Spring navigation over
Indhold start

Forslag til forenkling

Vælg status

Her finder du de forslag, som Virksomhedsforum for enklere regler har besluttet at sende
til regeringen.


Du kan tilpasse din søgning i højre kolonne af skærmen.


Du har desuden mulighed for at udtrække forslag (inkl. svar fra regeringen og eventuel implementeringsstatus) i et word-dokument ved at sætte flueben ved de ønskede forslag

og klikke på ”Download valgte forslag til RTF (Word)” nedenfor oversigten.

Nummer Forslag Dato Status
783 Revision af 1/3 reglen 01.02.2019 Behandles
765 Fitness check af reglerne om olivenolie 21.06.2018 Gennemføres
737 Økologicertifikater til USA 20.02.2018 Gennemføres delvist Implementeret
736 Krav om P-nummer for grovvarevirksomhed med skiftende 20.02.2018 Gennemføres ikke
735 Koordinering af regler og tilsyn for virksomheder med flere aktiviteter (fø-devarer, foder og biprodukter) 20.02.2018 Gennemføres delvist
734 Import af vareprøver 20.02.2018 Gennemføres Implementeret
733 Tredjepartscertificeringer 20.02.2018 Gennemføres
732 Erstatningscertifikater 20.02.2018 Gennemføres ikke
731 Bekendtgørelse om visse andre stoffer 20.02.2018 Gennemføres ikke
730 Temperaturregler for opbevaring og transport af visse fødevarer 20.02.2018 Behandles
729 Undtagelse i mærkningskrav på frugt og grønt tæt på dato 20.02.2018 Gennemføres delvist
728 Donation af fødevarer undtages fra 1/3 reglen 20.02.2018 Gennemføres delvist Implementeret
727 Administrative lettelser ved fødevaredonation 20.02.2018 Gennemføres Implementeret
726 Udvidelse af Det Økologiske Spisemærke 20.02.2018 Gennemføres delvist
725 Mulighed for at få fortrykt Ø-mærket på varer produceret i EU 20.02.2018 Gennemføres ikke
724 Accept af mærkning af sulfitter på flere sprog 20.02.2018 Behandles
723 Større udbredelse af skrivebordskontroller i Fødevarestyrelsen 20.02.2018 Gennemføres delvist
722 Mærkning ved fjernsalg (onlinesalg af fødevarer) 20.02.2018 Gennemføres delvist
699 Kontrol og administration af logbøger til dyreeksport hæmmer danske transportører i forhold til andre europæiske operatører 11.10.2017 Behandles
698 Afskaffelse af klippekortsordningen for dyretransporter 11.10.2017 Behandles
697 Ansvarsfordeling for transportegnethed ved dyretransporter 11.10.2017 Behandles
696 Revision af vejledning og digital løsning for indenrigserklæringer 11.10.2017 Behandles
695 Nemmere at levere varer til dagligvarebutikker uden for myldretiden 11.10.2017 Gennemføres delvist
694 Digitalisering af Miljøzonemærker 11.10.2017 Gennemføres ikke
693 Alle kommuner skal anvende Jordweb/tilsvarende digital platform, så indhentning af tilladelser til jordkørsel bliver enklere for virksomhederne 11.10.2017 Gennemføres delvist
626 Digital dokumentation af badevandskvalitet ved egenkontrol 02.02.2017 Gennemføres delvist
625 Færre kontrolbesøg på campingpladser med swimmingpools 02.02.2017 Gennemføres delvist
624 Bedre vejledning ved bekæmpelse af måger 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
623 Salgsboder skal kunne tage genbrugsbægre retur 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
622 Bagatelgrænse ved VVM-screening 02.02.2017 Behandles
621 Bedre muligheder for at oplyse om allergener i fødevarer 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
620 Enklere håndhævelse af dokumentationskrav i 1/3-reglen 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
618 Indfør bagatelgrænse i fødevarekontrollen 02.02.2017 Gennemføres delvist
617 Øget anvendelse af moderne teknologi ved opfølgende kontrolbesøg samt mulighed for ekspres-kontrol inden for fødevarekontrol 02.02.2017 Gennemføres ikke
616 Provianteringscertifikat på engelsk 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
615 Tilbageholdelse af fødevarer på engelsk attest 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
592 Fjernelse af 4 ugers fristen ved jordflytning 25.10.2016 Gennemføres ikke
591 Ensartet behandling af tilladelser til jordflytning 25.10.2016 Gennemføres delvist
590 Entydig definition ved kategorisering af jord - kategoridefinition jf. Jordflytningsbekendtgørelsen 25.10.2016 Gennemføres
589 Klarhed om krav til vinduer i støjplagede områder 25.10.2016 Behandles
588 Smidigere sagsbehandling hos miljømyndighederne i forbindelse med byggetilladelse 25.10.2016 Gennemføres
587 Ændring af Naturbeskyttelsesloven 25.10.2016 Gennemføres delvist Implementeret
537 Ensretning af temperaturbestemmelser i forhold til fødevarer 07.06.2016 Gennemføres ikke
536 Dispensationsmulighed i forbindelse med veterinærkontrol ved import af animalske og ikke-animalske fødevarer fra tredjelande 07.06.2016 Gennemføres
535 Første modtager af økologiske varer fra 3. land 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
534 Regler om økologiregnskab 07.06.2016 Behandles
533 Lempelse af 1/3-reglen 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
532 Lempelse af krav om sporbarhed på batch-niveau 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
531 Forenkling af EU's sporingsoplysninger på fisk 07.06.2016 Behandles
530 Æg må kun sælges indtil 7 dage før mindst holdbar til datoen - reduktion af madspild 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
529 Fødevarestyrelsens regler om utilsigtede allergener 07.06.2016 Gennemføres ikke
528 Lempelse af fakturakrav i handelsnormer for frisk frugt og grønt 07.06.2016 Gennemføres
527 Miljøstyrelsens pantbekendtgørelse 07.06.2016 Gennemføres ikke
526 Ensartede affaldsregler på tværs af kommuner - dobbelthjemmel i relation til tømning af fedtudskiller 07.06.2016 Gennemføres delvist
525 Ensartede affaldsregler på tværs af kommuner - affaldstilsyn og ankemulighed ved kommunale afgørelser 07.06.2016 Gennemføres delvist
524 Ressourceproduktivitet gennem tidssvarende affaldstransportregler i EU 07.06.2016 Behandles
523 Mere smidig notifikation ved overførelse af affald 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
522 Tværnationalt samarbejde om end-of-waste kriterier 07.06.2016 Gennemføres delvist
521 Etablering af system til national klassificering af affald 07.06.2016 Gennemføres delvist
520 Mulighed for løbende revidering af bilag 1 i Bek. nr. 1650 af 13/12 2006 "Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål" 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
519 Indførelse af "End of manure" bestemmelse i nitratdirektivet mhp. at fremme genanvendelsen af organiske restprodukter 07.06.2016 Gennemføres delvist
518 Ændring af reglerne for anvendelse af gødning som brændsel 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
517 Mere ensartet sagsbehandling om anvendelse af affald til jordbrugsformål (§19-godkendelser) i kommunerne 07.06.2016 Gennemføres delvist
516 Ændring af biproduktforordningens art. 33 mhp. bedre genanvendelse af organiske restprodukter 07.06.2016 Gennemføres ikke
515 Virksomheders tilbagetagning af udtjente produkter 07.06.2016 Gennemføres
514 Indførelse af realistiske minimumskrav for anmeldelse af affald 07.06.2016 Gennemføres
513 Datagenbrug mellem FVST.dk og CVR.dk 07.06.2016 Gennemføres delvist
501 Lempelser af regler for skiltning 08.12.2015 Gennemføres Implementeret
470 Muligheder for brug af varslede kontrolbesøg i landbruget skal udnyttes i videst muligt omfang 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
469 Specialisering og branchekendskab hos kontrollører i Fødevarestyrelsen 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
467 Gentænk nuværende løsning med kontrol med kemi 17.09.2015 Gennemføres ikke
466 Dagsorden for miljøtilsyn 17.09.2015 Gennemføres Implementeret
465 Barrierer for udledning af spildevand bremser væksten 17.09.2015 Gennemføres delvist
464 Transport af heste: Enklere krav til forudgående kursus 17.09.2015 Behandles
463 Støtten til "Tjek Kemien" App fjernes 17.09.2015 Gennemføres ikke
462 Håndtering af novel food reglerne og virksomheders brug af råvarer fra naturen 17.09.2015 Gennemføres Implementeret
461 Midlertidige kompetencebeviser skal fremover udstedes af lokal tilsynsførende/kødkontrol 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
455 Tydelig information omkring registrering og godkendelse som eksporterende fødevarevirksomhed 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
439 Miljøordninger (naturpleje): Lempelse af regler for tilbagebetalingskrav på hidtil udbetalt tilskud 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
438 Udvide ansøgningsperioden for arealstøtte fra EU 02.02.2015 Gennemføres ikke
437 Baggrund for eksportcertifikat og procedure-nedskrivelse 02.02.2015 Gennemføres ikke
435 Elektroniske eksportcertifikater i fødevarebranchen 02.02.2015 Gennemføres delvist
433 Mulighed for at få forhåndsgodkendt nyttiggørelsesanlæg 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
412 Ressourceproduktivitet gennem tidssvarende affaldstransportregler i EU 23.10.2014 Gennemføres delvist
411 Rederier pålægges unødvendige byrder i form af undersøgelser og miljøredegørelser med henvisning til bekendtgørelse om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
410 Mere smidig notifikation ved overførelse af affald 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
401 Bulk-transport af nonfood materiel 23.10.2014 Gennemføres delvist
400 Risikobaseret analyse og prøveudtagning på fødevareområdet (restkoncentrationer og mikrobiologi mv.) 23.10.2014 Gennemføres delvist
399 Klare EU-rammevilkår for landmænd på krydsoverensstemmelsesområdet 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
398 Mere fleksibel tolkning af reglerne for bevaring af permanente græsarealer 23.10.2014 Gennemføres ikke
397 Læhegn som miljøfokusareal 23.10.2014 Gennemføres delvist
396 Pro rata system ved ansøgning om støtte på permanente græsarealer 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
395 Vægtningsfaktorer for miljøfokusarealer 23.10.2014 Gennemføres ikke
394 Undgå fuld bilagskontrol 23.10.2014 Gennemføres delvist
393 Dokumentationskrav ved salg af fjerkræ til Sverige og Finland 23.10.2014 Gennemføres
392 Klarere regler og ensartet fortolkning af regler i forhold til vin og spiritus 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
391 Fortolkning af veterinærkontrolbekendtgørelsens § 5 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
386 Lempelse af handelsnormerne for frisk frugt og grønt (forslag vedr. kvalitetskrav) 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
383 Forenklet rapportering til Dansk Retursystem 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
380 Udskiftning af staldbygninger skal ikke altid kræve miljøgodkendelse 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
378 Afskaffelse af elitesmiley-ordningen 18.06.2014 Gennemføres ikke
336 Miljøstyrelsens App "TJEK KEMIEN" 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
330 Boksstørrelser til heste 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
321 En billigere, risiko og behovsbestemt samt dialogbaseret fødevarekontrol 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
320 Virksomhedsrettet eksportindsats i Fødevarestyrelsen 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
319 Mere fleksibel adgang til myndighedsattestation/certificering i forbindelse med fødevareeksport 25.02.2014 Gennemføres
318 Lettelser vedr. import 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
317 Én indgang til det offentlige på miljøområdet 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
316 Omkostningerne på kødkontrolområdet bør reduceres 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
314 Indførsel af forhåndsgodkendelser 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
313 Certificering af miljøsagsbehandlere 25.02.2014 Gennemføres ikke
312 Krav til sporbarhed skal være praktisk mulige og økonomisk forsvarlige 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
311 EU-overimplementeringer må ikke skade eksport og samhandel 25.02.2014 Gennemføres
310 Effektiv opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionen 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
308 Forenkling af den danske model for miljøgodkendelse af drifts- og anlægsændringer på bestående virksomheder 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
305 Nabotjek som inspiration til forenkling af miljøområdet 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
304 Større fleksibilitet ved udnyttelse af produktionstilladelser 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
303 Retningslinjer for håndhævelsespraksis på miljøområdet 25.02.2014 Gennemføres delvist
302 En generel lovreform på miljøområdet 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
294 Samtidighed i sagsbehandlingen 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
282 Undgå produktionslofter i forbindelse med vilkårsstillelse i miljøgodkendelsessager Vilkårene/reguleringen skal være baseret på miljøbelastningen 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
281 Flere anmelderordninger på miljøområdet 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
280 Miljøgodkendelser - gennemskuelig anvendelse af reglerne 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
279 Vejledning angående nanoregister og opstilling af tilhørende produktlister 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
275 Implementering af tværgående strategi for målrettet og dialogbaseret håndhævelse af erhvervsregulering 25.02.2014 Gennemføres delvist
252 Ingen tillægsgodkendelse ved ændring af arealstatus, når miljøbelastningen er uændret 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
244 Undgå fuld bilagskontrol 29.10.2013 Gennemføres delvist
236 Fortsat problemer - herunder uklar information ved digital indsendelse af grønt regnskab 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
216 Sagsbehandlingstider i Natur- og Miljøklagenævnet 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
208 Miljøgodkendelse af arealer skal kunne holde trit med moderne produktionsformer 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
206 Dobbelte undersøgelser ved indvinding af råstoffer 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
199 Kommunale sagsbehandlingstider ved ansøgning om miljøgodkendelse 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
198 Forbedring af kvalitet og hastighed i Fødevareministeriets Klagecenters sagsbehandling 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
193 Flere baggrundsoplysninger tilgængelige i kommuneplaner efter planloven 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
189 Revision af lov om godkendelse, tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesloven) 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
188 VERA og optagelseskrav til Teknologilisten 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
187 Bagatelgrænser for VVM-screeninger 17.06.2013 Gennemføres delvist
186 Klare rammer for oplysningskrav i forbindelse med miljøgodkendelser 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
184 Etablering af system til national klassificering af affald 17.06.2013 Gennemføres delvist
182 Gyllealarmer og gyllebarrierer 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
177 Ændring af støjregler som følge af afskaffelsen af lukkeloven 17.06.2013 Gennemføres delvist
176 Udledning af spildevand fra virksomheder (affaldsbehandlingsanlæg) 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
175 Flytning af kalve internt på bedriften skal betragtes som en bagatelagtig ændring 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
165 Forenkling af administrationen af EU's transportforordning 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
157 IT-systemet til indberetning af Grønne regnskaber skal bringes til at virke 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
140 IT-ansøgningssystemet www.husdyrgodkendelse.dk skal bringes til at virke 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
139 Tast-selv Service (enkeltbetalingsstøtte online) 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
133 Fortolkning af Kalvedirektivet 18.03.2013 Gennemføres ikke
132 Habitatdirektivet (92/43/EØF) 18.03.2013 Gennemføres ikke
130 Dansk forbudsbekendtgørelse mod fire navngivne ftalater 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
127 Fortolkning af EU-regler vedr. artikel 33 i Reach 18.03.2013 Gennemføres ikke
126 Forenklet implementering af Seveso-direktivet 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
125 Tilbagetrækning af vejledning til udarbejdelse af sikkerhedsdokumenterne for små ammoniakkøleanlæg 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
124 Danske nationale supplerende regler om bly 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
123 Industrielle drivhusgasser (F-gasser) - dansk overimplementering 18.03.2013 Gennemføres ikke
122 Integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IE-direktivet) 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
121 VVM-direktivet 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
119 Virksomheder der udfører godshåndtering på havne og terminalområder bør undtages fra registrering af farligt gods 18.03.2013 Behandles
118 Dansk berigelsespraksis 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
117 Regler for anvendelse af gødning 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
116 Biavl og afstandskrav 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
115 Arealkrav til økologiske hønsegårde 18.03.2013 Gennemføres ikke
114 Veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
112 Fødevarekontaktmaterialer - overensstemmelseserklæringer 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
110 Fødevarekontaktmaterialer - import af varer fra Hong Kong og Kina 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
109 Særegen dansk fortolkning af Novel Food reglerne 18.03.2013 Gennemføres ikke
108 Forenkling af indberetning af batterier 18.03.2013 Gennemføres
104 Lempelse af mærkningskravene for færdigpakket frisk frugt og grønt 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
102 Fortolkning af krydsoverensstemmelsesreglerne (KO) 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
96 Indførelse af bagatelgrænser for opkrævninger 17.12.2012 Gennemføres ikke
94 Vandingstilladelser med udgangspunkt i 3 års gennemsnit 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
84 Forenkling af reglerne omkring etablering af rensningsanlæg til husspildevand i landdistrikterne 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
82 Længerevarende støtteordning til naturpleje 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
73 Ændring af habitatregler 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
72 Én samlet registrering for flere bedrifter 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
67 Frivilligt om gødningsregnskabet følger kalenderåret 17.12.2012 Gennemføres ikke
61 Proportionalitet på krydsoverensstemmelsesområdet 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
60 Reglerne om registrering af animalske fødevarer på første modtagelager 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
56 Alkoholfri øl skal have samme betingelser i DK som i resten af Europa 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
54 Afskaffelse af registreringspligt vedr. medicin til smågrise og unge kalve 17.12.2012 Gennemføres ikke
53 Afskaffelse af medicinlogbog 17.12.2012 Gennemføres ikke
52 Adgang til miljødata 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
36 Efterfølgende godkendelse af byggeriet 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
33 Fælles EU-regler for miljøzonemærker 04.10.2012 Gennemføres ikke
31 Miljøzoner på europæisk plan 04.10.2012 Gennemføres ikke
30 Håndhævelse af regler for dyretransport 04.10.2012 Gennemføres delvist
24 Ændring af beløbsgrænse for revisorerklæring ifm håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 04.10.2012 Gennemføres delvist Implementeret
23 Øget information på pesticidområdet 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
22 Klage over enkeltpunkter i afgørelser om miljøgodkendelse 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
21 Ensret de nationale registreringssystemer for producentansvar for elektriske og elektroniske produkter i alle 27 EU-medlemslande 04.10.2012 Gennemføres
20 Oprettelse af indgang til dansk producentansvarssystem på www.virk.dk 04.10.2012 Gennemføres
19 Batteridirektivet - med minimumgrænse 04.10.2012 Gennemføres delvist
18 Balanceregnskaber vedr. økologi i engros- og detailled 04.10.2012 Gennemføres delvist Implementeret
17 Forenkling af reglerne for anmeldelse af ejerskifte i henhold til fødevareloven 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
15 Anbefalinger for indhold af tilsat sukker 04.10.2012 Gennemføres ikke
14 Kortere frist for indberetning fra kontrolmyndighederne til NaturErhvervstyrelsen 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
13 Effektive arbejdsgrupper mv. for dyrevelfærd 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
12 Forenklet procedure ved eksportejererklæringer 04.10.2012 Gennemføres delvist Implementeret
11 Revision af dyrkningsvejledningen 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
7 Tast selv og NemID 04.10.2012 Gennemføres Implementeret

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X