Spring navigation over
Indhold start

Krav om ansøgning om sprængningstilladelse indenfor særlige tidsrum

Dato08.12.2015
Nummer506

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Anlægsbranchen har ind imellem brug for at sprænge f.eks. store sten, der er i vejen for at komme videre med at anlægge bl.a. motorveje. Det er essentielt, at anlægsbranchen hurtigt kan få formalia vedr. sprængninger på plads, da der er store omkostningerne forbundet med ventetid, f.eks. hvis boremaskinen ved metrobyggeriet ikke kan komme videre. Tidligere kunne sprængningslederen ringe til politiet, når behovet for at få tilladelse til at gennemføre en sprængning opstod. Nu er dette kun muligt inden for særlige åbningstider, hvilket er til stor gene for anlægsbranchen.

Berørte virksomheder

Anlægsvirksomheder

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at kravet om ansøgning indenfor særlige tidsrum bortfalder. I stedet kan sprængninger udeføres at særligt akkrediterede sprængningsledere efter elektronisk anmeldelse til politiet, dvs. som praksis var tidligere.

Forslaget gennemføres ikke

Virksomhedsforum har anført, at anlægsbranchen af økonomiske årsager ofte har brug for hurtigt at kunne udføre sprængningsarbejder. Virksomhedsforum har anført, at det i dag kun er muligt at kontakte politiet inden for særlige åbningstider, hvilket medfører store gener for anlægsbranchen.

Justitsministeriet har til brug for vurderingen af forslaget indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, da politiet er kompetent myndighed vedrørende erhvervelse eller anvendelse af eksplosivstoffer, jf. eksplosivstofbekendtgørelsens § 9.

Rigspolitiet har bl.a. anført, at kompetencen til at meddele tilladelse til erhvervelse, anvendelse mv. af eksplosivstoffer i efteråret 2014 overgik fra politikredsene til de to administrative centre, som henhører under henholdsvis Københavns Vestegns Politi og Midt- og Vestjyllands Politi.

For bl.a. at sikre, at bygge- og anlægsarbejder ikke går i stå uden for almindelig arbejdstid, kan de to opgavecentre efter en konkret vurdering meddele personer eller virksomheder, der udfører erhvervsmæssige sprængningsopgaver, generel tilladelse til bl.a. at erhverve og anvende eksplosivstoffer, f.eks. til brug for bygge- og anlægsarbejde. Hvis sprængningerne kan være til fare eller gene for omkringboende eller forbipasserende, stilles der dog krav om enkeltstående tilladelser. Dette kan typisk være tilfældet i forbindelse med større sprængninger af f.eks. skorstene, bygninger mv. Rigspolitiet anfører, at sådanne sprængninger typisk vil være planlagt på forhånd, og det er politiets erfaring, at der i den forbindelse normalt ikke vil opstå behov for at ansøge om tilladelse uden for opgavecentrenes åbningstider.

Det er derfor Rigspolitiets vurdering, at sagsbehandlingen på området allerede i muligt omfang er indrettet sådan, at der tages højde for, at bygge- og anlægsarbejde ikke forsinkes unødigt som følge af pludseligt opståede behov for at foretage sprængninger af sten og lignende.

Justitsministeriet kan tiltræde denne vurdering.

Forslaget imødekommes derfor ikke, idet sagsbehandlingen allerede i dag er indrettet på en hensigtsmæssig måde, så både erhvervslivets interesser og sikkerhedsmæssige hensyn balanceres.