Spring navigation over
Indhold start

Forslag til forenkling

Vælg status

Her finder du de forslag, som Virksomhedsforum for enklere regler har besluttet at sende
til regeringen.


Du kan tilpasse din søgning i højre kolonne af skærmen.


Du har desuden mulighed for at udtrække forslag (inkl. svar fra regeringen og eventuel implementeringsstatus) i et word-dokument ved at sætte flueben ved de ønskede forslag

og klikke på ”Download valgte forslag til RTF (Word)” nedenfor oversigten.

Nummer Forslag Dato Status
803 Opdatering af uddannelsesoplysninger i lediges CV 01.02.2019 Behandles
802 En indgang i sygedagpengesager 01.02.2019 Behandles
800 Gør det muligt at genåbne anmeldelsen af en byggeplads 01.02.2019 Behandles
794 Frister ved refusion af sygedagpenge 01.02.2019 Behandles
793 Fastholdelsesfleksjob 01.02.2019 Behandles
780 Effektiv implementering af VITAS 08.11.2018 Behandles
691 Øget kapacitet og tilgængelighed i International Citizen Service centrene 11.10.2017 Behandles
652 NemRefusion: Frister for anmeldelse af sygefravær 07.06.2017 Gennemføres ikke
651 NemRefusion: Bedre support til indberetningssystemer 07.06.2017 Gennemføres ikke
650 Tydelig markering af kladder til sygefraværsanmeldelser i NemRefusion 07.06.2017 Gennemføres Implementeret
649 NemRefusion: Anmeldelse af "tidlig opfølgning på sygdom" (Fast-track ordningen) skal automatisk medføre anmeldelse af sygdom til kommunen 07.06.2017 Gennemføres delvist Implementeret
579 Kontaktoplysninger til myndigheder ved digital administration af virksomhedspraktik og løntilskud 25.10.2016 Gennemføres delvist Implementeret
578 NemRefusion: Flere sygeperioder i samme refusionsbillede 25.10.2016 Gennemføres delvist
577 NemRefusion: Mulighed for angivelse af sygefravær i anmodningen om fleks-jobrefusion 25.10.2016 Gennemføres ikke
576 Bedre information til virksomheder omkring udbetalinger fra Udbetaling Danmark 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
575 Digital ansøgning om refusion for jobafklaringsforløb 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
574 Kommunikation på engelsk fra Udbetaling Danmark 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
573 Register vedr. social sikring ved udstationering 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
572 Digital kommunikation med Udbetaling Danmark 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
571 ATP-sats skal være delelig med 3 07.06.2016 Behandles
570 Fokus på brugervenlighed i NemRefusion 07.06.2016 Gennemføres
569 Klarere og tydeligere meddelelser på NemRefusion 07.06.2016 Gennemføres
512 Undersøgelse af norske erfaringer med samling og systematisering af regelkomplekset på arbejdsmiljøområdet 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
500 Synligt beregningsgrundlag ved lønrefusion 08.12.2015 Gennemføres
499 Hobbybiavl for efterlønsmodtagere 08.12.2015 Gennemføres delvist Implementeret
498 Krav om at anmelde ejerskifte af personlifte til Arbejdstilsynet 08.12.2015 Gennemføres Implementeret
482 Ansøgning om social sikring - Udbetaling Danmark 17.09.2015 Gennemføres Implementeret
480 Problemer med uvarslede kontrolbesøg på fyrværkerivirksomheder 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
452 Sygedagpenge refusion 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
448 Forhåndsgodkendelse hos Arbejdstilsynet skal forenkles og udvides 02.02.2015 Gennemføres ikke
445 Nemmere ansættelse af EU-Borgere, som har ret til at arbejde i Danmark 02.02.2015 Gennemføres
406 Virksomheder skal kun afgive oplysninger, der er nødvendige til brug for arbejdsskadesagen eller statistikformål 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
329 Evaluering af kravet om at sygefravær skal beskrives i APV'en 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
328 Psykisk arbejdsmiljø - evaluering af spørgeskema og Arbejdstilsynets kommunikation til virksomheder 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
327 Besøgsrapporten forbedres 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
326 Undersøg mulighederne for i visse tilfælde at anvende besøgsrapporten som en afgørelse 25.02.2014 Gennemføres ikke
325 Der er en række udfordringer med afgørelse uden påbud 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
324 Ny procedure ved strakspåbud 25.02.2014 Gennemføres ikke
323 Begrænsede beskrivelser i Arbejdstilsynets partshøring af virksomheder ved påbud 25.02.2014 Gennemføres ikke
322 Arbejdstilsynets begrundelser i afgørelser 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
315 Præcisering og optimering af Arbejdstilsynets brug af vejledninger over for virksomheder 25.02.2014 Gennemføres delvist
307 Udredning af formkravene inden for det kemiske område så de styrker virksomhedernes arbejde med arbejdsmiljø 25.02.2014 Gennemføres delvist
306 Én blanket ved ansøgning om jobrotationsydelse gældende for samtlige jobcentre i Danmark 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
283 Synlig og klar kommunikation af og dokumentation for praksisændringer 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
273 Bedre virksomhedsservice på beskæftigelsesområdet 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
272 Timeoverførselsreglerne bør afvikles 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
271 Beregningsperioden for dagpenge øges fra 3 til 12 måneder 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
270 Enklere administration af arbejdsfordelingsordningen 25.02.2014 Gennemføres ikke
269 Mulighed for at skifte arbejdsfordelingsmodel 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
268 Nøglemedarbejdere undtages for arbejdsfordeling 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
265 Virksomhederne skal have et sammenhængende overblik over et tilsynsforløb 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
234 Arbejdstilsynets udtrækning af virksomheder, en koordinering af teknikken 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
233 Arbejdstilsynet skal arbejde aktivt for at utilsigtede besøg minimeres 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
232 Sagsbehandlingstiden i Arbejdstilsynet ved klager over strakspåbud skal forkortes 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
231 Guide til indberetning af arbejdsskader 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
230 Online værktøj til gennemførelse af APV 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
228 Forenkling af arbejdsgiverens underretningspligt til kommune ved beskæftigelse af unge under 18 år 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
227 Koordinering af tilsynsbesøg og regulering på arbejdsmiljøområdet i forhold til andre myndigheders tilsyn og regler 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
226 Fortolkning om reglerne om unges arbejde 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
217 Lettere adgang til digital sygemelding ved frivillige forsikringer 29.10.2013 Gennemføres delvist
204 Indberetning af arbejdsskade - uhensigtsmæssigheder ved indberetning i EASY 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
201 Genbrug af data i forbindelse med indberetning af arbejdsskader 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
196 En indgang for virksomheder i sygedagpengesager 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
195 Virksomheder kender ikke arbejdstimer og produktivitet for fleksjobbere, der søger job, og det vanskeliggør rekrutteringen 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
185 Opholds- og arbejdstilladelse til udenlandske praktikanter - opdatering af ansøgningsskema 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
172 Tilpasning af sprog i indberetningsløsningen EASY mv. 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
171 Ansættelse i fleksjob 17.06.2013 Gennemføres ikke
168 Virksomhederne skal kun afgive oplysninger, der er nødvendige til brug for behandlingen af arbejdsskadesagen eller statistikformål 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
160 Maksimalt 4 ugers sagsbehandlingstid i ukomplicerede sager om arbejdstilladelse 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
159 Justering af koncernordningen ved skiftende projektansættelser 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
151 Indberetning af delvis sygdom på www.virk.dk er besværlig for virksomhederne 18.03.2013 Gennemføres ikke
150 Indberetning af fædreorlov på virk.dk 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
142 Lettere og mere fleksibel indbetaling af feriepenge til Feriekonto 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
99 Kortere sagsbehandlingstid for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse 17.12.2012 Gennemføres ikke
89 Oplysninger i forbindelse med ophør af medarbejder 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
88 Virksomhederne skal have lettere adgang til udenlandske ph.d.er uddannet i Danmark 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
87 Bagatelgrænse for krav om A1 erklæring 17.12.2012 Gennemføres ikke
81 Opholds- og arbejdstilladelse for tredjelandsborgere ved ophold i udlandet i mere end seks måneder 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
70 Øget anvendelse af opholds- og arbejdstilladelse for selvstændigt erhvervsdrivende i Danmark 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
65 Beskæftigelseskravet dokumenteres ubureaukratisk 17.12.2012 Gennemføres delvist
64 Begrænsning af arbejdsgivers oplysningspligt 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
63 Bedre kontrol med midlertidige opholds- og arbejdstilladelser 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
59 Indberetning af færre oplysninger ved sygefravær 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
58 Antal timer dokumenteres ubureaukratisk 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
55 Ændring af høring af regionale beskæftigelsesråd om opholds- og arbejdstilladelse 17.12.2012 Gennemføres ikke
50 Én digital indgang for udenlandske arbejdstagere - Spørgsmål/vejledning via ICS' hjemmeside 17.12.2012 Behandles
49 Én digital indgang for udenlandske arbejdstagere - Koordineret information fra myndighederne 17.12.2012 Gennemføres delvist
47 ICS skal vejlede indehavere af green card 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
46 Anmodning om godkendelse af uddannelser og certifikater via ICS's hjemmeside 17.12.2012 Behandles
45 Bedre vejledning om skatteforhold i ICS centrene 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
44 Åbningstiderne for ICS centrene udvides 17.12.2012 Behandles
43 Aflæggelse af biometri på de fire ICS centre 17.12.2012 Behandles
42 Registreringsbevis til udenlandske arbejdstagere 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
41 Ansøgning om CPR-nr. i International Citizen Service (ICS) for arbejdstagere bosat i alle landets kommuner 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
4 Digitalisering af anmodning og ansøgning om udbetaling af løntilskud ved fleksjob 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
1 NemRefusion skal være fleksibel vedr. fristerne for anmeldelse af sygefravær 04.10.2012 Gennemføres ikke

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X