Spring navigation over
Indhold start

Barrierer for udledning af spildevand bremser væksten

Dato17.09.2015
Nummer465

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

En række danske fødevarevirksomheder står med planer om udvidelse af produktionskapaciteten, men en væsentlig flaskehals for disse udvidelser er, at virksomhederne enten ikke kan få tilladelse til at udlede spildevand, eller at tilladelsen medfører en meget voldsom administrativ byrde i forhold til miljømyndighederne.

Reglerne medfører i dag reelt, at en virksomhed fx ikke umiddelbart kan udnytte den kapacitet, som de har fået tildelt i sin miljøgodkendelse, og at miljømyndighederne reducerer virksomheders miljøgodkendelser, så fremtidige udvidelser umuliggøres eller besværliggøres i væsentlig grad.

Berørte virksomheder

Størstedelen af de virksomheder, som ønsker at ændre sin spildevandsudledning er berørte. Det kan fx være virksomheder, som selv ønsker at overtage rensning af sit spildevand fra det offentligt ejede renseanlæg eller virksomheder, som ønsker at udlede større mængder spildevand fra eget renseanlæg. Typisk er udfordringerne størst i områder, som er omfattet af den danske implementering af Habitat – og fuglebeskyttelsesdirektivet (Natura 2000-områder).

Forslag

Følgende problemstillinger vurderes at være relevante at se nærmere på:

- Mulighed for udtræden af spildevandsforsyningen (spildevandsbekendtgørelsen)

- Implementeringen af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektivet med tilhørende vejledninger.

- Manglende rummelighed i spildevandstilladelserne (virksomhederne kan i dag reelt ikke udnytte sine tilladelsers kapacitet og i flere tilfælde reduceres virksomhedernes tilladelser).

- Forbedre muligheder for at opkøbe dambrugskvoter, som efterfølgende kan indgå i virksomhedernes udledningstilladelse.

Yderligere oplysninger

Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen. Spildevandsbekendtgørelsen, implementering af Natura2000 og Habitat direktiverne.

Besvaret februar 2017

Forslaget gennemføres delvist

Læs svaret her.

Status juli 2018.

Mulighed for udtræden af spildevandsforsyningen (spildevandsbekendtgørelsen):

Forslaget gennemføres delvist

Virksomheders udtræden af kloakforsyningen er allerede i dag muligt. Det kræver ifølge spildevandsbekendtgørelsens § 11 bl.a., at der ikke sker en væsentlig forringelse af spildevandsselskabets økonomi og tekniske funktion, at vandplanens mål ikke tilsidesættes, og at den samlede spildevandsmængde ikke renses dårligere.

Rensning på centrale enheder er ofte bedre samfundsøkonomisk og miljømæssigt set, dels pga. stordriftsfordele, og dels pga. muligheden for avanceret rensning. Hvis en større virksomhed træder ud af et spildevandsselskab, vil der være færre til at betale de samlede omkostninger. Samtidig vil der oftest være bedre muligheder for udnyttelse af ressourcer i spildevandet på større centrale anlæg end på mindre decentrale anlæg.

Hvorvidt virksomhedernes mulighed for at udtræde af forsyningen skal fremmes mere end den nuværende regulering tilbyder, kræver en nærmere afdækning af renseløsninger og den tilknyttede samfundsøkonomi. Der bliver derfor nedsat en arbejdsgruppe indenfor decentral rensning af industrispildevand med interessenter på området og Miljøstyrelsen, for at skaffe viden om muligheder og barrierer ved decentral og central rensning af industrispildevand.

Arbejdet er igangsat i 2017 med en analyse af de samlede juridiske forhold for området, inklusiv en analyse af bl.a. mulighederne for at vejlede bedre om reglerne omkring fastsættelse af virksomheders udlederkrav ved egen rensning og forholdet mellem renseanlæggenes udlederkrav og vandområdeplanernes beregningsgrundlag. Arbejdsgruppen er nedsat i begyndelsen af 2017, og der arbejdes pt. på en samlet vejledning til virksomheder og kommuner på området. Projektet forventes afsluttet primo 2018.

Implementeringen af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektivet med tilhørende vejledninger:

Forslaget gennemføres ikke (besvaret oktober 2015).

Manglende rummelighed i spildevandstilladelserne (virksomhederne kan i dag reelt ikke udnytte sine tilladelsers kapacitet og i flere tilfælde reduceres virksomhedernes tilladelser):

Forslaget gennemføres delvist.

Virksomheder, der udleder processpildevand til kloakken, har tilslutningstilladelser med vilkår, bl.a. grænseværdier for de forurenende stoffer. Disse grænseværdier er som hovedregel lempeligere end ved direkte udledning til f.eks. et vandløb, da kloaksystemet og renseanlægget kan håndtere belastningen bedre.

Derfor er spildevandsselskabet underlagt skrappere krav i udledningstilladelsen for deres renseanlæg, og det samme vil gælde for en virksomhed, der ønsker at skifte over til egen udledning. Virksomheder, der udleder processpildevand, er som hovedregel også underlagt BAT, dvs. at de skal benytte den bedste tilgængelige teknik for at reducere udledningen med forurenende stoffer. Det fremgår af miljøbeskyttelsesloven.

Når det vurderes, om en virksomhed må have lov at overgå fra udledning til kloakken til egen rensning og udledning, så er udgangspunktet i spildevandsbekendtgørelsens § 11, at den samlede spildevandsmængde ikke må renses dårligere end hidtil. Derfor skal en virksomheds udledningstilladelse med de nuværende regler tage højde for de mange tilfælde, hvor den faktiske og aktuelle udledning på det centrale renseanlæg ligger lavere end de udlederkrav, der er stillet til renseanlægget. Virksomhedens udlederkrav kan dermed ikke sættes lempeligere end de aktuelle niveauer for udledning fra det centrale renseanlæg.

Der er med de nuværende regler ikke mulighed for, at vurderingen af, hvorvidt virksomheden må have lov at overgå til egen udledning, ikke sker i forhold til det maksimale krav, der er sat i udledningstilladelsen på det centrale renseanlæg.

Miljøstyrelsen igangsætter en analyse af de nuværende regler for virksomhederne udlederkrav, se svaret ovenfor om ”Mulighed for udtræden af spildevandsforsyningen”. Derudover har Miljøstyrelsen analyseret forskellen mellem renseanlæggenes udlederkrav og vandområdeplanernes beregningsgrundlag, som er den aktuelle udledning, som en del af arbejdet omkring forsyningssikkerhed og harmonisering af renseanlæggenes udledningstilladelser.

Analysen er igangsat i 2017 og forventes færdig primo 2018 med en samlet vejledning på området (se svaret ovenfor om ”Mulighed for udtræden af spildevandsforsyningen”). Analysen af renseanlæggenes udlederkrav og aktuelle udledninger er afsluttet ultimo 2017.

Forbedre muligheder for at opkøbe dambrugskvoter, som efterfølgende kan indgå i virksomhedernes udledningstilladelse: