Spring navigation over
Indhold start

Bedre håndtering af el- og vandafgift for turismeerhvervet

Dato08.12.2015
Nummer509

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Der er behov for at se på den måde, hvorpå campingpladser skal registrere og dokumentere deres el- og vandforbrug. Campingpladser skal for at kunne få refunderet afgifterne for deres el- og vandforbrug forbrugt i forbindelse med den generelle drift af campingpladsen have individuelle bi-målere for hver campingenhed på pladsen. Det skyldes, at virksomheden (campingpladsen) skal kunne redegøre for og dokumentere virksomhedens forbrugsmønster, således at det er tydeligt, hvad campisterne har forbrugt og hvad campingpladsen i øvrigt har brugt som en del af driften. Det er nemlig kun den del, der vedrører campingpladsens generelle forbrug, som der kan opnås godtgørelse for.

Virksomhederne oplever omkostninger i forhold til opstilling af individuelle målere samt yderligere administrative omkostninger og byrder ved indsamling af data og indberetning for derefter at opnå godtgørelse.

Berørte virksomheder

Campingpladser.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at det, i stedet for opsætning af individuelle målere på campingpladserne, bør være muligt at beregne og få refunderet afgifterne via en fast fordelingsnøgle baseret på antal enheder, antal overnattende gæster pr. enhed, og hvornår på året forbruget sker.

En sådan fordelingsnøgle kan udvikles på baggrund af campingpladsers historiske forbrugsmønster således, at der udvikles en fair beregning for hhv. campingpladserne, campisterne og staten. Det er vigtigt at understrege, at målet med udvikling af en ny metode til beregning af disse afgifter ikke er at skære ned på selve afgifterne, men at gøre det nemmere og mindre omkostningstungt at beregne. Forslaget er således i udgangspunktet provenuneutralt.

Den samme fordelingsnøgle kan bruges til at viderefakturere forbruget til campisterne efter endt ophold. Da en fordelingsnøgle vil være en procentuel betragtning vil en ændring i forbrugsmønsteret direkte påvirke afgift-dannelse og godtgørelse.

Yderligere oplysninger

Lovgivningen er i dag skruet sammen således, at energien/vandet skal være forbrugt i virksomheden. En udlejer er således ikke berettiget til godtgørelse, når energien og vandet er forbrugt af lejeren – i dette tilfælde campisten. Afgifterne skal i stedet viderefaktureres til campisten. Campingpladserne skal derfor for at kunne opnå refusionen dokumentere hver enkelt campists forbrug.

Besvaret marts 2018.

Forslaget gennemføres delvist.

Skatteministeriet har undersøgt mulighederne for en lempelse af energiafgifterne for campingpladser.

Det er vurderet, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at indføre en fast fordelingsnøgle til at opdele campingpladsens forskellige afgiftsmæssige elforbrug. Det begrundes med, at det vil kunne give væsentlige afvigelser fra det faktiske forbrug, da campingpladsernes forbrugsmønstre kan variere betydeligt. En fast fordelingsnøgle vil endvidere bryde med det generelle princip, som gælder for andre momsregistrerede virksomheder, herunder konkurrerende hoteller, hvorefter det er en betingelse for godtgørelse af energiafgifter, at det pågældende godtgørelsesberettigede energiforbrug er opgjort retvisende via måling, i det omfang det er praktisk muligt.

Som led i aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer af 12. nov. 2017 mellem regeringen, DF og RV er der dog aftalt at lempe afgifterne på el og vand forbrugt i private campingvogne og lystbåde. Reglerne ændres sådan, at når prisen på el og vand indgår som en integreret del af prisen for den samlede ydelse til campinggæster, vil el til private campingvogne kunne anses som forbrugt af campingpladsen. Dermed kan de lavere afgifter for el til proces og elvarme anvendes i stedet for den høje almindelige afgiftssats for el. Initiativet får virkning fra 1. januar 2018.

Med hensyn til el indføres i den forbindelse en skematisk regel for opgørelse og fordeling af procesforbrug (højeste godtgørelse) og rumvarmeforbrug (begrænset godtgørelse) i relation til campingpladsens egetforbrug af el vedrørende gæsternes private campingvogne. Dermed er der tale om en ny regel, som vil være nem at administrere for campingpladserne. Der skal ikke foretages individuelle målinger for disse campingvogne. Det er kun deres samlede forsyning med el, som skal måles.

Med hensyn til vand forenkles reglerne noget i og med, at campingpladsens egetforbrug af vand vedrørende gæsternes private campingvogne ikke skal måles separat, men vil indgå som en del af campingpladsens almindelige vandforbrug, som vil være berettiget til godtgørelse af vandafgift.

Forslaget betragtes på den baggrund markeret som ”gennemføres delvist”.