Spring navigation over
Indhold start

Oprettelse eller forlængelse af lærlingekontrakt digitalt

Dato08.12.2015
Nummer507

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Hver gang man opretter eller forlænger en lærlingekontrakt skal den fremsendes til erhvervsskolen med post. Altså skal virksomheden finde den korrekte adresse, købe kuvert og frimærker og poste den. Erhvervsskolen fremsender efterfølgende kontrakten til underskrift på mail. Baggrunden for fremsendelse via regulær post, kan derfor ikke være for at beskytte personfølsomme oplysninger. Virksomhederne oplever derfor, at praksis kun er for at skabe unødigt besvær, på trods af at næsten alt andet kan klares digitalt.

Berørte virksomheder

Virksomheder med lærlinge og virksomheder der ønsker at tage lærlinge.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at det fremover bliver muligt for virksomhederne at udfylde og returnere lærlingekontrakter via mail. Ligeledes forslås det, at lærlingekontrakter fra den tekniske skole tilsendes via virksomhedens mail.

Forslaget gennemføres.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling tilslutter sig Virksomhedsforums ønske om, at moderne informationsteknologi skal kunne anvendes til, at lærlingekontrakter (uddannelsesaftaler for elever under erhvervsuddannelse) kan indgås og sendes i elektronisk form. Ministeriet arbejdet på en løsning, der forventes færdigudviklet af Styrelsen for IT og Læring senest ved udgangen af 2. kvartal 2016, dvs. inden sommerferien.

Senest med udgangen af 2. kvartal 2016 vil det derfor være muligt at håndtere oprettelsen af aftaler i en digitalløsning, hvor skolen og virksomhederne sammen kan udfylde kontrakten, og hvor kontrakten kan underskrives digitalt af de relevante parter. Snarest muligt herefter vil arbejdet med at udvikle digitale løsninger til brug for ændringer til og ophævelse af indgåede uddannelsesaftaler blive påbegyndt.

Indtil de nye digitale løsninger foreligger senere i år, fastholdes for at undgå bevisusikkerhed kravet om, at skolen får den originale aftale, idet aftalen danner grundlag for aftaleparternes indbyrdes retsstilling, tilrettelæggelsen af elevens nærmere uddannelse, herunder vekselvirkningen mellem skoleperioder og praktikperioder, virksomhedens fritagelse for betaling af bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) for den ansatte elev, udbetaling af lønrefusion og andre ydelser til virksomheden fra AUB samt aktivering af forskellige retsvirkninger for eleven mv.

Det bemærkes i øvrigt, at uddannelsesaftalens udformning og funktion er under løbende overvågning af arbejdsmarkedets parter, og at formularerne er udformet, så virksomhederne i videst muligt omfang kun én gang skal afgive de oplysninger, som er nødvendige for at effektuere parternes rettigheder og pligter. Virksomhedernes administrative byrder ved at have elever under erhvervsuddannelse søges konstant holdt på et minimum for at undgå unødige hindringer for, at der oprettes det nødvendige antal uddannelsesaftaler.

Hovedaftalen (dvs. det som i forslaget omtales som ”lærlingekontrakten) forventes digitaliseret senest ved udgangen af 2. kvartal 2016. Snarest muligt herefter vil arbejdet med at udvikle digitale løsninger til brug for ændringer til og ophævelse af indgåede uddannelsesaftaler blive påbegyndt.

Forslaget er implementeret i 2016.

Undervisningsministeriet, Styrelsen for It og Læring, har udviklet en it-løsning, hvor det er muligt at indgå en uddannelsesaftale digitalt. Det betyder, at virksomheder, der ønsker at ansætte en elev, nu kan undgå den beskrevne proces med papir, konvolut og frimærke. I stedet kan virksomheden udfylde formularen digitalt og underskrive den med sin digitale signatur. Det samme gælder borgeren, der skal indgå aftalen med virksomheden. Hvis virksomheden har brug for hjælp til udfyldelsen, så foregår samarbejdet med skolen også digitalt. Den endelig aftale gemmes i it-løsningen.

Det er endnu ikke alle virksomheder, der har taget løsningen i brug, da det stadig er muligt at anvende den gamle PDF-blanket, der skal udfyldes og sendes via posten. Effekten hos de virksomheder, der vælger at anvende den nye løsning, er besparelse på porto, og en hurtigere og mere effektiv arbejdsgang. Løsningen er ikke på nuværende tidspunkt obligatorisk at bruge, da det vurderes, at nogle virksomheder vil foretrække den gamle løsning – i hvert fald i en overgangsperiode. Udover ministeriets digitale løsning findes der enkelte branchespecifikke og lokale digitale løsninger til indgåelse af uddannelsesaftaler, der er udviklet af private leverandører og målrettet det ønskede område (f.eks. elektrikeruddannelsen).

Den digitale uddannelsesaftale er en ud af fire uddannelsesformularer, hvor de tre andre bruges til ændringer af eksisterende aftaler, ophævelse og erklæring om delvis gennemført uddannelsesaftale. De tre øvrige formularer er ikke digitaliseret og skal fortsat udfyldes ved hjælp af. en blanket, der udfyldes og sendes med posten.

It-løsningen omfatter ikke lovgivningsmæssige ændringer, idet den digitale uddannelsesaftale opfylder formkravene til uddannelsesaftaler indgået i henhold til lov om erhvervsuddannelser, jf. § 86 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.