Spring navigation over
Indhold start

Dagsorden for miljøtilsyn

Dato17.09.2015
Nummer466

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Et miljøtilsyn skal som udgangspunkt varsles skriftligt senest 14 dage inden et tilsynsbesøg med oplysninger om bl.a. formålet med tilsynet, tid og sted.

Varslingen er ment som en mulighed for virksomheden til at forberede sig på tilsynet, herunder finde relevante dokumenter frem, afsætte den nødvendige tid og sørge for, at de relevante medarbejdere er til stede. Hvad der skal findes frem, og hvem der skal indkaldes, er umuligt at vide, når virksomheden ikke på forhånd kan vide, hvad der skal gennemgås under tilsynet.

Derimod skal den tilsynsførende forberede sit tilsyn og kan hente hjælp til dette via de mange tjeklister og hjælpeskemaer, der fremgår af tilsyns-vejledningen. Da tilsynet kan omfatte alle forhold vedrørende virksomheden, fx kontrol af relevante vilkår, påbud, forbud, overholdelse af driftsvilkår, vedligeholdelse af filtre, udtagelse af prøver, kontrol af driftsjournaler, certifikater, oplag af kemikalier, håndtering af affald, olietanke, belægninger, spildevand, egenkontrolmålinger, olieudskillere, overfladevand, støj, luft, lugt, energiforsyning, afkasthøjder osv., må den tilsynsførende nødvendigvis prioritere visse forhold og ”sætte en dagsorden” for det varslede tilsyn.

Inden tilsynsbesøget har den tilsynsførende en prioriteret liste over forhold, der ønskes gennemgået, men det har virksomheden ikke og risikerer dermed ikke at have den relevante dokumentation klar på forhånd eller have indkaldt de relevante personer på forhånd. I disse situationer kan virksomheden – måske – eftersende den nødvendige dokumentation/efterlyste materiale.

Når virksomheden ikke ved, hvad den tilsynsførende vil spørge om, bruges meget tid på at finde materialet frem under selve tilsynsbesøget. I stedet kunne materialet være fundet frem, inden tilsynsbesøget.

Dette medfører et gebyrbetalt (kr. 308,70 per time) tidsforbrug, der kunne undgås ved en mere effektiv møde- og tilsynsplanlægning.

Forslag

Den tilsynsførende skal medsende en dagsorden for det varslede tilsynsbesøg.

På den måde kan virksomheden målrette sin forberedelse af tilsynet på samme måde som den tilsynsførende forbereder sit tilsyn.

Virksomheden kan derfor finde relevant materiale frem inden besøget og skal derfor ikke bruge gebyrbetalt tid på at finde det frem under selve tilsynsbesøget.

Desuden kan virksomheden nøjes med at indkalde de relevante fagpersoner med til mødet, frem for at indkalde en bred vifte af fagpersoner ”just in case”.

Både virksomheden og den tilsynsførende vil få et mere fokuseret og effektivt tilsynsbesøg, der tillige kan gennemføres på kortere tid.

Forslaget gennemføres

Virksomhedsforum foreslår, at den tilsynsførende myndighed skal medsende en dagsorden for det varslede tilsynsbesøg. Formålet med dette forslag er, at virksomheden i højere grad kan målrette sin forberedelse af tilsynet, på samme måde som den tilsynsførende forbereder sit tilsyn. Det vil betyde, at både virksomheden og den tilsynsførende vil få et mere fokuseret og effektivt tilsynsbesøg, der tillige kan gennemføres på kortere tid.

Retsgrundlaget for varslingen af miljøtilsyn fremgår af retssikkerhedsloven. Af retssikkerhedslovens § 5 fremgår det, at tvangsindgreb (herunder tilsyn), skal varsles senest 14 dage før tvangsindgrebet gennemføres. Endvidere skal varslingen indeholde oplysninger om tid og sted, retten til at lade sig bistå af andre, hovedformålet med indgrebet samt det faktiske og retlige grundlag for indgrebet.

I forslaget fra Virksomhedsforum fremgår det, at det er umuligt for virksomheden at vide, hvad der på forhånd skal findes frem, når virksomheden ikke ved, hvad der skal gennemgås. Det er dog Miljøstyrelsens erfaring, at det af varslingsbrevet oftest fremgår, hvilke miljøforhold der vil blive gennemgået på tilsynet, samt hvilken dokumentation virksomheden bedes fremvise. Derved har virksomheden allerede mulighed for at forberede sig og finde relevant dokumentation frem.

Miljøstyrelsen er enig i, at det i mange situationer er hensigtsmæssigt at give information om, hvad der skal fokuseres på under tilsynet, men det er på den anden side også vigtigt, at tilsynsmyndighederne ikke afskærer sig fra at kunne se på andre forhold, som måtte vise sig relevante at se på i løbet af tilsynet.

Da varslingsbrevet ofte allerede indeholder informationer om, hvilke miljøforhold der gennemgås, vurderer Miljøstyrelsen, at der allerede er en dagsorden, hvorfor forslaget er gennemført.

Forslaget er implementeret i 2015

Det er Miljøstyrelsens erfaring, at det af varslingsbrevet oftest fremgår, hvilke miljøforhold der vil blive gennemgået på tilsynet, samt hvilken dokumentation virksomheden bedes fremvise. Derved har virksomheden allerede mulighed for at forberede sig og finde relevant dokumentation frem.

Miljøstyrelsen er enig i, at det i mange situationer er hensigtsmæssigt at give information om, hvad der skal fokuseres på under tilsynet, men det er på den anden side også vigtigt, at tilsynsmyndighederne ikke afskærer sig fra at kunne se på andre forhold, som måtte vise sig relevante at se på i løbet af tilsynet.

Da varslingsbrevet ofte allerede indeholder informationer om, hvilke miljøforhold der gennemgås, vurderer Miljøstyrelsen, at der allerede er en dagsorden, hvorfor forslaget er gennemført.