Spring navigation over
Indhold start

Omvendt betalingspligt ift. moms

Dato10.12.2015
Nummer495

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Den omvendte betalingspligt ved handel med mobiltelefoner af enhver art, herunder smartphones, tablets, computere, spillekonsoller, chips og microprocessorer medfører unødvendige administrative byrder for virksomhederne i deres handel med andre virksomheder. De administrative byrder består i, at den virksomhed der køber produkter med omvendt betalingspligt i praksis påføres administrative byrder i form af ekstra bogføringsgange.

Køber er nemlig pålagt at udregne erhvervelsesmoms under samtidig hensyntagen til, at virksomheden har et fradrag for et tilsvarende beløb som indgående moms, hvis køber efter de almindelige regler har fuldt momsfradrag. Hvis der er tale om telefoner eller computere, som medarbejderne i købers virksomhed også må bruge privat, skal der dog tages hensyn til, er der kun delvist momsfradrag.

En virksomhed, der sælger produkter med omvendt betalingspligt, fortæller, at det i praksis betyder, at de anbefaler køber, at oprette en ekstra konto i balancen under momsgæld med en tekst i retning af ”Erhvervelsesmoms ved køb af it-udstyr med omvendt betalingspligt”. Det letter afstemningen i forbindelse med momsangivelsen. På kontoen krediteres momsen – beregnet som 25 % af købsprisen - ved køb af sådant udstyr, mens kontoen for indgående moms debiteres. Posteringerne på de to momskonti udføres ved hjælp af en særskilt momskode.

Berørte virksomheder

Virksomheder der køber produkter omfattet af den omvendte betalingspligt.

Forslag

Virksomhedsforum bemærker, at trods SKATs offentliggjorte styresignal af 9. september 2014, efterspørger erhvervet stadig en forenkling af reglerne vedrørende omvendt betalingspligt. Virksomhedsforum foreslår derfor, at reglerne vedrørende omvendt betalingspligt forenkles, så de administrative byrder i forhold bogføring af køb af varer med omvendt betalingspligt reduceres.

Yderligere oplysninger

Forslaget relaterer sig til Virksomhedsforum forslag nr. 364 af 18.06.2014 om ”Omvendt betalingspligt ved salg af metalskrot, mobiltelefoner m.m.”, som blev delvist implementeret.

I lighed med forslag nr. 364, fremføres det, at den omvendte betalingspligt er meget byrdefuld for virksomhederne at efterleve. I modsætning til forslag nr. 364 drejer nærværende forslag sig dog ikke om de administrative byrder forbundet med udstedelse af fakturer, men derimod om de administrative byrder forbundet med bogføringen af køb hvori der indgår varer med omvendt betalingspligt. Trods SKATs offentliggjorte styresignal af 9. september 2014 nævner flere i forbindelse med Væk med bøvlet-kampagnen problemstillingen og ønsker om regelforenkling.

Skatteministeriet fremførte ifbm. forslag nr. 364, at ”[d]er er indført omvendt betalingspligt på enkelte varegrupper, som er omfattet af såkaldt momskarusselsvig, idet omvendt betalingspligt hindrer sådan svig”.

Link til forslag nr. 364: http://enklereregler.dk/forslag/706519/19

Forslaget gennemføres ikke.

Virksomhedsforum ønsker reglerne vedrørende omvendt betalingspligt forenklet, så de administrative byrder i forhold bogføring af køb af mobiltelefoner mv. med omvendt betalingspligt reduceres.

I Bogføringslovens kapitel 3 og 4 er de generelle krav til bogføring, registreringer og dokumentation fastsat. Det følger bl.a. heraf, at bogføringen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik, ligesom bogføringslovens krav om transaktionsspor indebærer, at alle bogførte registreringer skal kunne spores til årsregnskab, skatte- eller afgiftsopgørelse mv., og at tallene heri skal kunne genfindes i de enkelte bogførte registreringer, som regnskabet mv. er sammensat af.

Omvendt betalingspligt adskiller sig fra den almindelige momsafregning (hvor sælger afregner salgsmomsen), da køber skal afregne salgsmomsen og samtidig fradrage sin købsmoms. Dermed brydes den almindelige systematik og håndtering af momsen.

Danmark er ikke generelt tilhænger af omvendt betalingspligt og har kun i begrænset omfang indført sådanne regler, fx vedrørende mobiltelefoner mv. Reglerne har til formål at hindre momskarusselsvig og er derfor nødvendige for at beskytte den danske statskasse mod betydelige tab.

Da der blev indført omvendt betalingspligt vedrørende mobiltelefoner, vurderede Erhvervsstyrelsen, at en indførelse af omvendt betalingspligt vedrørende mobiltelefoner ville medføre større omstillingsomkostninger med hensyn til ændring af IT-systemer og/eller administrative processer og begrænsede løbende byrder for de berørte virksomheder.

Skatteministeriet vurderer, at omstillingsomkostningerne på nuværende tidspunkt er afholdt.

Skatteministeriet vurderer – som også Erhvervsstyrelsen vurderede ved høringen af lovforslaget – at de løbende byrder er begrænsede.

Det er Skatteministeriets vurdering, at hensynet til og nødvendigheden af at beskytte statskassen mod betydelige tab bør veje tungere, end de løbende begrænsede byrder, den omvendte betalingspligt vedrørende mobiltelefoner mv. har medført.