Spring navigation over
Indhold start

Specialisering og branchekendskab hos kontrollører i Fødevarestyrelsen

Dato17.09.2015
Nummer469

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Mange kontrollører skal kontrollere alle virksomheder. Det indebærer, at deres viden om hver enkelt branche er begrænset, idet der lægges vægt på, at den enkelte kontrollant kan håndtere kontrol med flere forskellige typer af virksomheder.

Berørte virksomheder

Fødevarevirksomheder.

Forslag

Det skal sikres, at Fødevarestyrelsens kontrollører har den fornødne specialviden i forhold til de virksomheder, de skal kontrollere. Det giver en bedre dialog med virksomhederne. Det vil også højne niveauet, når myndighederne skal præsentere det danske kontrolsystem for udenlandske kontrollanter (kinesere etc.), hvilket vil være en gevinst for virksomhedernes muligheder for eksport.

Som led i opbygningen af specialviden bør Fødevarestyrelsen udbygge sine eksisterende interne erfa-grupper mellem kontrollanterne, så de ikke alene etableres ud fra fagligt-juridiske forhold, men også med fokus på branchekendskab.

Forslaget gennemføres delvist

Miljø- og Fødevareministeriet er enige med Virksomhedsforum i, at kontrollører bør have den fornødne viden til at kunne foretage kontroller og arbejder bestandigt på at sikre og udvikle vidensniveauet hos de medarbejdere, der udfører kontrollen.

Den enkelte chef har – i samarbejde med medarbejderne – ansvaret for at sikre, at medarbejderne har de fornødne kompetencer til at føre kontrol med virksomhederne. Fødevarestyrelsen er forpligtet til at sikre, at medarbejderne løbende udvikler deres kompetencer i forhold til tilsynet, herunder også i forhold til specialviden om virksomhederne. Fødevarestyrelsen har udviklet specialiseringskurser til de erfarne tilsynsførende inden for områderne: kød, fisk, bageri og mejeri. Formålet med kurserne er at udvikle de tilsynsførendes kompetencer med henblik på opnåelse af større kendskab til og forståelse for produktion og teknologi inden for de forskellige brancher. De tilsynsførende opnår med kurserne en øget specialiseret viden på områderne, så de kan bidrage til en styrket faglig sparring mellem myndighed og virksomheder. Specialiseringskurserne er udviklet i samarbejde med specialister på de respektive fagområder fra bl.a. universiteter, DTU og brancheforeningerne. I kurserne indgår besøg hos virksomheder, og repræsentanter fra brancherne er inviteret med som oplægsholdere. Kurserne har en varighed på 3 dage. I Fødevareforlig 3 skal der fortsat være fokus på at videreføre specialiseringskurser og på at udvikle nye kurser inden for andre fagområder, fx inden for frugt og grønt.

Fødevarestyrelsens interne ERFA-grupper er etableret inden for en række specialområder og har til formål at sikre erfaringsudveksling og viden på et fagligt område med henblik på at opnå ensartethed i kontroludøvelsen (tilsyns- og sagshåndtering samt sanktionering) og understøtte kompetenceopbygning og kompetenceudvikling. Foruden 1-3 erfarne kontrollanter med branchekendskab fra hver kontrolenhed kan medarbejdere fra fagkontorerne i den centrale del af Fødevarestyrelsen, fra laboratorierne og fra kødkontrollen deltage ligesom juristerne fra Kontrolstyringskontoret deltager i relevant omfang i ERFA-grupperne (møder og såkaldte share-point diskussioner). På møderne drøftes konkrete cases fra kontrollen. Det vurderes umiddelbart, at disse grupper fungerer godt og i høj grad lever op til formålet om at sikre ensartethed og høj faglighed i kontrollen.

Forslaget er implementeret i 2015

Der er i 4. kvartal 2015 gennemført specialiseringskurser for erfarne medarbejdere inden for bageri, fisk, kød og testbetingelser og dokumentation for fødevarekontaktmaterialer af plast.

I 1. kvartal 2016 bliver der holdt specialiseringskursus i Listeria.

Fødevarestyrelsen vurderer i 2016 behovet for yderligere specialiseringskurser, evt. inden for andre fagområder.

ERFA-grupperne fungerer som planlagt og fortsætter deres arbejde i 2016 med erfaringsudveksling og videndeling inden for en række specialområder.

Formålet med specialiseringskurserne og ERFAgrupperne er bl.a. at ruste de tilsynsførende til en mere kvalificeret dialog med erhvervet. Når den tilsynsførende har et godt kendskab til branchen, vil tilsynet kunne gennemføres effektivt.