Spring navigation over
Indhold start

Hobbybiavl for efterlønsmodtagere

Dato08.12.2015
Nummer499

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Danmark har et stort antal biavlere. For de fleste biavlere er det primært en hobby. Med nogle få bifamilier dækker eventuelle indtægter fra honningsalg langtfra de udgifter, som en biavler har i forbindelse med biavlen.

Biernes bestøvningsarbejde for landbrug, frugtavl, gartneri og enkeltpersoner har imidlertid en meget stor værdi, som ikke kommer biavleren til gavn. Det er derfor af stor vigtighed for afgrøder og naturlig vegetation, at antallet af biavlere opretholdes og meget gerne øges.

Med de nuværende efterlønsregler oplever hobbybiavlere ikke mulighed for, at fortsætte deres hobbybiavl når de går på efterløn, selv om de måske har haft biavl som hobby i 40 år. Dette skyldes at enhver form for biavl betragtes som selvstændig virksomhed.

De nugældende regler i ”Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn” giver kun i ringe grad mulighed for at fortsætte sin beskæftigelse som hobbybiavler, da denne lov medfører uforholdsmæssige store omkostninger til revision.

Berørte virksomheder

I første række berøres biavlere, som går på efterløn. Men herudover har det afledte konsekvenser for landbrug, frugtavl og gartneri, hvor Fødevareministeriet har anslået at værdien af biernes bestøvning er over kr. 1 mia. Når biavlere på efterløn ophører med at drive biavl, medfører det en reduktion i antallet af bifamilier, og dermed en reduktion i bestøvningen i Danmark.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at biavl med højst 15 bifamilier, som ikke genererer en indtægt til efterlønsmodtageren, betragtes som hobby. Ved indtægt forstås nettoomsætning fratrukket vareforbrug, svarende til det regnskabstekniske begreb »dækningsbidrag 1«. Således indvirker biavl af denne karakter ikke på udbetalingen af efterløn.

Såfremt en efterlønsmodtagende biavler har mere end 15 bifamilier foreslås det, at tidsforbrug betragtes som ukontrollabel arbejdstid, således at timeforbruget opgøres ved, at biavlerens indtægt deles med den til enhver tid gældende timesats for ukontrollabel arbejdstid. Ved indtægt forstås nettoomsætning fratrukket vareforbrug, svarende til det regnskabstekniske begreb »dækningsbidrag 1«.

Yderligere oplysninger

En stor del af landets biavlere forventes at overgå til efterløn de kommende år, bl.a. fordi danskere generelt påbegynder interessen for biavl i en senere alder.

Der gøres opmærksom på, at der i dag allerede eksisterer en regel i ”Bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed” (§11), hvor biavlere med højst 15 bifamilier er undtaget fra dagpengebegrænsningen.

Besvaret marts 2018.

Forslaget gennemføres delvist.

Se svaret her.

Forslaget er implementeret i 2018

Forslaget er delvist imødekommet i forbindelse med de nye regler for selvstændig virksomhed, som trådte i kraft den 1. oktober 2018 (bekendtgørelse nr. 1182 af 26. oktober 2018 om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet).

Efter de nye regler anses biavl med højst 20 bistader altid for fritidsbeskæftigelse. Tidligere var grænsen på 15 bistader. Omfanget af hvornår biavl anses for fritidsbeskæftigelse er dermed udvidet.

Det kræver dermed ikke tilladelse efter 400 timers ordningen for at drive biavl med det omfang samtidig med efterløn, og der er hverken en time- eller indkomstbegrænsning for aktiviteten. Aktiviteten medfører fradrag i efterlønnen for de timer, der anvendes på aktiviteten.