Spring navigation over
Indhold start

Barrierer for udledning af spildevand bremser væksten

Dato17.09.2015
Nummer465

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

En række danske fødevarevirksomheder står med planer om udvidelse af produktionskapaciteten, men en væsentlig flaskehals for disse udvidelser er, at virksomhederne enten ikke kan få tilladelse til at udlede spildevand, eller at tilladelsen medfører en meget voldsom administrativ byrde i forhold til miljømyndighederne.

Reglerne medfører i dag reelt, at en virksomhed fx ikke umiddelbart kan udnytte den kapacitet, som de har fået tildelt i sin miljøgodkendelse, og at miljømyndighederne reducerer virksomheders miljøgodkendelser, så fremtidige udvidelser umuliggøres eller besværliggøres i væsentlig grad.

Berørte virksomheder

Størstedelen af de virksomheder, som ønsker at ændre sin spildevandsudledning er berørte. Det kan fx være virksomheder, som selv ønsker at overtage rensning af sit spildevand fra det offentligt ejede renseanlæg eller virksomheder, som ønsker at udlede større mængder spildevand fra eget renseanlæg. Typisk er udfordringerne størst i områder, som er omfattet af den danske implementering af Habitat – og fuglebeskyttelsesdirektivet (Natura 2000-områder).

Forslag

Følgende problemstillinger vurderes at være relevante at se nærmere på:

- Mulighed for udtræden af spildevandsforsyningen (spildevandsbekendtgørelsen)

- Implementeringen af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektivet med tilhørende vejledninger.

- Manglende rummelighed i spildevandstilladelserne (virksomhederne kan i dag reelt ikke udnytte sine tilladelsers kapacitet og i flere tilfælde reduceres virksomhedernes tilladelser).

- Forbedre muligheder for at opkøbe dambrugskvoter, som efterfølgende kan indgå i virksomhedernes udledningstilladelse.

Yderligere oplysninger

Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen. Spildevandsbekendtgørelsen, implementering af Natura2000 og Habitat direktiverne.

Besvaret februar 2017

Forslaget gennemføres delvist

Læs svaret her.

Forslaget er ikke implementeret

Der arbejdes på et udkast til vejledning om afkobling af industrispildevand fra forsyningsselskaberne. Vejledningen er en gennemgang af gældende regler på området og omhandler både proceduren for udtræden af kloakforsyningen og en beskrivelse af fokuspunkter i godkendelser til direkte udledning til overfladevand, særligt i forhold til Vandområdeplanerne.

Udkastet er tæt på at være færdig og skal sendes i høring i arbejdsgruppen inden offentlig høringsproces.

Det forventes således, at vejledningen vil kunne udsendes 1. kvartal 2019.