Spring navigation over
Indhold start

Forretningsorden

1. Baggrund

Som det fremgår af regeringsgrundlaget, er det en hovedprioritet for regeringen at skabe vækst og nye arbejdspladser. En forudsætning herfor er gode rammebetingelser for danske virksomheder. Det er regeringens mål, at det skal være enklere at drive virksomhed i Danmark.

Derfor har erhvervsministeren nedsat Virksomhedsforum for enklere regler, som skal fungere som et rådgivende organ for regeringens arbejde med erhvervsrettet afbureaukratisering og medvirke til at gøre det enklere at drive virksomhed i Danmark.

Udgangspunktet for arbejdet i Virksomhedsforum er de rammer, der er fastlagt i forummets kommissorium.

2. Konstituering

Virksomhedsforum for enklere regler har følgende medlemmer:

 • En formand (udpeges af erhvervsministeren).
 • Ét medlem fra DI.
 • Ét medlem fra Dansk Erhverv.
 • Ét medlem fra Landbrug og Fødevarer.
 • Ét medlem fra Dansk Byggeri.
 • Ét medlem fra SMVdanmark.
 • Ét medlem fra Dansk Revisorforening.
 • Ét medlem fra Rederiforeningen.
 • Ét medlem fra Finansrådet.
 • Ét medlem fra DA.
 • Ét medlem fra LO.
 • Ét medlem fra FTF.
 • Ét medlem fra AC.
 • Et medlem fra Ase
 • Seks repræsentanter fra aktive virksomheder (udpeges af erhvervsministeren for en toåring periode).
 • To medlemmer med særlige kompetencer indenfor erhvervsregulering og forenkling (udpeges af erhvervsministeren for en toårig periode).

Forummet kan desuden vælge at inddrage relevant ekspertbistand på ad hoc basis, herunder repræsentanter fra andre brancheorganisationer, kommuner mv.

3. Formanden

3.1 Formanden repræsenterer Virksomhedsforum udadtil. Eventuelle udtalelser på Virksomhedsforums vegne afgives af formanden medmindre andet er aftalt.

3.2 Formanden varetager på Virksomhedsforums vegne den løbende kontakt mellem forummet og sekretariatet i Erhvervsministeriet.

3.3 Formanden tilrettelægger og leder Virksomhedsforums arbejde, og sikrer at forummets opgaver varetages på den bedst mulige måde.

4. Suppleanter

Som hovedregel kan der kun mødes personligt i Virksomhedsforum. I tilfælde af forfald søger sekretariatet at indhente eventuelle bemærkninger fra medlemmet til dagsordenspunkter for det kommende møde. I tilfælde af, at det er mere relevant, at et medlem repræsenteres af en suppleant (der fx har særlig viden eller relevante kompetencer) kan der fraviges fra hovedreglen.

5. Opgaver

5.1 Virksomhedsforums opgaver fremgår af forummets Kommissorium.

5.2 Virksomhedsforum er i sit virke uafhængigt og således ikke underlagt instruktionsbeføjelser, kontrol eller lignende fra Erhvervsministeriet eller andres side.

6. Møder

6.1 Formanden afgør, hvor ofte forummet mødes, og hvor møder afholdes.

6.2 Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.

6.3 Formanden sørger for, at der føres beslutningsreferat, og at dette gøres offentligt tilgængeligt jf. 9. Virksomhedsforums medlemmer skal snarest efter mødet have tilsendt referat til godkendelse.

7. Indkaldelse og afbud

7.1 Der udarbejdes en årlig mødeplan. Det tilstræbes, at dagsorden og materiale udsendes senest 7 dage før møderne.

7.2 Afbud til møder sker ved skriftlig, elektronisk eller telefonisk henvendelse til sekretariatet for Virksomhedsforum.

8. Mødeledelse og afstemning

8.1 Formanden leder Virksomhedsforums møder.

8.2 Jf. kommissoriet kan Virksomhedsforum beslutte at lade særligt sagkyndige deltage i forummets møder.

8.3 Virksomhedsforum indstiller forenklingsforslag til regeringen. I tilfælde af uenighed om et forslag blandt Virksomhedsforums medlemmer afgøres indstillinger ved 2/3 flertal.

9. Kommunikation

Relevant materiale vil blive gjort tilgængeligt på www.enklereregler.dk snarest efter et mødes afholdelse.

10. Sekretariatet

Erhvervsministeriet stiller et sekretariatet til rådighed for Virksomhedsforums arbejde som led i udførelsen af forummets opgaver jf. 5.1.

11. Økonomi

Erhvervsministeriet afholder driftsomkostningerne i forbindelse med Virksomhedsforums arbejde inden for den eksisterende økonomiske ramme.