Spring navigation over
Indhold start

Cirkulær Økonomi

En effektiv anvendelse af ressourcerne og omstilling til cirkulær økonomi vil kunne bidrage til danske virksomheders konkurrenceevne og produktivitet samt styrke dansk eksport af teknologi og viden inden for oparbejdning og dermed skabelsen af vækst og grønne jobs. Danske virksomheder har allerede i dag en stærk position inden for ressourceeffektivisering og genanvendelse. Men en styrkelse af omstillingen til cirkulær økonomi kræver vedvarende fokus på, at reguleringen følger med. Virksomhedsforum foreslår, at reguleringen tilpasses, så der kan skabes kritisk masse på markedet for sekundære ressourcer, bl.a. ved at gøre det nemmere at transportere affald over grænserne og ved at ensarte klassificeringen af affald til henholdsvis deponi, forbrænding og genanvendelse i kommunerne. Det bør også være mindre administrativt bøvlet at få lov til at tage egne og andres udtjente produkter tilbage mhp. at producere nyt. På landbrugsområdet skal reguleringen understøtte, at organiske restprodukter genanvendes højere oppe i værdkæden. Herudover har Virksomhedsforum en række andre forslag, der støtter virksomhedernes muligheder for at ressourceoptimere og omstille sig til en cirkulær økonomi.

Omstillingen mod en cirkulær økonomi er stadig i sin vorden. Det må derfor forventes, at de erhvervsøkonomiske byrder som konsekvens af regulering vil dukke op efterhånden, som reguleringen implementeres eller får virkning for en større målgruppe, når flere og flere virksomheder implementerer cirkulære forretningsmodeller. Derfor er det Virksomhedsforums anbefaling, at regeringen løbende har fokus på de erhvervsøkonomiske konsekvenser ved ny regulering vedrørende cirkulær økonomi.


< Tilbage

Vælg alle >

RESULTAT

Nummer Forslag Dato Status
539 Hæv reparationsgrænsen - undgå bilspild 07.06.2016 Gennemføres ikke
538 Udtagningsmoms for madspild 07.06.2016 Gennemføres ikke
524 Ressourceproduktivitet gennem tidssvarende affaldstransportregler i EU 07.06.2016 Behandles
523 Mere smidig notifikation ved overførelse af affald 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
522 Tværnationalt samarbejde om end-of-waste kriterier 07.06.2016 Gennemføres delvist
521 Etablering af system til national klassificering af affald 07.06.2016 Gennemføres delvist
520 Mulighed for løbende revidering af bilag 1 i Bek. nr. 1650 af 13/12 2006 "Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål" 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
519 Indførelse af "End of manure" bestemmelse i nitratdirektivet mhp. at fremme genanvendelsen af organiske restprodukter 07.06.2016 Gennemføres delvist
518 Ændring af reglerne for anvendelse af gødning som brændsel 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
517 Mere ensartet sagsbehandling om anvendelse af affald til jordbrugsformål (§19-godkendelser) i kommunerne 07.06.2016 Gennemføres delvist
516 Ændring af biproduktforordningens art. 33 mhp. bedre genanvendelse af organiske restprodukter 07.06.2016 Gennemføres ikke
515 Virksomheders tilbagetagning af udtjente produkter 07.06.2016 Gennemføres
514 Indførelse af realistiske minimumskrav for anmeldelse af affald 07.06.2016 Gennemføres