Spring navigation over
Indhold start

Gentænk nuværende løsning med kontrol med kemi

Dato17.09.2015
Nummer467

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

I juni 2014 blev regeringen og Enhedslisten enige om en omdisponering af 17,4 mio. kr. i perioden 2014 -2016 til etablering af TÆNK kemi i Forbrugerrådet (oprindeligt navngivet KemiWatch). TÆNK kemi skal indsamle og opbygge viden samt levere økonomisk uafhængige informationer om og fokus på problematiske kemikalier i forbrugerprodukter. Ligeledes skal TÆNK Kemi aktivt bidrage til, at borgerne tilskyndes til at fravælge produkter, der indeholder skadelig kemi.

I Miljøstyrelsens pressemeddelelse i forbindelse med åbningen af TÆNK kemi i marts 2015 blev initiativet omtalt som ”kemivagthund”, som blandt andet skal holde industrien ” i ørerne”.

TÆNK kemi vil foretage analyser m.v. af konkrete produkter med henblik på offentliggørelse, såfremt der findes stoffer i produktet, som af Forbrugerådet anses som værende skadelige.

Der har over for folketinget været rejst spørgsmål, om der i TÆNK kemi er medtænkt gennemsigtighed og aktindsigt for de virksomheder, som risikerer at blive omtalt.

Miljøministeren svarede hertil, at det var Erhvervs - og Vækstministeriets vurdering, at TÆNK Kemi ikke er omfattet af offentlighedsloven. Samtidig har Miljøministeren bedt Miljøstyrelsen undersøge, om miljøoplysningsloven vil være gældende. Der foreligger ikke svar, men det er Virksomhedsforums vurdering, at det ikke vil være tilfældet.

Det skulle fremgå af den projektbeskrivelse der foreligger for TÆNK kemi, at når TÆNK Kemi tester produkter, stilles de fulde analyser og resultater til rådighed for offentligheden. Undtaget herfor er offentliggørelse af fortrolige oplysninger fra virksomheder, samt offentliggørelse af navne på laboratorier.

Hertil har Miljøministeren svaret, at der i projektbeskrivelsen er anført, at TÆNK kemi skal forestå målrettet og anvendelsesorienteret indsamling af viden. Dette vil f.eks. ske gennem nye kemiske analyser af produkters indhold af problematiske kemikalier, deklarationstest, fakta tjek af virksomhedernes oplysninger, og anvendelse af mulighederne inden for REACH (bl.a. Kandidatlistestoffer).

Som udgangspunkt er det virksomhedernes ansvar at stille informationer til rådighed over for såvel professionelle, som private brugere i det omfang REACH og CLP forordningerne stiller krav hertil.

Det er Miljøstyrelsens Kemikaliekontrol, der kontrollerer om disse regler overholdes og om nødvendigt håndhæves over for virksomhederne. Dette sker inden for offentlighedslovens og miljøoplysningslovens rammer.

Ved etablering af TÆNK kemi tillægges en privat organisation en ret til at analysere virksomheders produkter og offentligøre resultater uden samtidig at være underlagt de regler, som en offentlig myndighed er pålagt. Det er med andre ord med til at stille virksomhederne dårligere rent retssikkerhedsmæssigt.

Selv om det i projektbeskrivelsen for TÆNK kemi er anført, at fortrolige oplysninger ikke vil blive offentliggjort, er vurderingen af om oplysninger er fortrolige ikke underlagt de samme betingelser, som er gældende for offentlige myndigheder. Det er uklart, om TÆNK kemi kan gå længere i sin offentlige omtale af et testresultat, end de krav, som stilles igennem REACH og CLP forordningerne. TÆNK Kemi går længere ved at offentliggøre ulovligheder i pressen forud for at den kompetente myndighed (Miljøstyrelsen Jf. Kemikalieloven) har haft mulighed for at afgøre om der er tale om en ulovlighed eller ikke. På den baggrund er det derfor også uklart, om en virksomhed kan risikere offentlig omtale og kritik for indholdsstoffer, der ikke er bedømt problematiske i lovgivningen. Det er betænkeligt, at den berørte virksomhed ikke kan få oplyst, hvem der står bag analysen i forbindelse med offentliggørelse af testresultater.

Det er vurderingen, at den kemikaliekontrol Miljøstyrelsen har i dag er ikke særlig ressourcestærk, og det svækker den lovpligtige kontrol på området. Det er betænkeligt, at der bevilges midler til en privat organisation til at foretage en kontrol, der ligger meget tæt op ad en allerede offentlig kontrol, men uden de lovmæssige bindinger følger med. Det er yderligere betænkeligt, at midlerne lægges ud til en organisation som Forbrugerrådet, der varetager særlige interesser og derfor ikke kan forventes at være upartisk i vurderingerne af kemikaliekontrollerne.

Berørte virksomheder

Såvel producenter som leverandører af alle typer produkter og således stort set alle virksomheder i Danmark.

Forslag

Regeringen skal genoverveje den nuværende løsning, så kemikontrollen kan styrkes uden at virksomheder stilles retssikkerhedsmæssigt dårligt og så der fortsat er en god information til forbrugere. Som minimum bør TÆNK kemi underlægges samme krav som den eksisterende offentlige kontrol, så virksomheder ikke bliver hængt uretmæssigt ud i presse og medier.

Yderligere oplysninger

Den omtalte projektbeskrivelse er ikke offentlig tilgængelig. Kemikalieområdet er reguleret via REACH forordningen og CLP forordningen.

Forslaget gennemføres ikke

Forbrugerrådet TÆNK Kemi er oprettet ved aktstykke tiltrådt af hele Finansudvalget den 8. oktober 2014, og bevillingen på i alt 15, 9 mio. kr. løber til og med 2016. I 2016 er der afsat i alt 5,3 mio. kr.

Forbrugerrådet TÆNK Kemi er økonomisk uafhængigt af erhvervsinteresser og har til opgave at indsamle og opbygge viden samt levere økonomisk uafhængig, faglig solid og målrettet information om kemikalier i produkter. Forbrugerrådet Tænk Kemi skal samtidig aktivt bidrage til, at borgerne tilskyndes til at fravælge produkter, der indeholder skadelig kemi. Herudover skal TÆNK Kemi bl.a. samarbejde med andre danske og andre EU-landes NGO’er, så myndighedernes indsatser i EU suppleres af en stærk og fælles NGO-stemme i EU.

TÆNK Kemis arbejdsopgaver, herunder forbrugerinformation ved formidling af resultater af tests, fremgår konkret af projektbeskrivelse af 28. november 2014.

TÆNK Kemi udfører ikke myndighedsopgaver og er derfor ikke underlagt de samme forvaltningsmæssige regler som offentlige myndigheder.

Miljøstyrelsen er uændret den kompetente myndighed for regulering af kemikalier i forbrugerprodukter, og myndighedsbehandling i forbindelse med tilsyn, kontrol og håndhævelse ligger uændret i Miljøstyrelsen, Kemikalieinspektionen.

Hvis TÆNK Kemi i forbindelse med deres tests finder stoffer, som er forbudte, eller som de mener udgør en risiko, skal de foretage indberetning til Miljøstyrelsen, og Kemikalieinspektionen gennemfører herefter myndighedsbehandling og evt. håndhævelse.

De konkrete situationer, hvor TÆNK Kemi har offentliggjort tests, er efter Miljøstyrelsens oplysninger forløbet i overensstemmelse med forudsætningerne i projektbeskrivelsen for Tænk Kemis projekt.

Det vurderes derfor, at retssikkerheden omkring test af kemikalier ikke er truet.