Spring navigation over
Indhold start

Lempelser af regler for skiltning

Dato08.12.2015
Nummer501

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Reglerne for skiltning varetages, alt efter skiltetype, både nationalt og på lokalt plan. Det medfører forskelligartede regler og processer, som det kan være svært for eksempel de landsdækkende overnatningsvirksomheder, at gennemskue og planlægge efter.

Dertil kommer, at skiltningsbestemmelserne generelt er meget indskrænkende for erhvervsdrivende i det åbne land i modsætning til eksempelvis erhvervs- eller industriområder. De erhvervsdrivende i det åbne land oplever dermed, at myndighederne er unødvendigt tilbageholdene med at give tilladelse til opsætning af skilte, hvilket har den konsekvens, at det er sværere at gøre opmærksom på lokale erhverv og turistattraktioner.

Berørte virksomheder

Lokale erhverv og turistattraktioner.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at skiltningsbestemmelserne efterses med henblik på at ensarte og forenkle disse på tværs af landet. Herunder at sørge for, at der er en højere grad af ligestilling, således at erhverv i det åbne land herunder turismeerhverv får bedre muligheder på linje med erhvervs- eller industriområder.

Forslaget gennemføres.

Virksomhedsforum for Enklere Regler har foreslået, at skiltningsbestemmelserne efterses med henblik på at ensarte og forenkle disse på tværs af landet, herunder at sørge for, at der er en højere grad af ligestilling, således at erhverv i det åbne land herunder turismeerhverv får bedre muligheder på linje med erhvervs- eller industriområder. Virksomhedsforum peger bl.a. på, at reglerne er vanskelige at gennemskue og varetages forskelligt på nationalt og lokalt plan.

Der findes regler om skiltning i færdselsloven, vejloven og privatvejsloven, som henhører under Transport- og Bygningsministeriet, og regler om reklame- og propagandaskilte i naturbeskyttelsesloven under Miljø- og Fødevareministeriet.

Færdselslovens og vejlovgivningens regler vedrører myndighedernes trafikalt og færdselssikkerhedsmæssigt begrundede skiltning på og ved vejene, bl.a. geografisk vejvisning, færdselstavler, hastighedsskilte mv. Der findes også trafikskiltning til seværdigheder og lokale virksomheder, som vejmyndigheden kan tillade. Reglerne gælder både i byer og det åbne land.

Naturbeskyttelseslovens forbud mod opsætning af reklame- og propagandaskilte mv. gælder i det åbne land, hvor de typisk opsættes af private på marker, åbne arealer eller ved bebyggelse. Det kan være skilte, bannere, flag og reklamegenstande mv. Der kan ikke dispenseres fra forbuddet. Kommunerne er tilsynsmyndighed, for skilte ved statsvejene er det dog Vejdirektoratet.

Bl.a. virksomhedsreklamer, dvs. reklameskilte på eller lige ved virksomhedens bygninger, og mindre oplysningsskilte ved indkørslen til virksomhedens ejendom, er undtaget fra forbuddet. Der er særlige regler i lokalplanlagte erhvervsområder, der betyder, at der kan opsættes skilte inden for området, før det er fuldt bymæssigt udbygget og ikke længere er omfattet af forbuddet.

Reglerne om skiltning er indeholdt i regeringens vækstudspil ”Vækst og udvikling i hele Danmark” fra november 2015, hvor der efter pkt. 3.4 skal igangsættes et serviceeftersyn af reglerne om skiltning i det åbne land. Serviceeftersynet forventes udmøntet ved, at der nedsættes en arbejdsgruppe under Transport- og Bygningsministeriet med deltagelse fra relevante ministerier, der skal se på reglerne herunder på øgede muligheder for at opsætte skilte.

Virksomhedsforums forslag om at efterse reglerne vurderes at ville blive imødekommet med det besluttede serviceeftersyn.

Forslaget om gennemgang af reglerne forventes imødekommet ved servicetjekket, men eventuel ny lovgivning afventer nedsættelse af arbejdsgruppen og dennes indstilling, og det er derfor uvist, hvornår eventuel lovgivning kan gennemføres.

Forslaget er implementeret i 2018

Forslaget er implementeret ved lov 466 af 14. maj 2018 - Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land) og ”Bekendtgørelse nr. 817 af 20. juni 2018 om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land”.

De ændrede regler giver borgere, private virksomheder og offentlige myndigheder bedre muligheder for at opsætte skilte, der reklamerer for turistmål, lokale erhverv m.v. og kortvarige arrangementer i det åbne land.

Link til loven/bekendtgørelsen på Retsinformation, hvis forslaget er implementeret og indbefatter ændring af lov/bekendtgørelse:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202057