Spring navigation over
Indhold start

Forslag til forenkling

Vælg status

Her finder du de forslag, som Virksomhedsforum for enklere regler har besluttet at sende
til regeringen.


Du kan tilpasse din søgning i højre kolonne af skærmen.


Du har desuden mulighed for at udtrække forslag (inkl. svar fra regeringen og eventuel implementeringsstatus) i et word-dokument ved at sætte flueben ved de ønskede forslag

og klikke på ”Download valgte forslag til RTF (Word)” nedenfor oversigten.

Nummer Forslag Dato Status
803 Opdatering af uddannelsesoplysninger i lediges CV 01.02.2019 Behandles
802 En indgang i sygedagpengesager 01.02.2019 Behandles
801 Lang ventetid på NemID hos International Citizens Service 01.02.2019 Behandles
800 Gør det muligt at genåbne anmeldelsen af en byggeplads 01.02.2019 Behandles
799 Udbudsportaler skal sikre ensartethed og genkendelighed på tværs af portalerne og muliggøre genbrug af data i forbindelse med ESPD´et 01.02.2019 Behandles
798 Kun vinderen af et udbud skal dokumentere oplysninger fra ESPD'et 01.02.2019 Behandles
797 Optimering af Skattekontoen 01.02.2019 Behandles
796 Sagsbehandlingsområdet: Skat – Skatteankestyrelsen 01.02.2019 Behandles
795 Sagsbehandlingsområdet: Kortere sagsbehandlingstider i Miljø- og Fødevareklagenævnet 01.02.2019 Behandles
794 Frister ved refusion af sygedagpenge 01.02.2019 Behandles
793 Fastholdelsesfleksjob 01.02.2019 Behandles
792 Erhvervsstyrelsen indberetter oplysninger fra eksisterende årsrapporter for mikrovirksomheder 01.02.2019 Behandles
791 Lettere indberetning til Skattestyrelsen om medarbejderaktieprogrammer under ligningslovens § 7 P 01.02.2019 Behandles
790 Sporadiske lønindberetninger 01.02.2019 Behandles
789 Callback-service i SKATs erhvervskontakt 01.02.2019 Behandles
788 Digitalisering af det fysiske nøglekort for erhvervsdri-vende 01.02.2019 Behandles
787 Vejen hen til blanketten for lavfrekvente brugere 01.02.2019 Behandles
786 Sagsbehandlingsområdet: Start-up Denmark 01.02.2019 Behandles
785 Ingen udbud med frist i eller umiddelbart efter sommerferien 01.02.2019 Behandles
784 Ensartede filformater ved udbud 01.02.2019 Behandles
783 Revision af 1/3 reglen 01.02.2019 Behandles
782 Enklere regler for fradrag af udgifter til arbejdsværelse i hjemmet 01.02.2019 Behandles
781 Forenkling og ensretning af skatteregler vedrørende ikke-arbejdsrelaterede medarbejdergoder (inkl. julegaver) 01.02.2019 Behandles
780 Effektiv implementering af VITAS 08.11.2018 Behandles
779 Nye regler om geoblocking kolliderer med eksisterende regler om fortrydelsesret og reklamation 08.11.2018 Behandles
778 Erhvervsdrivende risikerer at lide tab som følge af kolliderende bestemmelser i reglerne om fortrydelsesret 08.11.2018 Behandles
777 Mere ensartet håndhævelse af oprindelseskrav i 3. lande 08.11.2018 Behandles
776 Behov for enkel og ensartet beregning af boligbetaling i botilbud 08.11.2018 Behandles
775 Enklere opkrævning af egenbetaling i private og offentlige botilbud 08.11.2018 Behandles
774 Etabler integration mellem omsorgssystemer og virksomhedernes økonomisystemer 08.11.2018 Behandles
773 Klare retningslinjer for hvordan kommuner skal beregne afregningsprisen til leverandører af pleje og omsorgsopgaver 08.11.2018 Behandles
772 Præcise retningslinjer for justering af afregningspris 08.11.2018 Behandles
771 Private leverandører bør have lige adgang til kommuners videnbaser 08.11.2018 Behandles
770 Klare retningslinjer ved delegation 08.11.2018 Behandles
769 Ensartet tilsyn med serviceniveauet på ældreområdet 08.11.2018 Behandles
768 Puljemidler på ældreområdet skal fordeles efter en gennemsigtig og entydig fordelingsnøgle 08.11.2018 Behandles
767 Enklere regler for opbevaring og distribution af visse naturlægemidler og vitamin- og mineral præparater 21.06.2018 Gennemføres ikke
766 Fremtidssikre direktiver om biologisk materiale 21.06.2018 Gennemføres delvist
765 Fitness check af reglerne om olivenolie 21.06.2018 Gennemføres
764 Transparens om andre EU-landes regler, procedurer og myndigheder 21.06.2018 Gennemføres
763 Frie datastrømme på tværs af landegrænser til tredjelande 21.06.2018 Gennemføres
762 Nationale krav i vejen for det indre marked for byggevarer 21.06.2018 Gennemføres
761 Digitalisering af momsdokumentation i forbindelse med køb og salg af både i EU 21.06.2018 Gennemføres ikke
760 Modernisering af toldkodekssystemet: oversættelse til korrekte danske termer 21.06.2018 Gennemføres
759 Modernisering af toldkodekssystemet: mere tidssvarende toldkoder 21.06.2018 Gennemføres
758 Modernisering af toldkodekssystemet: indfangning af nye typer af produkter 21.06.2018 Gennemføres
757 Vævscentre og bekendtgørelse om assistereret reproduktion 21.06.2018 Gennemføres ikke
756 Manglende automatisk adgang til at se anmærkninger og begrænsninger i sundhedspersonales registrerede autorisationer 21.06.2018 Gennemføres ikke
755 E-Boks-løsning til privathospitaler, der behandler offentlige patienter 21.06.2018 Behandles
754 Ekstra krav til emballage i nationalt udbud 21.06.2018 Gennemføres
753 Digitalisering af produktvejledninger på lægemidler 21.06.2018 Gennemføres ikke
752 Mulighed for brug af ikke-publicerede data ved dokumentation af effekt af ny behandling 21.06.2018 Gennemføres delvist
751 Gennemsigtighed i Amgros kriterier for prisvurderinger 21.06.2018 Gennemføres ikke
750 Fasttrack ordning for behandling og godkendelse af levering af data i forskerordningen hos Danmarks Statistik 21.06.2018 Behandles
749 Indfør kvalitetsvurderet adgang til Sundhedsdatastyrelsens lægemiddelstatistikregister 21.06.2018 Gennemføres ikke
748 Accelerering af harmoniseringsprocesser af standarder indenfor medicinsk udstyr 21.06.2018 Gennemføres
747 Mangel på bemyndigede organer for godkendelse af medicinsk udstyr 21.06.2018 Behandles
746 Enklere proces for indrapportering af utilsigtede hændelser 21.06.2018 Gennemføres ikke
745 Øvre tidsgrænse for sagsbehandling ifm. ansøgning om adgang til sundhedsdata 21.06.2018 Gennemføres delvist
744 Etablering af national indgang til sundhedsdata, som hjælper virksomheder med at få adgang 21.06.2018 Gennemføres
743 En samlet online ansøgningsformular om tilladelse til klinisk afprøvning 21.06.2018 Gennemføres
742 Hurtigere behandling af tilladelse til klinisk afprøvning 21.06.2018 Gennemføres delvist
741 CVR-registret bør kunne udstede LEI-koder 20.02.2018 Gennemføres ikke
740 Digital indfortoldningsprocedure for visse jern- og stålprodukter ved import til EU iht. importlicens 20.02.2018 Behandles
739 Muliggør digital integration mellem Skattekonto og bogføringssystemer 20.02.2018 Behandles
738 Lettere adgang for mindreåriges drift af selvstændig virksomhed 20.02.2018 Gennemføres ikke
737 Økologicertifikater til USA 20.02.2018 Gennemføres delvist Implementeret
736 Krav om P-nummer for grovvarevirksomhed med skiftende 20.02.2018 Gennemføres ikke
735 Koordinering af regler og tilsyn for virksomheder med flere aktiviteter (fø-devarer, foder og biprodukter) 20.02.2018 Gennemføres delvist
734 Import af vareprøver 20.02.2018 Gennemføres Implementeret
733 Tredjepartscertificeringer 20.02.2018 Gennemføres
732 Erstatningscertifikater 20.02.2018 Gennemføres ikke
731 Bekendtgørelse om visse andre stoffer 20.02.2018 Gennemføres ikke
730 Temperaturregler for opbevaring og transport af visse fødevarer 20.02.2018 Behandles
729 Undtagelse i mærkningskrav på frugt og grønt tæt på dato 20.02.2018 Gennemføres delvist
728 Donation af fødevarer undtages fra 1/3 reglen 20.02.2018 Gennemføres delvist Implementeret
727 Administrative lettelser ved fødevaredonation 20.02.2018 Gennemføres Implementeret
726 Udvidelse af Det Økologiske Spisemærke 20.02.2018 Gennemføres delvist
725 Mulighed for at få fortrykt Ø-mærket på varer produceret i EU 20.02.2018 Gennemføres ikke
724 Accept af mærkning af sulfitter på flere sprog 20.02.2018 Behandles
723 Større udbredelse af skrivebordskontroller i Fødevarestyrelsen 20.02.2018 Gennemføres delvist
722 Mærkning ved fjernsalg (onlinesalg af fødevarer) 20.02.2018 Gennemføres delvist
721 Justering af bruttoskatteordningen, således at en tillægskontrakt til ansættelseskontrakten er tilstrækkelig til at kunne anvende bruttoskatteordningen ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft 11.10.2017 Behandles
720 Apostille-påtegning ved familiesammenføring ved Statsforvaltningen 11.10.2017 Gennemføres ikke
719 Registrering af EU-borgere ved Statsforvaltningen 11.10.2017 Gennemføres ikke
718 Kontaktpersonordning ved SIRI 11.10.2017 Gennemføres delvist Implementeret
717 Dokumentation for indgivet ansøgning om arbejdstilladelse ved SIRI 11.10.2017 Gennemføres
716 Vejledning om arbejdstilladelse ved SIRI 11.10.2017 Gennemføres delvist
715 Klare retningslinjer for indberetning om ændrede ansættelsesforhold for medarbejdere med opholds- og arbejdstilladelse efter en af erhvervsordningerne 11.10.2017 Gennemføres delvist
714 Sagsbehandling af medfølgende familie på Fast-track ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft 11.10.2017 Gennemføres delvist
713 Forhindre ulovlig arbejdskraft via sammenkørsel af registre 11.10.2017 Behandles
712 Beløbssporet på Fast-track ordningen ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft 11.10.2017 Gennemføres
711 Lettere at ombytte udenlandsk kørekort til dansk kørekort 11.10.2017 Gennemføres delvist Implementeret
710 Præcisering af vejledning til køre- hviletidsreglerne med eksempler ift definitionen af materiel 11.10.2017 Gennemføres Implementeret
709 Lastbilers totalvægt og udstyr: Ophævelse af 20 %-reglen 11.10.2017 Behandles
708 Mere enkel dispensation i forbindelse med kørsel med farligt gods 11.10.2017 Gennemføres delvist
707 Sammentænkning af skibssyn 11.10.2017 Gennemføres ikke
706 Kontaktpersonordning ved SKAT 11.10.2017 Gennemføres delvist Implementeret
705 Lettelse af arbejdsgange i forbindelse med beskatning i Danmark af medarbejdere i udenlandske datterselskaber/koncernselskaber 11.10.2017 Gennemføres ikke
704 Udstedelse af vejledning om opfyldelse af vederlagskravet i bruttoskatteordningen ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft 11.10.2017 Gennemføres
703 Justering af betydningen af koncernens struktur i bruttoskatteordningen ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft 11.10.2017 Behandles
702 Justering af vederlagskravet i bruttoskatteordningen ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft 11.10.2017 Behandles
701 Udlevering af tredje nummerplade samtidigt med de to normale nummerplader 11.10.2017 Gennemføres delvist
700 Periodekrav for udførsel af fødevarer giver byrder med håndtering af spild 11.10.2017 Gennemføres Implementeret
699 Kontrol og administration af logbøger til dyreeksport hæmmer danske transportører i forhold til andre europæiske operatører 11.10.2017 Behandles
698 Afskaffelse af klippekortsordningen for dyretransporter 11.10.2017 Behandles
697 Ansvarsfordeling for transportegnethed ved dyretransporter 11.10.2017 Behandles
696 Revision af vejledning og digital løsning for indenrigserklæringer 11.10.2017 Behandles
695 Nemmere at levere varer til dagligvarebutikker uden for myldretiden 11.10.2017 Gennemføres delvist
694 Digitalisering af Miljøzonemærker 11.10.2017 Gennemføres ikke
693 Alle kommuner skal anvende Jordweb/tilsvarende digital platform, så indhentning af tilladelser til jordkørsel bliver enklere for virksomhederne 11.10.2017 Gennemføres delvist
692 Der skal være øget fleksibilitet med fremvisning af køreskiver fra analoge tachografer i forbindelse med kontrol 11.10.2017 Gennemføres ikke
691 Øget kapacitet og tilgængelighed i International Citizen Service centrene 11.10.2017 Behandles
690 Sikre at erhvervsrettede IT-løsninger fungerer før effektiviseringspotentiale realiseres 07.06.2017 Gennemføres delvist
689 Det skal være lettere at registrere kursister på Efteruddannelse.dk 07.06.2017 Gennemføres delvist
688 Efteruddannelse.dk: Signering af ansøgning til VEU- og befordringsgodtgørelse som batch-signering 07.06.2017 Gennemføres
687 Bedre information om kurser og adgang til support på Efteruddannelse.dk 07.06.2017 Gennemføres delvist
686 Forbedret overblik over aktuelle/aktive indberetninger hos Danmarks Statistik 07.06.2017 Behandles
685 Bedre håndtering af afvisning af frivillige indberetninger hos Danmarks Statistik 07.06.2017 Gennemføres Implementeret
684 Lettelse af byrden i forbindelse med indberetning til statistik for Forskning, Udvikling og Innovation 07.06.2017 Gennemføres Implementeret
683 Obligatoriske brugertests af indberetninger til Danmarks Statistik 07.06.2017 Gennemføres delvist Implementeret
682 Databehandleraftaler - uensartet praksis på tværs af kommuner 07.06.2017 Gennemføres delvist Implementeret
681 Lagring af stamdata ved anmeldelse af butikstyve 07.06.2017 Gennemføres
680 Databehandleraftaler - omfattende krav til underleverandører 07.06.2017 Gennemføres Implementeret
679 Obligatorisk konsekvensvurdering for virksomheder ved større digitaliseringsprojekter 07.06.2017 Behandles
678 Virksomheder skal kun indberette data til det offentlige ét sted 07.06.2017 Gennemføres delvist Implementeret
677 Retningslinjer for fristudsættelser 07.06.2017 Gennemføres delvist
676 Udarbejdelse af guideline for god forvaltningsskik i den digitale forvaltning 07.06.2017 Gennemføres delvist
675 Indførelse af krav om servicedesignanalyse ved større offentlige IT-projekter 07.06.2017 Gennemføres Implementeret
674 Obligatorisk tidlig brugerinvolvering - virksomhedsrettede digitale løsninger 07.06.2017 Gennemføres
673 Styrk brugervenligheden i e-Boks 07.06.2017 Gennemføres delvist
672 Løbende målinger af virksomhedsrettede digitale løsninger 07.06.2017 Gennemføres delvist
671 Automatisk overblik over relevante indberetninger 07.06.2017 Gennemføres
670 CVR: Undlad reklamebeskyttelse af oplysninger, der ikke kan benyttes til henvendelse 07.06.2017 Gennemføres
669 Indberetning af selskabsregnskaber til Erhvervsstyrelsen - varsler ved ændringer 07.06.2017 Gennemføres Implementeret
668 Bedre information ved digital ændring af indkomst- og regnskabsår 07.06.2017 Gennemføres
667 Notifikation vedr. SKAT's ændringer i selskabernes forskudsopgørelser 07.06.2017 Gennemføres delvist
666 Frivillig indbetaling af selskabsskat 07.06.2017 Gennemføres delvist
665 Skattekontoen og inddrivelse 07.06.2017 Gennemføres
664 Samkøring af virksomheders grundregistreringer mellem Erhvervsstyrelsen og SKAT 07.06.2017 Gennemføres Implementeret
663 Adgang til systemer hos SKAT 07.06.2017 Gennemføres delvist
662 Påmindelse til skatteyder og rådgiver ved udløb af autorisationer på TastSelv Borger og TastSelv Erhverv 07.06.2017 Gennemføres delvist
661 Hensyntagen til forskudte indkomstår ved indberetning af boligjobordning 07.06.2017 Gennemføres ikke
660 Testmiljø i relation til elektronisk indberetning af moms 07.06.2017 Gennemføres ikke
659 Rådgiverindberetning: fritagelse for feltlåsning 07.06.2017 Gennemføres ikke
658 Ferieudsættelse ved indberetninger af punktafgifter 07.06.2017 Gennemføres ikke
657 Bedre kommunikation i forbindelse med fejl under digitale indberetninger i eIndkomst 07.06.2017 Gennemføres delvist Implementeret
656 Advarsel om automatisk "Log-out" i selskabsselvangivelsen 07.06.2017 Gennemføres
655 Bedre mulighed for at vedhæfte bilag ved genoptagelse af selvangivelsen 07.06.2017 Gennemføres delvist
654 Kopiering af oplysninger i selskabsselvangivelsen 07.06.2017 Gennemføres
653 Anmodning om genoptagelse af selvangivelse via kladde - efter udløb af selvangivelsesfrist 07.06.2017 Gennemføres
652 NemRefusion: Frister for anmeldelse af sygefravær 07.06.2017 Gennemføres ikke
651 NemRefusion: Bedre support til indberetningssystemer 07.06.2017 Gennemføres ikke
650 Tydelig markering af kladder til sygefraværsanmeldelser i NemRefusion 07.06.2017 Gennemføres Implementeret
649 NemRefusion: Anmeldelse af "tidlig opfølgning på sygdom" (Fast-track ordningen) skal automatisk medføre anmeldelse af sygdom til kommunen 07.06.2017 Gennemføres delvist Implementeret
648 Virksomhedsleje af udenlandsk indregistrerede mobilkraner i Danmark 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
647 Nemmere procedure for registrering af udenlandske medarbejdere 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
646 Afskaf regel om ilandsætningstilladelse 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
645 Enklere procedurer for besætningsskift ved krydstogt 02.02.2017 Gennemføres ikke
644 Generel tilladelse til midlertidig afspærring af fortove 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
643 Vejledning for opstilling af lys- og lydudstyr ved koncerter, arrangementer og begivenheder 02.02.2017 Gennemføres
642 Øget fleksibilitet ved byggetilladelser til indendørs sceneopbygning 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
641 Krav om varsling ved ændringer i tilladelse for rutekørsel med sightseeingsbusser 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
640 Mangel på parkeringspladser til levering af varer i byer 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
639 Smidigere proces for udstedelse af skattepersonnummer til EU-borgere 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
638 Benyttelse af indkøbspris til beregning af spilafgift 02.02.2017 Gennemføres ikke
637 Kvartalsvis indberetning af spilafgift i forbindelse med offentlige forly-stelser 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
636 Præcisering af spilafgiftsloven 02.02.2017 Gennemføres ikke
635 Afskaf den utidssvarende 5 års godkendelse af spilautomater 02.02.2017 Gennemføres ikke
634 Opkræv stykafgiften samtidig med spilleafgiften for spilleautomater 02.02.2017 Gennemføres ikke
633 Højere beløbsgrænse for spilafgift 02.02.2017 Gennemføres
632 Enklere krav til dokumentation af vand der anvendes i produktionen på hoteller 02.02.2017 Gennemføres ikke
631 Digitalisering af tinglysning af større lystfartøjer 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
630 Mulighed for opslag i NCTS på virksomhedsnavn / CVR-nummer 02.02.2017 Gennemføres ikke
629 T1 postkasse ved krydstogtsterminal 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
628 Mulighed for at attestere på følgebrev til MIO tolddokumenter 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
627 Nemmere at få udleveret varer fra ikke EU-lande for ikke-import virksomheder 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
626 Digital dokumentation af badevandskvalitet ved egenkontrol 02.02.2017 Gennemføres delvist
625 Færre kontrolbesøg på campingpladser med swimmingpools 02.02.2017 Gennemføres delvist
624 Bedre vejledning ved bekæmpelse af måger 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
623 Salgsboder skal kunne tage genbrugsbægre retur 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
622 Bagatelgrænse ved VVM-screening 02.02.2017 Behandles
621 Bedre muligheder for at oplyse om allergener i fødevarer 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
620 Enklere håndhævelse af dokumentationskrav i 1/3-reglen 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
619 Hurtigere behandling af klager over fødevarekontrollen 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
618 Indfør bagatelgrænse i fødevarekontrollen 02.02.2017 Gennemføres delvist
617 Øget anvendelse af moderne teknologi ved opfølgende kontrolbesøg samt mulighed for ekspres-kontrol inden for fødevarekontrol 02.02.2017 Gennemføres ikke
616 Provianteringscertifikat på engelsk 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
615 Tilbageholdelse af fødevarer på engelsk attest 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
614 Personnavn skal fremgå ved levering af børneattester i e-boks 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
613 Mere passende regler for kontrol og godkendelse af "særlige forlystelser" af mindre avanceret karakter og omfang på campingpladser mv. 02.02.2017 Behandles
612 Forenkling af proceduren for anmeldelser af voldelig og truende adfærd i nattelivet 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
611 Handel med brugte genstande: Mere tidssvarende registrering af købs- og salgstransaktioner 02.02.2017 Gennemføres delvist
610 Løbende tilpasning af Næste generation Digital Post (NgDP) 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
609 Notifikation til Digital Post ifm. post fra offentlige selvbetjeningsløsninger 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
608 Flere oplysninger i notifikationsmails og -sms'er fra Digital Post 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
607 Omdefinér dele af Københavns Havn, så det ikke er åbent hav 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
606 Dobbeltarbejde ved registrering af krydstogtturister 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
605 Reminder om udløb af alkoholbevilling 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
604 Drop krav om opsætning af energimærker for større bygninger med offentlig adgang 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
603 Forenkling af kravene til syn af entreprenørmaskiner, der er registreret i køretøjsregisteret 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
602 Klarhed om regler for handel og anvendelse af genbrugte byggematerialer 25.10.2016 Gennemføres
601 Klar og effektiv udmøntning af TF-visse 25.10.2016 Behandles
600 Forenkling af krav til ventilationsløsninger i bygningsreglementet 25.10.2016 Gennemføres delvist Implementeret
599 Fleksibilitet i metode til beregning af dagslys i bygninger 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
598 Afvigelser fra AB-systemet giver øgede byggeomkostninger 25.10.2016 Gennemføres
597 Nemmere ombytning af kørekort for buschauffører fra EU-lande 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
596 Bagatelgrænse for bredbånd - graveansøgning erstattes med graveanmeldelse 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
595 Ens frister for indsendelse af selvangivelse 25.10.2016 Gennemføres delvist
594 Nedetid på kvartal og halvårsmoms indberetninger 25.10.2016 Gennemføres delvist Implementeret
593 Tydeliggør muligheden for ikke at besvare et spørgsmål ved indberetning til Danmarks Statistik 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
592 Fjernelse af 4 ugers fristen ved jordflytning 25.10.2016 Gennemføres ikke
591 Ensartet behandling af tilladelser til jordflytning 25.10.2016 Gennemføres delvist
590 Entydig definition ved kategorisering af jord - kategoridefinition jf. Jordflytningsbekendtgørelsen 25.10.2016 Gennemføres
589 Klarhed om krav til vinduer i støjplagede områder 25.10.2016 Behandles
588 Smidigere sagsbehandling hos miljømyndighederne i forbindelse med byggetilladelse 25.10.2016 Gennemføres
587 Ændring af Naturbeskyttelsesloven 25.10.2016 Gennemføres delvist Implementeret
586 Opstilling af væsentlighedskriterier ved arkæologiske fund 25.10.2016 Gennemføres delvist
585 Omkostning ved arkæologiske undersøgelser skal ikke betales af virksomheder 25.10.2016 Gennemføres ikke
584 Proportionalitet i reglerne om tilgængelighed i bygningsreglementet 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
583 Uklarhed om krav til offentlige udbud giver uhensigtsmæssige og dyrere løs-ninger i de offentlige bygninger 25.10.2016 Gennemføres
582 Forenkling af den europæiske standardudbudsskabelon, ESPD 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
581 Log-ud på Virk bør fungere bedre 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
580 Ønske om kommunikation på engelsk som en del af CVR-registret 25.10.2016 Gennemføres delvist
579 Kontaktoplysninger til myndigheder ved digital administration af virksomhedspraktik og løntilskud 25.10.2016 Gennemføres delvist Implementeret
578 NemRefusion: Flere sygeperioder i samme refusionsbillede 25.10.2016 Gennemføres delvist
577 NemRefusion: Mulighed for angivelse af sygefravær i anmodningen om fleks-jobrefusion 25.10.2016 Gennemføres ikke
576 Bedre information til virksomheder omkring udbetalinger fra Udbetaling Danmark 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
575 Digital ansøgning om refusion for jobafklaringsforløb 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
574 Kommunikation på engelsk fra Udbetaling Danmark 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
573 Register vedr. social sikring ved udstationering 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
572 Digital kommunikation med Udbetaling Danmark 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
571 ATP-sats skal være delelig med 3 07.06.2016 Behandles
570 Fokus på brugervenlighed i NemRefusion 07.06.2016 Gennemføres
569 Klarere og tydeligere meddelelser på NemRefusion 07.06.2016 Gennemføres
568 Obligatorisk energieftersyn af store virksomheder 07.06.2016 Gennemføres
567 Konkurrencelovgivningen: Vejledning til frivillige kæder 07.06.2016 Gennemføres ikke
566 Restaurationsloven salg af alkoholholdige smagsprøver og vinsmagningsarran-gementer 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
565 Markedsføring: Serviceeftersyn af en række bekendtgørelser 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
564 Mærkning med enhedspris 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
563 Klagevejledning på papir ved konkrete tvister 07.06.2016 Gennemføres ikke
562 Lov om betalingstjenester: Loyalitetskort 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
561 Registrering som socialøkonomisk virksomhed 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
560 Mulighed for ophørte virksomheders fortsatte adgang til den digitale postkasse 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
559 Ensartet brandtilsyn i forbindelse med butikslager 07.06.2016 Gennemføres
558 Lokale parkeringsregler samt krav til vægt, længde og miljø 07.06.2016 Gennemføres delvist
557 Distribution af farligt gods 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
556 Smidigere krav til fremsendelse af dokumenter til ambassaden 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
555 Godtgørelse ved medarbejderes deltagelse i VEU-berettiget kursusaktivitet 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
554 Fast track for arbejdstilladelse: Begrænsninger i det administrative CPR-nummer 07.06.2016 Gennemføres ikke
553 Langsommelige systemer ved indgivelse af ansøgninger via nyidanmark.dk 07.06.2016 Gennemføres delvist
552 Automatisk forlængelse af sagsbehandlingstiden for opholds- og arbejdstilladelse 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
551 Pligt til indberetning til SIRI om ændret ansættelsesforhold 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
550 Lempelse af krav vedr. håndtering af lægemidler 07.06.2016 Gennemføres ikke
549 Håndkøbslægemidler og GDP-vejledningen 07.06.2016 Gennemføres ikke
548 Selvvalg af håndkøbslægemidler 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
547 Tarifering af vin og spiritus 07.06.2016 Gennemføres
546 Forenkling af afregning af emballageafgift 07.06.2016 Behandles
545 Kommunikation på engelsk fra SKAT 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
544 Autorisation til revisorer og rådgivere på www.skat.dk 07.06.2016 Gennemføres
543 Nemmere upload af lønindberetningsfiler og beregning af lønoplysninger i eIndkomst 07.06.2016 Gennemføres
542 Vejledning vedr. fremleje af lokaler 07.06.2016 Gennemføres
541 Udvidelse af aftale med Tyskland om anvendelse af danske prøvenummerplade ved import af biler fra Tyskland 07.06.2016 Gennemføres
540 Det Digitale Motorregister (DMR) hos SKAT låser for muligheden for at betale restregistreringsafgift for biler, hvor synsfristen er overskredet 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
539 Hæv reparationsgrænsen - undgå bilspild 07.06.2016 Gennemføres ikke
538 Udtagningsmoms for madspild 07.06.2016 Gennemføres ikke
537 Ensretning af temperaturbestemmelser i forhold til fødevarer 07.06.2016 Gennemføres ikke
536 Dispensationsmulighed i forbindelse med veterinærkontrol ved import af animalske og ikke-animalske fødevarer fra tredjelande 07.06.2016 Gennemføres
535 Første modtager af økologiske varer fra 3. land 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
534 Regler om økologiregnskab 07.06.2016 Behandles
533 Lempelse af 1/3-reglen 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
532 Lempelse af krav om sporbarhed på batch-niveau 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
531 Forenkling af EU's sporingsoplysninger på fisk 07.06.2016 Behandles
530 Æg må kun sælges indtil 7 dage før mindst holdbar til datoen - reduktion af madspild 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
529 Fødevarestyrelsens regler om utilsigtede allergener 07.06.2016 Gennemføres ikke
528 Lempelse af fakturakrav i handelsnormer for frisk frugt og grønt 07.06.2016 Gennemføres
527 Miljøstyrelsens pantbekendtgørelse 07.06.2016 Gennemføres ikke
526 Ensartede affaldsregler på tværs af kommuner - dobbelthjemmel i relation til tømning af fedtudskiller 07.06.2016 Gennemføres delvist
525 Ensartede affaldsregler på tværs af kommuner - affaldstilsyn og ankemulighed ved kommunale afgørelser 07.06.2016 Gennemføres delvist
524 Ressourceproduktivitet gennem tidssvarende affaldstransportregler i EU 07.06.2016 Behandles
523 Mere smidig notifikation ved overførelse af affald 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
522 Tværnationalt samarbejde om end-of-waste kriterier 07.06.2016 Gennemføres delvist
521 Etablering af system til national klassificering af affald 07.06.2016 Gennemføres delvist
520 Mulighed for løbende revidering af bilag 1 i Bek. nr. 1650 af 13/12 2006 "Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål" 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
519 Indførelse af "End of manure" bestemmelse i nitratdirektivet mhp. at fremme genanvendelsen af organiske restprodukter 07.06.2016 Gennemføres delvist
518 Ændring af reglerne for anvendelse af gødning som brændsel 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
517 Mere ensartet sagsbehandling om anvendelse af affald til jordbrugsformål (§19-godkendelser) i kommunerne 07.06.2016 Gennemføres delvist
516 Ændring af biproduktforordningens art. 33 mhp. bedre genanvendelse af organiske restprodukter 07.06.2016 Gennemføres ikke
515 Virksomheders tilbagetagning af udtjente produkter 07.06.2016 Gennemføres
514 Indførelse af realistiske minimumskrav for anmeldelse af affald 07.06.2016 Gennemføres
513 Datagenbrug mellem FVST.dk og CVR.dk 07.06.2016 Gennemføres delvist
512 Undersøgelse af norske erfaringer med samling og systematisering af regelkomplekset på arbejdsmiljøområdet 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
511 Ensartede affaldsregler på tværs af kommuner - ens krav til indsamling- og anvisningsordninger 07.06.2016 Gennemføres delvist
510 Distribution og engrosopbevaring af naturlægemidler undtages fra Lægemiddellovens § 39 godkendelse 07.06.2016 Gennemføres ikke
509 Bedre håndtering af el- og vandafgift for turismeerhvervet 08.12.2015 Gennemføres delvist Implementeret
508 Lettere anmeldelse af gravearbejde 08.12.2015 Gennemføres Implementeret
507 Oprettelse eller forlængelse af lærlingekontrakt digitalt 08.12.2015 Gennemføres Implementeret
506 Krav om ansøgning om sprængningstilladelse indenfor særlige tidsrum 08.12.2015 Gennemføres ikke
505 CVR og Selskabsnavn på alle henvendelser fra ERST 08.12.2015 Gennemføres Implementeret
504 Større fleksibilitet ift. midlertidige parkeringstilladelser 08.12.2015 Gennemføres delvist
503 Enklere regler for ikke certificerede midlertidige bygningskonstruktioner, eks. messe-stande 08.12.2015 Gennemføres delvist Implementeret
502 Brandkrav i forbindelse med landbrugsbyggeri 08.12.2015 Gennemføres delvist Implementeret
501 Lempelser af regler for skiltning 08.12.2015 Gennemføres Implementeret
500 Synligt beregningsgrundlag ved lønrefusion 08.12.2015 Gennemføres
499 Hobbybiavl for efterlønsmodtagere 08.12.2015 Gennemføres delvist Implementeret
498 Krav om at anmelde ejerskifte af personlifte til Arbejdstilsynet 08.12.2015 Gennemføres Implementeret
497 Lettelse i honorarindberetningspligt 08.12.2015 Gennemføres ikke
496 Betalingsfrist ved indbetaling af moms og A-skat 08.12.2015 Gennemføres ikke
495 Omvendt betalingspligt ift. moms 10.12.2015 Gennemføres ikke
494 Erstatningsnummerplader ved skader 08.12.2015 Gennemføres Implementeret
493 Lukning af selskaber efter selskabslovens § 216 08.12.2015 Gennemføres delvist
492 Ændring af praksis med inddrivelse af gæld hos iværksættere 08.12.2015 Gennemføres Implementeret
491 Forenkling af uhensigtsmæssig og ubegrundet praksis om "nærmeste toldsted" 08.12.2015 Gennemføres delvist Implementeret
490 Afskaffelse af manuelle registreringskort 08.12.2015 Gennemføres
489 Sammenkørsel af myndighedsregistre for at forebygge illegal arbejdskraft 08.12.2015 Behandles
488 Forenkling af indberetninger af aflønningsforhold for væsentlige risikotagere til Finanstilsynet 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
487 Tilføje opdateret SSL certifikat til Virk 17.09.2015 Gennemføres Implementeret
486 Én indgang til de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger med ens brugerflade - 1 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
485 Én indgang til de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger med ens brugerflade - 2 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
484 Datagenbrug ifm. fakturablanketten på Virk 17.09.2015 Gennemføres ikke
483 Forenkling af digital post i virksomhedernes e-Boks 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
482 Ansøgning om social sikring - Udbetaling Danmark 17.09.2015 Gennemføres Implementeret
481 Lettere administration af bødeforlæg fra politiets fotovogne 17.09.2015 Gennemføres ikke
480 Problemer med uvarslede kontrolbesøg på fyrværkerivirksomheder 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
479 Langsommelig sagsbehandlingstid på virksomhedskontrol af køre- og hviletid 17.09.2015 Gennemføres delvist
478 Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed 17.09.2015 Gennemføres delvist
477 Moms - Forbedringer/forenklinger af VIES-systemet 17.09.2015 Gennemføres
476 Krav til verificering i VIES-systemet 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
475 Blokvognsnummerplader med i det elektroniske register 17.09.2015 Gennemføres Implementeret
474 Mulighed for en skønsmæssig opgørelse af det ikke-godtgørelsesberettigede forbrug af motorbrændstof i traktorer mv. 17.09.2015 Gennemføres ikke
473 Målrettede og kloge tilsyn af private hospitaler 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
472 Struktur og ensretning af tilsynet på det sociale område (børn, voksne, ældre) 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
471 Forenkling af reglerne for udstedelse af E-fragtbreve i henhold til CMR-konventionen 17.09.2015 Gennemføres Implementeret
470 Muligheder for brug af varslede kontrolbesøg i landbruget skal udnyttes i videst muligt omfang 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
469 Specialisering og branchekendskab hos kontrollører i Fødevarestyrelsen 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
468 Stål - forskellige tilgange til vægtdefinition i EU 17.09.2015 Gennemføres Implementeret
467 Gentænk nuværende løsning med kontrol med kemi 17.09.2015 Gennemføres ikke
466 Dagsorden for miljøtilsyn 17.09.2015 Gennemføres Implementeret
465 Barrierer for udledning af spildevand bremser væksten 17.09.2015 Gennemføres delvist
464 Transport af heste: Enklere krav til forudgående kursus 17.09.2015 Behandles
463 Støtten til "Tjek Kemien" App fjernes 17.09.2015 Gennemføres ikke
462 Håndtering af novel food reglerne og virksomheders brug af råvarer fra naturen 17.09.2015 Gennemføres Implementeret
461 Midlertidige kompetencebeviser skal fremover udstedes af lokal tilsynsførende/kødkontrol 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
460 Nytænkning af modellerne for prisfastsættelse af universiteternes forskningsresultater, opfindelser og forskerydelser 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
459 Returgods på særtransporter 02.02.2015 Gennemføres ikke
458 Offentlige myndigheder skal betale til tiden 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
457 Kortere betalingsfrist for offentlige myndigheder 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
456 Ensretning af regler for erhvervsmæssig persontransport i personbil 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
455 Tydelig information omkring registrering og godkendelse som eksporterende fødevarevirksomhed 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
454 Udskydelse af frister ved nedetider på digitale løsninger 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
453 Ensretning af hastighedsgrænser i byerne 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
452 Sygedagpenge refusion 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
451 Affaldsgebyr 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
450 Virksomhedshenvendelser vedrørende de minimis støtte 02.02.2015 Gennemføres ikke
449 Virksomhedsdokumenter med flere officielle kendetegn 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
448 Forhåndsgodkendelse hos Arbejdstilsynet skal forenkles og udvides 02.02.2015 Gennemføres ikke
447 Bedre overblik over krav og udgifter forbundet med at ansætte medarbejdere 02.02.2015 Gennemføres
446 Bedre overblik over offentlige støttemuligheder 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
445 Nemmere ansættelse af EU-Borgere, som har ret til at arbejde i Danmark 02.02.2015 Gennemføres
444 Hurtigere sagsbehandling hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
443 Selvbetjening på engelsk 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
442 Nedetider på Virk.dk og andre offentlige digitale løsninger 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
441 Svært at udfylde oprettelsesblanket til iværksætterselskaber 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
440 Procedure for ansøgning om SVU- og VEU-godtgørelse 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
439 Miljøordninger (naturpleje): Lempelse af regler for tilbagebetalingskrav på hidtil udbetalt tilskud 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
438 Udvide ansøgningsperioden for arealstøtte fra EU 02.02.2015 Gennemføres ikke
437 Baggrund for eksportcertifikat og procedure-nedskrivelse 02.02.2015 Gennemføres ikke
436 Key account manager / "112" linie for små og nystartede virksomheder 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
435 Elektroniske eksportcertifikater i fødevarebranchen 02.02.2015 Gennemføres delvist
434 Startpakke til iværksættere 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
433 Mulighed for at få forhåndsgodkendt nyttiggørelsesanlæg 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
432 Oversættelse af danske momsregistreringsregler for busoperatører til engelsk og tysk 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
431 Forenkling af import/eksport og tolddeklarationsformularer 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
430 Bedre vejledning til import og eksport tolddeklarationer 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
429 Nulindberetning af løn 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
428 Længere momskredittider for SMV'er 02.02.2015 Gennemføres ikke
427 Oprettelse af NemID: Kategorier 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
426 Bedre vejledning ved oprettelse af NemID 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
425 Øget fokus på de små virksomheders udbytte af vejledningstilbud fra Eksportrådet 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
424 Fleksibel og kortvarig hjælp til små og nystartede virksomheders internationalisering 02.02.2015 Gennemføres ikke
423 Mere klar kommunikation fra det offentlige efter opstart 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
422 Governance - Implementering 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
421 Governance - Håndhævelse 23.10.2014 Gennemføres
420 Etablering af en procedure for indførelse af nationale regler på tjenesteydelsesområdet 23.10.2014 Gennemføres
419 Etablering af nationale virksomhedsportaler i EU 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
418 Konsekvens af nationale særregler 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
417 Indførelse af frist for indsigelse mod fastsættelse af værdiforringelse 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
416 Fjerne krav om brug af standardfortrydelseserklæring 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
415 Ændring af cookiebekendtgørelsen 23.10.2014 Gennemføres delvist
414 Reducer overlap og ensart metoder, der ligger til grund for krav til byggevarer på tværs af EU initiativer 23.10.2014 Gennemføres delvist
413 Indførelse af en bredere undtagelse fra reglerne i køre- og hviletidsforordningen (EF) nr. 561/2006 vedrørende transporter med udstyr, materiel mv., når transporten ikke er et led i chaufførens hovederhverv 23.10.2014 Gennemføres ikke
412 Ressourceproduktivitet gennem tidssvarende affaldstransportregler i EU 23.10.2014 Gennemføres delvist
411 Rederier pålægges unødvendige byrder i form af undersøgelser og miljøredegørelser med henvisning til bekendtgørelse om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
410 Mere smidig notifikation ved overførelse af affald 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
409 Løbende harmonisering af nomenklaturen og mængdeangivelser i extrastat, intrastat og prodcom 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
408 Revider statistik for miljøbeskyttelsesinvesteringer 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
407 Indberetning af statistik vedr. Forskning, udvikling og innovation 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
406 Virksomheder skal kun afgive oplysninger, der er nødvendige til brug for arbejdsskadesagen eller statistikformål 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
405 Indførsel af en bred One-Stop-Shop for EU momsindberetninger 23.10.2014 Gennemføres
404 EU Momsinformationsportal - Nem adgang til information om momsregler i andre EU-lande 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
403 Bekæmpelse af momssvig uden omvendt betalingspligt eller administrative byrder 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
402 Øget gennemsigtighed i sondring mellem rumvarme og procesenergi 23.10.2014 Gennemføres ikke
401 Bulk-transport af nonfood materiel 23.10.2014 Gennemføres delvist
400 Risikobaseret analyse og prøveudtagning på fødevareområdet (restkoncentrationer og mikrobiologi mv.) 23.10.2014 Gennemføres delvist
399 Klare EU-rammevilkår for landmænd på krydsoverensstemmelsesområdet 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
398 Mere fleksibel tolkning af reglerne for bevaring af permanente græsarealer 23.10.2014 Gennemføres ikke
397 Læhegn som miljøfokusareal 23.10.2014 Gennemføres delvist
396 Pro rata system ved ansøgning om støtte på permanente græsarealer 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
395 Vægtningsfaktorer for miljøfokusarealer 23.10.2014 Gennemføres ikke
394 Undgå fuld bilagskontrol 23.10.2014 Gennemføres delvist
393 Dokumentationskrav ved salg af fjerkræ til Sverige og Finland 23.10.2014 Gennemføres
392 Klarere regler og ensartet fortolkning af regler i forhold til vin og spiritus 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
391 Fortolkning af veterinærkontrolbekendtgørelsens § 5 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
390 En fælles konsolideret selskabsskattebase i EU (CCCTB) 23.10.2014 Gennemføres ikke
389 Forpligt offentlige myndigheder til at bruge den digitale postkasse 23.10.2014 Gennemføres delvist
388 SKAT skal overholde procedure for udbetaling af virksomheders tilgodehavender 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
387 Ens kriterier for udarbejdelse af EU-Kommissionens "sweeps" 23.10.2014 Gennemføres
386 Lempelse af handelsnormerne for frisk frugt og grønt (forslag vedr. kvalitetskrav) 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
385 Forenkling af afgiftskompleks vedrørende overskudsvarme 18.06.2014 Behandles
384 One stop shopping på transportområdet 18.06.2014 Gennemføres ikke
383 Forenklet rapportering til Dansk Retursystem 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
382 Enklere opkrævning af affaldsgebyr 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
381 Standardregnskab for mikrovirksomheder 18.06.2014 Gennemføres
380 Udskiftning af staldbygninger skal ikke altid kræve miljøgodkendelse 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
379 Forenklinger af indberetning til Danmarks Statistik af Producent- og importprisindeks for varer 18.06.2014 Gennemføres ikke
378 Afskaffelse af elitesmiley-ordningen 18.06.2014 Gennemføres ikke
377 Skattekonto 18.06.2014 Gennemføres delvist
376 Sambeskatning og indbetaling af acontoskat ved indtræden i ny sambeskatningskreds 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
375 Disproportionale konsekvenser ved manglende engangsregistrering af historiske oplysninger 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
374 Skat af personalegoder er et meget kompliceret og tidskrævende 18.06.2014 Gennemføres ikke
373 Forenkling af årsregnskabsloven - Lettelse af regnskabskrav for datterselskaber 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
372 Tilpasning af Årsregnskabsloven til International Financial Reporting Standards (IFRS) 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
371 Rettelser i tidligere års selvangivelser 18.06.2014 Gennemføres ikke
370 Cross Border VAT-rulings 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
369 EU-Momsinformationsportal/website 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
368 Moms på hele kreditkortgebyret ved salg af både momsfrie og momspligtige varer 18.06.2014 Gennemføres ikke
367 Momsfradrag - tab ved debitorer 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
366 Mulighed for at anvende IFRS for SMEs (en særlig international standard rettet imod MMV'er) som alternativ til ÅRL 18.06.2014 Gennemføres
365 Kantinemoms - forbedring af den forenklede løsning så den bliver et reelt alternativ 18.06.2014 Gennemføres ikke
364 Omvendt betalingspligt ved salg af metalskrot, mobiltelefoner m.m. 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
363 Udskydelse af indberetning til 30/6 for mikrovirksomheder og deres overliggende holdingselskaber 18.06.2014 Gennemføres
362 Forenkling / modernisering af ølafgiftsloven 18.06.2014 Gennemføres delvist
361 Forenkling af afgiftsbetalingstidspunkt for afgifter 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
360 Fjern banderolekrav 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
359 Brugen af varer i sæt som ikke er beregnet til detailsalg 18.06.2014 Gennemføres ikke
358 Leasing af motorkøretøjer 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
357 Årlig opgørelse & afregning af lønsumsafgift fsv angår mindre beløb 18.06.2014 Gennemføres ikke
356 Registrering af syns-/registreringsafgiftsdata på registreringsattest 18.06.2014 Gennemføres ikke
355 Forenkling af energiafgifter 18.06.2014 Gennemføres ikke
354 Forenklinger af SKAT's Toldsystem 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
353 Driftsproblemer med SKAT's digitale løsninger på Toldområdet 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
352 Bedre konsekvensvurderinger, længere høringsfrister og øget inddragelse af erhvervslivet i forbindelse med ny skattelovgivning 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
351 Bedre tid til at implementere ny skatte- og regnskabslovgivning 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
350 Opbevaring af regnskabsbilag i udlandet - template til ansøgning 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
349 Indberetningspligt for renter, erhvervsdrivende personer 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
348 Forenkling af reglerne for personligt erhvervsdrivende 18.06.2014 Behandles
347 Opbevaring af bilag i udlandet - varighed af tilladelse 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
346 Opbevaringspligt af bilag i udlandet - formatkrav til elektroniske arkiver 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
345 Opbevaring af bilag i udlandet - europæiske regler 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
344 Kontroller ved digitale indberetninger 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
343 PIE'er (ændring af definition, tvungen ekstern rotation samt ikke-revisionsydelser) 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
342 Samordning af Erhvervsstyrelsens CVR, Revireg og Regnskabsregistre 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
341 Smidigere omdannelse af SMBA til A/S 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
340 Forenkling af ny forbrugeraftalelov 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
339 Online håndtering af udførselstilladelser i forbindelse med eksportkontrol 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
338 Udvidet evaluering af revisionspligt og revisionsomkostninger 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
337 Gør det interessant for virksomheder at levere data 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
336 Miljøstyrelsens App "TJEK KEMIEN" 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
335 Indbetaling til SKAT kommer retur 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
334 Voldgiftsklausul i de danske DBO'er 18.06.2014 Gennemføres ikke
333 Enklere fradrag for låneomkostninger 18.06.2014 Gennemføres ikke
332 Sanering af punktafgifterne 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
331 Spiritus/vinafgift på kosttilskud 18.06.2014 Gennemføres ikke
330 Boksstørrelser til heste 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
329 Evaluering af kravet om at sygefravær skal beskrives i APV'en 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
328 Psykisk arbejdsmiljø - evaluering af spørgeskema og Arbejdstilsynets kommunikation til virksomheder 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
327 Besøgsrapporten forbedres 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
326 Undersøg mulighederne for i visse tilfælde at anvende besøgsrapporten som en afgørelse 25.02.2014 Gennemføres ikke
325 Der er en række udfordringer med afgørelse uden påbud 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
324 Ny procedure ved strakspåbud 25.02.2014 Gennemføres ikke
323 Begrænsede beskrivelser i Arbejdstilsynets partshøring af virksomheder ved påbud 25.02.2014 Gennemføres ikke
322 Arbejdstilsynets begrundelser i afgørelser 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
321 En billigere, risiko og behovsbestemt samt dialogbaseret fødevarekontrol 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
320 Virksomhedsrettet eksportindsats i Fødevarestyrelsen 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
319 Mere fleksibel adgang til myndighedsattestation/certificering i forbindelse med fødevareeksport 25.02.2014 Gennemføres
318 Lettelser vedr. import 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
317 Én indgang til det offentlige på miljøområdet 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
316 Omkostningerne på kødkontrolområdet bør reduceres 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
315 Præcisering og optimering af Arbejdstilsynets brug af vejledninger over for virksomheder 25.02.2014 Gennemføres delvist
314 Indførsel af forhåndsgodkendelser 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
313 Certificering af miljøsagsbehandlere 25.02.2014 Gennemføres ikke
312 Krav til sporbarhed skal være praktisk mulige og økonomisk forsvarlige 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
311 EU-overimplementeringer må ikke skade eksport og samhandel 25.02.2014 Gennemføres
310 Effektiv opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionen 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
309 Rettidig annoncering af ny lovgivning 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
308 Forenkling af den danske model for miljøgodkendelse af drifts- og anlægsændringer på bestående virksomheder 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
307 Udredning af formkravene inden for det kemiske område så de styrker virksomhedernes arbejde med arbejdsmiljø 25.02.2014 Gennemføres delvist
306 Én blanket ved ansøgning om jobrotationsydelse gældende for samtlige jobcentre i Danmark 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
305 Nabotjek som inspiration til forenkling af miljøområdet 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
304 Større fleksibilitet ved udnyttelse af produktionstilladelser 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
303 Retningslinjer for håndhævelsespraksis på miljøområdet 25.02.2014 Gennemføres delvist
302 En generel lovreform på miljøområdet 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
301 Forenklede sagsgange i forbindelse med anti-dumping og anti-subsidieundersøgelser 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
300 Mulighed for at udarbejde visse selskabsdokumenter udelukkende på engelsk 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
299 Mulighed for at rekvirere visse udskrifter fra www.cvr.dk og ERST på engelsk 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
298 Kvantitativt mål for reduktion af byrder 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
297 One-in, One-out / One-in, Two-out 25.02.2014 Gennemføres ikke
296 Ny målemetode til at opgøre virksomheders byrder forbundet med at efterleve offentlige lovkrav 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
295 Indførelse af track-and-trace for sagsbehandlingen i offentlige myndigheder 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
294 Samtidighed i sagsbehandlingen 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
293 Bedre Konsekvensvurderinger 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
292 En indgang for produktionsvirksomhederne på områder, hvor det er relevant 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
291 Rettidig inddragelse af erhvervslivet i forbindelse med implementering af EU-regulering 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
290 Bedre konsekvensvurderinger af EU-implementering 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
289 Opfølgning på konsekvensvurderinger 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
288 Uafhængigt organ til vurdering af erhvervsøkonomiske konsekvenser 25.02.2014 Gennemføres ikke
287 Vejledninger til nye love og bekendtgørelser skal udstedes, inden reglerne træder i kraft 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
286 Systematisk serviceeftersyn af de eksisterende danske overimplementeringer 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
285 Fremtidige overimplementeringer skal undgås via implementering af en model herfor 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
284 Opbevaring af farmaceutisk dråbeprodukt på højlager 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
283 Synlig og klar kommunikation af og dokumentation for praksisændringer 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
282 Undgå produktionslofter i forbindelse med vilkårsstillelse i miljøgodkendelsessager Vilkårene/reguleringen skal være baseret på miljøbelastningen 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
281 Flere anmelderordninger på miljøområdet 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
280 Miljøgodkendelser - gennemskuelig anvendelse af reglerne 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
279 Vejledning angående nanoregister og opstilling af tilhørende produktlister 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
278 Reform af den kommunale byggesagsbehandling 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
277 Problemer med ibrugtagning af NemID medarbejdersignatur 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
276 Mulighed for at udarbejde børsmeddelelser udelukkende på engelsk 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
275 Implementering af tværgående strategi for målrettet og dialogbaseret håndhævelse af erhvervsregulering 25.02.2014 Gennemføres delvist
274 Væksttjek på udvalgte områder 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
273 Bedre virksomhedsservice på beskæftigelsesområdet 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
272 Timeoverførselsreglerne bør afvikles 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
271 Beregningsperioden for dagpenge øges fra 3 til 12 måneder 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
270 Enklere administration af arbejdsfordelingsordningen 25.02.2014 Gennemføres ikke
269 Mulighed for at skifte arbejdsfordelingsmodel 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
268 Nøglemedarbejdere undtages for arbejdsfordeling 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
267 En privatisering af brandsagsbehandlingen 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
266 Udbredelse af best practice eksempler i kommunerne 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
265 Virksomhederne skal have et sammenhængende overblik over et tilsynsforløb 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
264 Revision af godkendelsesordning for byggevarer i kontakt med drikkevand 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
263 Nemmere at finde toldpositionskoder ved indberetning af udenrigshandelsstatistik til Danmarks Statistik 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
262 Indberetning til Intrastat skal have samme frekvens som indberetning af moms 29.10.2013 Gennemføres ikke
261 Unødvendigt ekstra trin ved indberetning til Intrastat 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
260 Samlede månedsafregninger på WebReg-registreringer for anmelder 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
259 Bedre oplysning om muligheder for indberetninger med anvendelse af idep.web 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
258 Begrænsning af antal statistikker, som en virksomhed skal deltage i i løbet af et år 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
257 Bedre information til virksomhederne om Danmarks Statistik om udtagning til stikprøve 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
256 Misligholdte digitale kreditaftaler skal kunne tvangsfuldbyrdes i fogedretten 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
255 Flere P-enheder i samme indberetning om ledige stillinger 29.10.2013 Gennemføres ikke
254 Datagenbrug vedr. industriens energiforbrug 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
253 Klarhed om interne stillinger indgår i statistik over ledige stillinger 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
252 Ingen tillægsgodkendelse ved ændring af arealstatus, når miljøbelastningen er uændret 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
251 Statistikudtræk af egne indberetninger til Danmarks Statistik 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
250 Motiverende information til indberetterne om anvendelsen af statistiske indberetninger 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
249 Oplysning om kladdefunktion ved statistikindberetning 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
248 Leder i virksomhed skal have adgang til at se indberetninger 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
247 Optælling af ledige stillinger på selvvalgt termin 29.10.2013 Gennemføres ikke
246 Særlig indsats fra Danmarks Statistik overfor virksomheder med mange indberetninger 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
245 Nedbringelse af højt tidsforbrug ved udfyldelse af statistikker 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
244 Undgå fuld bilagskontrol 29.10.2013 Gennemføres delvist
243 Indberetninger til DST koordineres med virksomhedens tidsplan 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
242 Nemmere brugerrettighedsstyring 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
241 NemID medarbejder rettighedsstyring: Mulighed for at give alle rettigheder til en medarbejder 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
240 Signatur for virksomheder uden ansatte 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
239 Rettigheder til ét CVR nr's NemID når virksomheden har flere CVR numre 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
238 SKAT's brugerrettighedsstyring - uforståelige titler på rettigheder / roller 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
237 Support på NemID 29.10.2013 Gennemføres delvist
236 Fortsat problemer - herunder uklar information ved digital indsendelse af grønt regnskab 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
235 Ensretning af digitale platforme, dataformater mv. 29.10.2013 Gennemføres delvist
234 Arbejdstilsynets udtrækning af virksomheder, en koordinering af teknikken 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
233 Arbejdstilsynet skal arbejde aktivt for at utilsigtede besøg minimeres 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
232 Sagsbehandlingstiden i Arbejdstilsynet ved klager over strakspåbud skal forkortes 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
231 Guide til indberetning af arbejdsskader 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
230 Online værktøj til gennemførelse af APV 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
229 Fælles kommunale standardblanketter 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
228 Forenkling af arbejdsgiverens underretningspligt til kommune ved beskæftigelse af unge under 18 år 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
227 Koordinering af tilsynsbesøg og regulering på arbejdsmiljøområdet i forhold til andre myndigheders tilsyn og regler 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
226 Fortolkning om reglerne om unges arbejde 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
225 Følg eller forklar princip for indhentning af statistikker/statistikoplysninger som ikke er reguleret af EU 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
224 Man bør kunne ændre regnskabsåret ét sted, og ændringen bør derefter gælde i både Erhvervsstyrelsen og SKAT 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
223 Sagsbehandlingstider hos offentlige myndigheder 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
222 Genbrug af data som virksomhederne skal indberette til Danmarks Statistik 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
221 Virksomhederne indberetter data om antal ansatte og ledige stillinger til flere forskellige myndigheder 29.10.2013 Gennemføres ikke
220 Genbrug af data mellem Listesystem, Intrastat og Udenrigshandel med tjenester 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
219 Relevans af indberetning til Danmarks Statistik for den enkelte virksomhed 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
218 Indberetning til Danmarks Statistik vedr. Forskning, Udvikling og Innovation 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
217 Lettere adgang til digital sygemelding ved frivillige forsikringer 29.10.2013 Gennemføres delvist
216 Sagsbehandlingstider i Natur- og Miljøklagenævnet 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
215 Det burde ikke være nødvendigt med dobbelt log ind 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
214 Bedre overblik over indberetninger på Virk.dk og DST.dk 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
213 Print af egne indberetninger til virk.dk 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
212 NemID medarbejder rettighedsstyring: Mulighed for at lederen kan anvende privat NemID i virksomheden 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
211 Brugervenlighedsanalyse af hele signaturfeltet 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
210 Indberetninger ved EU-handel til Listesystem 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
209 Grundig brugeranalyse og implementering af nødvendige forbedringer i indberetningsløsningen til Intrastat 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
208 Miljøgodkendelse af arealer skal kunne holde trit med moderne produktionsformer 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
207 Forenkling og ensretning af krav til højlagre 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
206 Dobbelte undersøgelser ved indvinding af råstoffer 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
205 Kontantløs betaling 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
204 Indberetning af arbejdsskade - uhensigtsmæssigheder ved indberetning i EASY 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
203 Kommunale servicemål for erhvervslivet 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
202 En indgang for erhvervslivet i alle kommuner 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
201 Genbrug af data i forbindelse med indberetning af arbejdsskader 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
200 Gennemsigtig og ensartet opgørelse af kommunale priser 17.06.2013 Gennemføres ikke
199 Kommunale sagsbehandlingstider ved ansøgning om miljøgodkendelse 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
198 Forbedring af kvalitet og hastighed i Fødevareministeriets Klagecenters sagsbehandling 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
197 Forskellige standarder for e-handels-løsninger ved udbud af fødevareleverancer 17.06.2013 Gennemføres delvist
196 En indgang for virksomheder i sygedagpengesager 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
195 Virksomheder kender ikke arbejdstimer og produktivitet for fleksjobbere, der søger job, og det vanskeliggør rekrutteringen 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
194 Ensartede og standardiserede regler for prissætningen på socialområdet 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
193 Flere baggrundsoplysninger tilgængelige i kommuneplaner efter planloven 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
192 SKAT dokumentationskrav ved selvafhentning af varer i Danmark til andet EU land 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
191 Styringssystemer på hjemmehjælpsområdet 17.06.2013 Gennemføres delvist
190 Digitalisering af kommunale lokalplaner 17.06.2013 Behandles
189 Revision af lov om godkendelse, tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesloven) 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
188 VERA og optagelseskrav til Teknologilisten 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
187 Bagatelgrænser for VVM-screeninger 17.06.2013 Gennemføres delvist
186 Klare rammer for oplysningskrav i forbindelse med miljøgodkendelser 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
185 Opholds- og arbejdstilladelse til udenlandske praktikanter - opdatering af ansøgningsskema 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
184 Etablering af system til national klassificering af affald 17.06.2013 Gennemføres delvist
183 Ensartet gebyropkrævning på kommunale genbrugsstationer 17.06.2013 Gennemføres delvist
182 Gyllealarmer og gyllebarrierer 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
181 Frikommuneforsøg bør ikke omfatte virksomhedskontakt 17.06.2013 Gennemføres ikke
180 Ensartet og standardiseret implementering af reglerne på socialområdet 17.06.2013 Gennemføres ikke
179 Implementering af rehabilitering på ældreområdet 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
178 Kommunernes forskelligartede administration af vandafledningsbidrag 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
177 Ændring af støjregler som følge af afskaffelsen af lukkeloven 17.06.2013 Gennemføres delvist
176 Udledning af spildevand fra virksomheder (affaldsbehandlingsanlæg) 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
175 Flytning af kalve internt på bedriften skal betragtes som en bagatelagtig ændring 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
174 Faste og jævnlige brugerundersøgelser af de kommunale tilsyn 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
173 Byggesagsgebyrer skal afhænge af tidsforbrug 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
172 Tilpasning af sprog i indberetningsløsningen EASY mv. 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
171 Ansættelse i fleksjob 17.06.2013 Gennemføres ikke
170 Tjek af kørekort 17.06.2013 Gennemføres ikke
169 Mulighed for at anvende samme firmabil i flere selskaber 17.06.2013 Gennemføres ikke
168 Virksomhederne skal kun afgive oplysninger, der er nødvendige til brug for behandlingen af arbejdsskadesagen eller statistikformål 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
167 Bedre begrundelser ved afgørelser om offentlige udbud 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
166 Forenkling af procedure ved ansøgning om alkoholbevilling - én indgang til myndighederne 17.06.2013 Gennemføres delvist
165 Forenkling af administrationen af EU's transportforordning 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
164 A1 og blåt sygesikringskort ved udstationering 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
163 Øget kommunal digitalisering - track and trace af alle virksomhedshenvendelser 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
162 Ensartet myndighedsbehandling af brandgodkendelser 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
161 Bogføring-, moms- og regnskabsløsning 18.03.2013 Gennemføres delvist
160 Maksimalt 4 ugers sagsbehandlingstid i ukomplicerede sager om arbejdstilladelse 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
159 Justering af koncernordningen ved skiftende projektansættelser 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
158 Dokumentationskrav ved offentlige udbud 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
157 IT-systemet til indberetning af Grønne regnskaber skal bringes til at virke 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
156 Revision af sanktioner for fejlbetjening af den digitale tachograf 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
155 Dokumentationsrapport på VIRK.dk 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
154 Skats hjemmeside - problem med sessioner der udløber 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
153 Fælles offentlig "Service Level Agreement" ift. de offentlige digitale løsningers oppetider 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
152 Brugertilfredshed/brugertestede digitale løsninger 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
151 Indberetning af delvis sygdom på www.virk.dk er besværlig for virksomhederne 18.03.2013 Gennemføres ikke
150 Indberetning af fædreorlov på virk.dk 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
149 Forbedring af e-mailkommunikation med SKAT 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
148 Forbedring af telefonisk henvendelse til SKAT 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
147 Det er en tung proces at få oprettet og åbnet en NemID adgang 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
146 Taxi - elektronisk kørebog 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
145 Blokvognsnummerplader med i det elektroniske register 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
144 Digitalisering af udbud fra offentlige myndigheder 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
143 Digitalisering (AMU og VEU) 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
142 Lettere og mere fleksibel indbetaling af feriepenge til Feriekonto 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
141 Forenkling af indberetning om butikkers helligdagsåbent 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
140 IT-ansøgningssystemet www.husdyrgodkendelse.dk skal bringes til at virke 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
139 Tast-selv Service (enkeltbetalingsstøtte online) 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
138 Facilitering af community for brugerne 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
137 Fælles offentligt supportcenter, der 24/7 yder support til digitale indberetninger/ansøgninger mv. 18.03.2013 Gennemføres delvist
136 Pakkerejsedirektivet: Konkursbeskyttelse 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
135 Pakkerejsedirektivet: Definition af kunde vs. Forbruger 18.03.2013 Gennemføres ikke
134 Pakkerejsedirektivet: Solidarisk hæftelse 18.03.2013 Gennemføres ikke
133 Fortolkning af Kalvedirektivet 18.03.2013 Gennemføres ikke
132 Habitatdirektivet (92/43/EØF) 18.03.2013 Gennemføres ikke
131 Ensartet procedure for etablering af whistleblower-ordninger i EU 18.03.2013 Gennemføres ikke
130 Dansk forbudsbekendtgørelse mod fire navngivne ftalater 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
129 Følg eller forklar princip ifm. implementering af EU-regulering 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
128 Fortolkning af udbudsreglerne 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
127 Fortolkning af EU-regler vedr. artikel 33 i Reach 18.03.2013 Gennemføres ikke
126 Forenklet implementering af Seveso-direktivet 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
125 Tilbagetrækning af vejledning til udarbejdelse af sikkerhedsdokumenterne for små ammoniakkøleanlæg 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
124 Danske nationale supplerende regler om bly 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
123 Industrielle drivhusgasser (F-gasser) - dansk overimplementering 18.03.2013 Gennemføres ikke
122 Integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IE-direktivet) 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
121 VVM-direktivet 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
120 Afskaf kommunernes anvisningsret til erhvervsaffald 18.03.2013 Gennemføres
119 Virksomheder der udfører godshåndtering på havne og terminalområder bør undtages fra registrering af farligt gods 18.03.2013 Behandles
118 Dansk berigelsespraksis 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
117 Regler for anvendelse af gødning 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
116 Biavl og afstandskrav 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
115 Arealkrav til økologiske hønsegårde 18.03.2013 Gennemføres ikke
114 Veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
113 Nationale standarder i byggeriet, eksempelvis betonelementer 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
112 Fødevarekontaktmaterialer - overensstemmelseserklæringer 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
111 Overimplementering af direktiv om medicinsk udstyr til in-vitro-diagnostik (IVD-direktivet) 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
110 Fødevarekontaktmaterialer - import af varer fra Hong Kong og Kina 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
109 Særegen dansk fortolkning af Novel Food reglerne 18.03.2013 Gennemføres ikke
108 Forenkling af indberetning af batterier 18.03.2013 Gennemføres
107 Revisionspligt for mindre virksomheder 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
106 Brug af forskellige udbudsformer 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
105 Overimplementering af købelovsdirektivet - danske forbrugere kan klage lang tid efter, de opdager en mangel 18.03.2013 Gennemføres ikke
104 Lempelse af mærkningskravene for færdigpakket frisk frugt og grønt 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
103 Mere enkle og fleksible EU-udbudsregler 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
102 Fortolkning af krydsoverensstemmelsesreglerne (KO) 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
101 Salgspligt - fortolkning af servicedirektivets art. 20.2 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
100 Toldbehandling af importerede fisk og fiskeprodukter 17.12.2012 Gennemføres ikke
99 Kortere sagsbehandlingstid for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse 17.12.2012 Gennemføres ikke
98 Udsendelse efter artikel 16 17.12.2012 Gennemføres ikke
97 Udvid grunddata med indkomst- / løndata 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
96 Indførelse af bagatelgrænser for opkrævninger 17.12.2012 Gennemføres ikke
95 Udvidelse af grunddata med regnskabsoplysninger 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
94 Vandingstilladelser med udgangspunkt i 3 års gennemsnit 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
93 Harmonisering af definitioner 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
92 Harmonisering af datadefinitioner 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
91 Harmonisering af CVR og SE numre 17.12.2012 Gennemføres delvist
90 Regler vedrørende grænsependlere 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
89 Oplysninger i forbindelse med ophør af medarbejder 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
88 Virksomhederne skal have lettere adgang til udenlandske ph.d.er uddannet i Danmark 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
87 Bagatelgrænse for krav om A1 erklæring 17.12.2012 Gennemføres ikke
86 Lettere adgang til oplysninger for Danmarks Statistik 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
85 Forenkling af skatteopgørelsen for udenlandske statsborgere - ligningsmæssige fradrag 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
84 Forenkling af reglerne omkring etablering af rensningsanlæg til husspildevand i landdistrikterne 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
83 Lettere ordning for afregning af moms 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
82 Længerevarende støtteordning til naturpleje 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
81 Opholds- og arbejdstilladelse for tredjelandsborgere ved ophold i udlandet i mere end seks måneder 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
80 Vurdering og sanering af punktafgifter 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
79 Søfolk i transit i Danmark - afmønstring fra skibe på reden 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
78 Forbud mod at indhente samme oplysninger flere gange 17.12.2012 Gennemføres delvist
77 Forbud mod at hente grunddata flere gange 17.12.2012 Gennemføres delvist
76 Søfolk i transit i Danmark 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
75 Et kort (kørerkort, førerkort og chaufføruddannelsesbevis) 17.12.2012 Gennemføres ikke
74 One flow indberetning til Danmarks Statistik 17.12.2012 Gennemføres delvist
73 Ændring af habitatregler 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
72 Én samlet registrering for flere bedrifter 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
71 En national myndighedsdatabase 17.12.2012 Gennemføres delvist
70 Øget anvendelse af opholds- og arbejdstilladelse for selvstændigt erhvervsdrivende i Danmark 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
69 Orientering om ændrede skatte- og momsregler mv. 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
68 Personalisering og nyudvikling af Virk.dk 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
67 Frivilligt om gødningsregnskabet følger kalenderåret 17.12.2012 Gennemføres ikke
66 Oplysningspligt om fremtidige digitaliseringstiltag 17.12.2012 Gennemføres ikke
65 Beskæftigelseskravet dokumenteres ubureaukratisk 17.12.2012 Gennemføres delvist
64 Begrænsning af arbejdsgivers oplysningspligt 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
63 Bedre kontrol med midlertidige opholds- og arbejdstilladelser 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
62 Skattekort til udenlandske arbejdstagere uden gyldig opholds- og arbejdstilladelse 17.12.2012 Gennemføres ikke
61 Proportionalitet på krydsoverensstemmelsesområdet 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
60 Reglerne om registrering af animalske fødevarer på første modtagelager 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
59 Indberetning af færre oplysninger ved sygefravær 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
58 Antal timer dokumenteres ubureaukratisk 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
57 Skatteårsopgørelse for selskaber 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
56 Alkoholfri øl skal have samme betingelser i DK som i resten af Europa 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
55 Ændring af høring af regionale beskæftigelsesråd om opholds- og arbejdstilladelse 17.12.2012 Gennemføres ikke
54 Afskaffelse af registreringspligt vedr. medicin til smågrise og unge kalve 17.12.2012 Gennemføres ikke
53 Afskaffelse af medicinlogbog 17.12.2012 Gennemføres ikke
52 Adgang til miljødata 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
51 Frigiv grunddata 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
50 Én digital indgang for udenlandske arbejdstagere - Spørgsmål/vejledning via ICS' hjemmeside 17.12.2012 Behandles
49 Én digital indgang for udenlandske arbejdstagere - Koordineret information fra myndighederne 17.12.2012 Gennemføres delvist
48 Rådgivning af udenlandske arbejdstagere i kommunerne 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
47 ICS skal vejlede indehavere af green card 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
46 Anmodning om godkendelse af uddannelser og certifikater via ICS's hjemmeside 17.12.2012 Behandles
45 Bedre vejledning om skatteforhold i ICS centrene 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
44 Åbningstiderne for ICS centrene udvides 17.12.2012 Behandles
43 Aflæggelse af biometri på de fire ICS centre 17.12.2012 Behandles
42 Registreringsbevis til udenlandske arbejdstagere 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
41 Ansøgning om CPR-nr. i International Citizen Service (ICS) for arbejdstagere bosat i alle landets kommuner 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
40 Indhentning af tinglysningsoplysninger på borgerens vegne 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
39 Implementering af servicedirektivet i andre lande 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
38 Enklere kommunal byggesagsbehandling i forhold til midlertidige konstruktioner 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
37 Kommunal byggesagsbehandling - kontrol af gyldigheden af autorisation for installatører af gas-, vand- og afløbsarbejder 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
36 Efterfølgende godkendelse af byggeriet 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
35 Notarialforretninger ved navneunderskriftsprøve 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
34 En virksomhedsindgang for udførsel af dual-use produkter og forsvarsmateriel 04.10.2012 Gennemføres delvist Implementeret
33 Fælles EU-regler for miljøzonemærker 04.10.2012 Gennemføres ikke
32 Følgebiler og ledsageruddannelse ved særtransporter 04.10.2012 Gennemføres delvist Implementeret
31 Miljøzoner på europæisk plan 04.10.2012 Gennemføres ikke
30 Håndhævelse af regler for dyretransport 04.10.2012 Gennemføres delvist
29 Indførsel af elektronisk CMR-fragtbrev 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
28 Månedlig rapportering til Danmarks Statistik om import af frugt og grønt tager 3 timer/måneden 04.10.2012 Gennemføres ikke
27 Forenkling af Industriens produktion og ordreindgang 04.10.2012 Gennemføres delvist Implementeret
26 SKAT's hjemmeside 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
25 Aflæggelse af årsrapport på engelsk 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
24 Ændring af beløbsgrænse for revisorerklæring ifm håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 04.10.2012 Gennemføres delvist Implementeret
23 Øget information på pesticidområdet 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
22 Klage over enkeltpunkter i afgørelser om miljøgodkendelse 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
21 Ensret de nationale registreringssystemer for producentansvar for elektriske og elektroniske produkter i alle 27 EU-medlemslande 04.10.2012 Gennemføres
20 Oprettelse af indgang til dansk producentansvarssystem på www.virk.dk 04.10.2012 Gennemføres
19 Batteridirektivet - med minimumgrænse 04.10.2012 Gennemføres delvist
18 Balanceregnskaber vedr. økologi i engros- og detailled 04.10.2012 Gennemføres delvist Implementeret
17 Forenkling af reglerne for anmeldelse af ejerskifte i henhold til fødevareloven 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
16 Evaluering af Næringsbasen - virker lovgivningen efter hensigten? 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
15 Anbefalinger for indhold af tilsat sukker 04.10.2012 Gennemføres ikke
14 Kortere frist for indberetning fra kontrolmyndighederne til NaturErhvervstyrelsen 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
13 Effektive arbejdsgrupper mv. for dyrevelfærd 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
12 Forenklet procedure ved eksportejererklæringer 04.10.2012 Gennemføres delvist Implementeret
11 Revision af dyrkningsvejledningen 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
10 Krav om skiltning med priser på lån, som virksomhederne ikke tilbyder 04.10.2012 Gennemføres
9 Regelforenkling for forbrugerkontrakter ved e-handel 04.10.2012 Gennemføres
8 Forenkling af dokumentation for deltagelse i EU-støttede projekter/programmer - social- og regionalfondsprogrammer 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
7 Tast selv og NemID 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
6 Afskaffelse af "opbevaringsreglen" ved opnåelse af statsstøtte: At finde en forenklet måde dels at håndtere statsstøttereglerne på og dels at dokumentere overholdelse af dem 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
5 Forenkling og reduktion af dokumentations- og kontrolbyrden ved opnåelse af strukturfondsstøtte 04.10.2012 Gennemføres delvist Implementeret
4 Digitalisering af anmodning og ansøgning om udbetaling af løntilskud ved fleksjob 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
3 Forenkling af procedurer ved ansættelse af elever 04.10.2012 Gennemføres delvist
2 Automatisk udbetaling af præmie og bonus for erhvervsuddannelseselever 04.10.2012 Gennemføres ikke
1 NemRefusion skal være fleksibel vedr. fristerne for anmeldelse af sygefravær 04.10.2012 Gennemføres ikke

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X