Spring navigation over
Indhold start

Forenkling af EU-regulering

Virksomhedsforum har tidligere behandlet et tema om implementeringen af EU-regulering og har løbende stillet forslag, som i større eller mindre udstrækning kræver forenkling af EU-regulering. Der har dog ikke tidligere været selvstændigt fokus på forenkling af bureaukratiske regler fra EU.

Kommissionen anslår selv, at omkring en tredjedel af den administrative byrde i tilknytning til EU-lovgivning skyldes den nationale implementering. Det betyder med andre ord, at ca. to tredjedele af den administrative byrde kan føres tilbage til selve reglerne fra EU.

I EU-regi tages udfordringen om at forenkle EU-lovgivningen op via programmet for målrettet og effektiv regulering (REFIT). Ifølge Kommissionens egne ord er formålet med programmet:

”Programmet sigter mod at bekæmpe bureaukrati, fjerne lovgivningsmæssige byrder og forenkle og forbedre lovgivningens udformning og kvalitet, således at politiske mål nås under fuld overholdelse af traktaterne, navnlig nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, og at fordelene ved EU-lovgivningen høstes til så lave omkostninger som muligt, samtidig med at der fastsættes et minimum af administrative byrder. Inden for rammerne af REFIT undersøger Kommissionen løbende og systematisk hele EU-lovgivningen for at indkredse byrder, inkonsekvenser og ineffektive foranstaltninger og finde frem til måder at forbedre den på”. (COM (2014) 368 s.1)

I forlængelse af Kommissionens eget sigte om at forenkle reglerne for erhvervslivet, kan Virksomhedsforum bidrage med input til denne dagsorden ved at identificere konkrete områder, hvor virksomhederne oplever administrative byrder og stille forslag til, hvordan reglerne kan forenkles.


< Tilbage

Vælg alle >

RESULTAT

Nummer Forslag Dato Status
422 Governance - Implementering 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
421 Governance - Håndhævelse 23.10.2014 Gennemføres
420 Etablering af en procedure for indførelse af nationale regler på tjenesteydelsesområdet 23.10.2014 Gennemføres
419 Etablering af nationale virksomhedsportaler i EU 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
418 Konsekvens af nationale særregler 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
417 Indførelse af frist for indsigelse mod fastsættelse af værdiforringelse 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
416 Fjerne krav om brug af standardfortrydelseserklæring 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
414 Reducer overlap og ensart metoder, der ligger til grund for krav til byggevarer på tværs af EU initiativer 23.10.2014 Gennemføres delvist
413 Indførelse af en bredere undtagelse fra reglerne i køre- og hviletidsforordningen (EF) nr. 561/2006 vedrørende transporter med udstyr, materiel mv., når transporten ikke er et led i chaufførens hovederhverv 23.10.2014 Gennemføres ikke
412 Ressourceproduktivitet gennem tidssvarende affaldstransportregler i EU 23.10.2014 Gennemføres delvist
409 Løbende harmonisering af nomenklaturen og mængdeangivelser i extrastat, intrastat og prodcom 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
408 Revider statistik for miljøbeskyttelsesinvesteringer 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
407 Indberetning af statistik vedr. Forskning, udvikling og innovation 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
406 Virksomheder skal kun afgive oplysninger, der er nødvendige til brug for arbejdsskadesagen eller statistikformål 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
405 Indførsel af en bred One-Stop-Shop for EU momsindberetninger 23.10.2014 Gennemføres
404 EU Momsinformationsportal - Nem adgang til information om momsregler i andre EU-lande 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
403 Bekæmpelse af momssvig uden omvendt betalingspligt eller administrative byrder 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
401 Bulk-transport af nonfood materiel 23.10.2014 Gennemføres delvist
400 Risikobaseret analyse og prøveudtagning på fødevareområdet (restkoncentrationer og mikrobiologi mv.) 23.10.2014 Gennemføres delvist
399 Klare EU-rammevilkår for landmænd på krydsoverensstemmelsesområdet 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
398 Mere fleksibel tolkning af reglerne for bevaring af permanente græsarealer 23.10.2014 Gennemføres ikke
397 Læhegn som miljøfokusareal 23.10.2014 Gennemføres delvist
396 Pro rata system ved ansøgning om støtte på permanente græsarealer 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
395 Vægtningsfaktorer for miljøfokusarealer 23.10.2014 Gennemføres ikke
394 Undgå fuld bilagskontrol 23.10.2014 Gennemføres delvist
390 En fælles konsolideret selskabsskattebase i EU (CCCTB) 23.10.2014 Gennemføres ikke
387 Ens kriterier for udarbejdelse af EU-Kommissionens "sweeps" 23.10.2014 Gennemføres
386 Lempelse af handelsnormerne for frisk frugt og grønt (forslag vedr. kvalitetskrav) 23.10.2014 Gennemføres Implementeret