Spring navigation over
Indhold start

Brandkrav i forbindelse med landbrugsbyggeri

Dato08.12.2015
Nummer502

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

I det gældende bygningsreglement BR10 sidestilles landbrugsbyggeri med industribyggeri. Dette medfører uhensigtsmæssige og omfattende byggesagsbehandling og vilkår vedrørende brandsikring i landbrugsbyggeri. Desuden er sagsbehandlingen i de forskellige kommuner meget uensartet.

F.eks. skal industribygninger over en vis størrelse være forsynet med brandventilationsanlæg i form af automatisk styrede åbninger i tagfladen. Sådan et krav er ikke egnet til alle typer produktionsanlæg. Fx fjerkræ, hvor muligheden for åbning i taget, ikke kan kombineres med kravet til smittebeskyttelse.

Berørte virksomheder

Landbrugere

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at foretages en revision af tilgangen til vurdering af brandbelastningen (og dermed også brandrisiko) i forskellige typer af stalde, herunder at der udformes og indføres generelle, retningslinjer for kommunernes accept af alternative sikringsstrategier i landbrugsbyggeri.

Forslaget gennemføres delvist.

Med regeringens udspil ”Vækst og udvikling i hele Danmark” fra november 2015 blev det besluttet, at brandreguleringen i byggeriet skal være mere enkel og sammenhængende. Trafik- og Byggestyrelsen arbejder derfor på at forenkle brandreglerne i bygningsreglementet. Formålet med det igangværende arbejde er at gøre brandreguleringen mere risikobaseret, samtidig med at den skal være mere anvendelig. Der arbejdes herunder med at udvikle nye brandkrav samt værktøjer, der kan anvendes til at dokumentere et givent sikkerhedsniveau ved de valgte løsninger i byggeriet. Det forventes, at der foreligger et samlet udkast til revideret brandregulering, som er klar til politisk behandling ultimo 2016.

Trafik- og Byggestyrelsen inddrager i dette arbejde også de nuværende brandkrav til landbrugsbygninger og regler for vurdering af brandbelastning i forskellige typer af landbrugsbygninger. Forslaget om at revidere tilgangen til vurdering af brandbelastningen i forskellige typer af stalde vil således blive inddraget i dette arbejde. Trafik- og Byggestyrelsen har i november 2015 holdt et møde med Landbrug og Fødevarer om brandreguleringen af landbrugsbyggerier og har tilkendegivet, at Trafik- og Byggestyrelsen gerne modtager konkrete forslag til ændringer, som vil kunne indgå i styrelsens arbejde med at udvikle en mere risikobaseret brandregulering.

Med hensyn til forslaget om at udforme og indføre generelle retningslinjer for de kommunale byggesagsmyndigheders godkendelse af alternative sikringsstrategier i landbrugsbyggeri kan Trafik- og Byggestyrelsen henvise til, at det fremgår af regeringens vækstudspil fra november 2015, at der skal indføres en certificeringsordning, som skal erstatte den tekniske byggesagsbehandling i kommunerne.

Arbejdet med at forenkle brandreguleringen skal resultere i et samlet beslutningsoplæg for ny brandregulering i bygningsreglementet med udgangen af 2016. Der er i januar fremsat et forslag om ændring af byggeloven, som skaber mulighed for indførelsen af en certificeringsordning.

Forslaget er implementeret i 2018

Der er gennemført en større revision og forenkling af brandreglerne i bygningsreglementet 2018 (BR18), der trådte i i kraft den 1. januar 2018. I BR18 er der i tråd med udviklingen i de tidligere bygningsreglementer funktionskrav, hvilket giver en metodefrihed til at anvende nye løsninger, så længe de nærmere fastsatte funktionskrav for bygningers sundhed og sikkerhed opfyldes.

Der udarbejdes en række vejledninger til BR18, herunder vejledninger med præaccepterede løsninger, som bygherrer kan anvende til dokumentationen af, at kravene er opfyldt. Ultimo 2018 vil der blive udgivet en vejledning, der specifikt omhandler landbrugsbyggeriet. Til udarbejdelsen af denne vejledning har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen modtaget forslag fra branchen med eksempler på, hvordan landbrugsbygninger kan brandsikres, som tages med i dette vejledningsarbejde.

Sammen med fjernelsen af den tekniske byggesagsbehandling fra kommunerne vil certificeringsordningen for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet bidrage til at ensarte sagsbehandlingen på tværs af kommunerne, herunder af landbrugsbyggeri. Certificeringsordningen gælder for rådgivere, der skal stå for dokumentation af brandforhold og statiske forhold. Det er bygherrens ansvar at dokumentere overholdelsen af øvrige tekniske forhold. Det forventes at medføre en hurtigere og bedre byggesagsproces. Certificeringsordningen er udstedt samtidig med BR18 med ikrafttrædelse den 1. januar 2018.