Spring navigation over
Indhold start

Enklere regler for ikke certificerede midlertidige bygningskonstruktioner, eks. messe-stande

Dato08.12.2015
Nummer503

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

I 2014 trådte en ny bekendtgørelse i kraft, som betyder, at messecentre eller opstilleren af en messestand skal søge om byggetilladelser for alle midlertidige messestande over en meter i højden. Det er en uforholdsmæssig stor administrativ byrde for erhvervet. Der er mulighed for at få certificeret denne type af konstruktioner, hvilket i mange tilfælde undtager dem fra kravet om byggesagsbehandling.

For bl.a. messestande er der dog den udfordring, at den samme konstruktion ofte samles og opstilles på forskellige måder alt efter behov, og leverandørerne af konstruktionerne har derfor vanskeligt ved at få certificering. Ligesom der ofte også laves unikke konstruktioner til enkeltstående arrangementer.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder der eksponerer deres produkter i forbindelse med store messer.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at bekendtgørelsen justeres, så der ikke skal søges om byggetilladelse til midlertidige konstruktioner (der ikke er certificeret og ikke kan certificeres qua bygningskonstruktionens unikke karakter) såsom messestande.

Yderligere oplysninger

Omtalte certificeringsordning blev vedtaget med en ændring af byggeloven i april måned 2014. Bekendtgørelsen som udmønter ordningen blev offentliggjort i juli måned 2014 med ikrafttrædelse 1. januar 2015. Denne ordning dækker i sagens natur certificerede bygningskonstruktioner der genanvendes (dvs. stilles op og pilles ned gentagne gange) herunder festival telte og cirkus telte.

Besvaret februar 2017.

Virksomhedsforum har foreslået, at reglerne for transportable konstruktioner justeres, så der ikke fremover skal søges om byggetilladelse til midlertidige konstruktioner, der ikke er certificeret, og ikke kan certificeres qua bygningskonstruktionens unikke karakter, som fx messestande.

Visse transportable konstruktioner over en vis størrelse er omfattet af byggeloven, da deres størrelse betyder, at et kollaps kan medføre fare for alvorlig personskade. Det følger derfor af byggeloven, at sådanne konstruktioner kun må opstilles, hvis der er givet byggetilladelse, eller hvis konstruktionen er certificeret.

Det er efter Trafik- og Byggestyrelsens (TBST) vurdering ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt at undtage midlertidige konstruktioner, der anvendes i forbindelse med messer, fra kravet om byggesagsbehandling eller certificering. Det er langt fra alle messestande, der er omfattet af kravet om byggetilladelse eller certificering. Eksempelvis er skillevægge i lette materialer i op til 2,5 meter, som typisk anvendes på messestande, som udgangspunkt ikke omfattet af byggeloven, ligesom alt almindeligt interiør på messestande ikke er bebyggelse i byggelovens forstand og dermed hverken kræver byggetilladelse eller certificering.

Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne og lignende selvstående konstruktioner, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade, er derimod omfattet af byggelovens bilag 2 og dermed af kravet om byggetilladelse eller certificering. Det gælder ligeledes, hvis disse typer af konstruktioner opstilles i forbindelse med messeudstillinger.

TBST har på baggrund af en dialog med repræsentanter fra messebranchen i efteråret 2015 gjort beskrivelsen af konstruktionerne i bilag 2 mere generisk, så messestande er omfattet af beskrivelserne af, hvilke transportable messestande der efter styrelsens vurdering er omfattet af byggeloven. TBST har i den forbindelse ændret bygningsreglementet med virkning fra 1.7.2016, så ændringerne fremadrettet fremgår af bygningsreglementets bilag 2. Præciseringen skal sikre, at det fremgår klart, hvornår en transportabel messestand er omfattet af byggeloven og dermed af krav om enten byggetilladelse eller certificering.

Oplistningen af konstruktioner, der anvendes i forbindelse med opstilling af messestande, vil ikke være udtømmende. Det skyldes, at der altid vil kunne forekomme unikke konstruktioner, som det ikke er muligt på forhånd at tage generel stilling til. For de konstruktioner, der ikke er beskrevet, vil kommunen konkret skulle vurdere, om der skal stilles krav om byggetilladelse eller certificering.

Såfremt en messekonstruktion er unik, og der derfor ikke egner sig til certificering, kan ejeren i stedet vælge at søge byggetilladelse hos kommunen. Uanset, om der søges om byggetilladelse eller certificering, skal der fremlægges relevant dokumentation for konstruktionens byggetekniske- og konstruktionsmæssige egenskaber. Trafik- og byggestyrelsen har kendskab til, at der fx for sammensatte scenekonstruktioner kan fortages en certificering af de enkelte moduler, der efterfølgende frit kan sammensættes på forskellig vis efter behov.

I forbindelse med ændringen af bygningsreglementet har styrelsen opdateret vejledningen om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner, hvor retningslinjer for opstilling og behandling af bl.a. messestande fremgår sammen med de eksempler, som TBST har modtaget fra messebranchen. Derudover har styrelsen udarbejdet et udkast til en mindre vejledning, der vil kunne bruges som en generel informationspjece om reglerne, og som aktuelt drøftes med messebranchen.

Virksomhedsforums forslag vurderes derfor delvist at være gennemført.

Forslaget er blevet implementeret i 2017.

Trafik- Bygge og Boligstyrelsen har i forbindelse med ændring af bygningsreglementet den 1. juli 2016 klargjort, hvornår en transportable messestand er omfattet af byggeloven og dermed af krav om enten byggetilladelse eller certificering. Dette blev gjort på baggrund af en dialog med repræsentanter fra messebranchen.

Vejledningen om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner er blevet opdateret med eksempler, som Trafik- Bygge og Boligstyrelsen har modtaget fra messebranchen. Endvidere blev en informationspjece om reglerne for opstilling af telte og andre transportable konstruktioner udgivet i 2016 på baggrund af ønsker fra branchen.

Forslaget vurderes derfor at være implementeret.