. 5 første punktum ikke kan anvendes af administrativt organisatoriske grunde, kan angivelsen indgives til ethvert andet toldsted, der er kompetent til at foretage ekspeditionen i den berørte medlemsstat”.

I artikel 791 står det, at ”når det er behørigt begrundet, kan en udførelsesangivelse antages ved et andet toldsted end det, der er nævnt i Kodeksens artikel 161 stk. 5 første punktum eller ved et andet toldsted end det, der er nævnt i artikel 790.

Virksomhedsforums udlægning af ovenstående er, at når det er behørigt begrundet med kørselsretningen/ruten, må og kan medlemsstaten (altså Danmark) dispensere fra hovedreglen og f.eks. lade en transport fra den nordlige del af Sønderjylland stille til fysisk kontrol i Padborg og ikke i Aarhus.

Det korte af det lange er, at der i høj grad må siges at være ”behørig begrundelse” for at tillade, at en lastbiltransport får klaret sine toldforretninger på det nærmeste åbne kompetente toldsted på ruten, og at det faktisk er EU, der åbner op for denne mulighed for de nationale myndigheder.

Forslaget gennemføres delvist.

Virksomhedsforum har stillet forslag om at ændre de gældende retningslinjer for, hvor opstart af T 1-forsendelser (ekstern fællesskabsforsendelse) under standardproceduren fysisk kan finde sted. De gældende retningslinjer er beskrevet i et nyhedsbrev til virksomhederne af 20. december 2010.

Regler vedrørende told, herunder opstart af T 1-forsendelser, henhører under EU’s lovgivning.

For varer, der fraføres toldoplag samt aktiv forædling (suspension), har reglerne om nærmeste toldsted betydet, at en forsendelse af varer fra eksempelvis et toldoplag i Vejle til havnen i Hamborg først skal køre nordpå til toldstedet i Århus for at få stemplet toldpapirerne, inden chaufføren kan vende lastbilen og køre mod Hamborg, hvorfra varerne kan afskibes til et land uden for EU.

Reglerne siger, at varer skal fremvises ved det nærmeste toldsted, når varerne fjernes fra et toldoplag for at blive eksporteret ud af EU (fraføres toldoplaget).

SKATs hidtidige fortolkning har været nærmeste toldsted målt i fugleflugtslinje – uanset om told-stedet var på lastbilens rute eller ej. Dermed tvinges lastbilen i eksemplet til at køre omkring Århus i stedet for at køre til nærmeste toldsted på ruten i Padborg.

SKAT ændrer nu på baggrund af et svar fra Kommissionen reglerne om nærmeste toldsted for varer, der fraføres toldoplag samt aktiv forædling (suspension), således at det fremover bliver nærmeste toldsted på ruten. Transport af T 1-varer fra andre steder end toldoplag samt efter afsluttet aktiv forædling skal indtil videre ske til det nærmeste toldsted, hvor forsendelsen opstartes. De nye retningslinjer fremgår af et nyhedsbrev til virksomhederne, som SKAT har udsendt d. 28. januar 2016.

Forslaget er implementeret i 2016.

Den 28. januar 2016 udsendte SKAT – på baggrund af et svar fra EU-Kommissionen – et nyhedsbrev til virksomhederne vedrørende nye retningslinjer om ”nærmeste toldsted”.

For varer, der fraføres toldoplag samt aktiv forædling (suspension), betyder de nye regler, at T1-varer fra eksempelvis et toldoplag i Vejle til havnen i Hamborg kan køre direkte til nærmeste toldsted på ruten i Padborg i stedet for til nærmeste toldsted i Århus mhp. at få stemplet toldpapirerne, dvs. få opstartet T1-forsendelsen.

Det er en betingelse, at transporten af varer sker til et afslutningstoldsted, som er anført i bevillingen til toldoplag /aktiv forædling (suspension), jf. EU’s regler.

Den 17. august 2016 udsendte SKAT et nyhedsbrev til virksomhederne, der tydeliggør reglerne for varer, der fraføres toldoplag samt aktiv forædling, jf. nyhedsbrev af 28. januar 2016. Virksomheder, som ansøger om yderligere afslutningstoldsteder, kan herefter anvende det/de ønskede toldsted(er) fra den dato, hvor henvendelsen er fremsendt til bevillingsadministrationen i Århus, såfremt virksomheden har behov for dette. Virksomheden skal i ansøgningen angive, at de ønsker, at ændringen træder i kraft fra ansøgningsdatoen.