Spring navigation over
Indhold start

Implementering af EU-regulering

Virksomhedsforum har ønsket at behandle temaet ’Implementering af EU-regulering med henblik på at fremsætte forslag, der kan forenkle implementeringen af EU-regulering på særligt administrativt byrdefulde områder. Formålet er, i tråd med Virksomhedsforums kommissorium, at finde løsninger, hvor hensynet bag reglerne og beskyttelsesniveauet fortsat opretholdes, men på en måde, som er så enkel og så lidt byrdefuld for virksomhederne som muligt.


< Tilbage

Vælg alle >

RESULTAT

Nummer Forslag Dato Status
156 Revision af sanktioner for fejlbetjening af den digitale tachograf 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
136 Pakkerejsedirektivet: Konkursbeskyttelse 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
135 Pakkerejsedirektivet: Definition af kunde vs. Forbruger 18.03.2013 Gennemføres ikke
134 Pakkerejsedirektivet: Solidarisk hæftelse 18.03.2013 Gennemføres ikke
133 Fortolkning af Kalvedirektivet 18.03.2013 Gennemføres ikke
132 Habitatdirektivet (92/43/EØF) 18.03.2013 Gennemføres ikke
131 Ensartet procedure for etablering af whistleblower-ordninger i EU 18.03.2013 Gennemføres ikke
130 Dansk forbudsbekendtgørelse mod fire navngivne ftalater 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
129 Følg eller forklar princip ifm. implementering af EU-regulering 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
128 Fortolkning af udbudsreglerne 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
127 Fortolkning af EU-regler vedr. artikel 33 i Reach 18.03.2013 Gennemføres ikke
126 Forenklet implementering af Seveso-direktivet 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
125 Tilbagetrækning af vejledning til udarbejdelse af sikkerhedsdokumenterne for små ammoniakkøleanlæg 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
124 Danske nationale supplerende regler om bly 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
123 Industrielle drivhusgasser (F-gasser) - dansk overimplementering 18.03.2013 Gennemføres ikke
122 Integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IE-direktivet) 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
121 VVM-direktivet 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
120 Afskaf kommunernes anvisningsret til erhvervsaffald 18.03.2013 Gennemføres
119 Virksomheder der udfører godshåndtering på havne og terminalområder bør undtages fra registrering af farligt gods 18.03.2013 Behandles
118 Dansk berigelsespraksis 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
117 Regler for anvendelse af gødning 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
116 Biavl og afstandskrav 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
115 Arealkrav til økologiske hønsegårde 18.03.2013 Gennemføres ikke
114 Veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
113 Nationale standarder i byggeriet, eksempelvis betonelementer 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
112 Fødevarekontaktmaterialer - overensstemmelseserklæringer 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
111 Overimplementering af direktiv om medicinsk udstyr til in-vitro-diagnostik (IVD-direktivet) 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
110 Fødevarekontaktmaterialer - import af varer fra Hong Kong og Kina 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
109 Særegen dansk fortolkning af Novel Food reglerne 18.03.2013 Gennemføres ikke
107 Revisionspligt for mindre virksomheder 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
106 Brug af forskellige udbudsformer 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
105 Overimplementering af købelovsdirektivet - danske forbrugere kan klage lang tid efter, de opdager en mangel 18.03.2013 Gennemføres ikke
104 Lempelse af mærkningskravene for færdigpakket frisk frugt og grønt 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
103 Mere enkle og fleksible EU-udbudsregler 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
102 Fortolkning af krydsoverensstemmelsesreglerne (KO) 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret