Spring navigation over
Indhold start

Byggebranchen

Virksomhedsforum har sat fokus på byggebranchen. Branchen producerer samlet for mere end 200 mia. kr. årligt og står for ca. 10 % af beskæftigelsen (260.000 beskæftigede). Danmark har bundet 5.000 mia. kr. i mursten, beton og asfalt, så byggebranchen leverer samlet set et væsentligt bidrag til den danske samfundsøkonomi. Det er derfor vigtigt, at branchen ikke mødes af unødigt besværlige og ressourcekrævende offentlige regler.

Virksomhedsforums forslag skal gøre det enklere for byggebranchen i Danmark at leve op til de offentlige regler.

Forslagenes problemstilling er blevet kvalificeret ved at undersøge nogle af de processer, som virksomhederne gennemgår for at efterleve lovgivningen.

Arbejdsgruppen har været på virksomhedsbesøg og sekretariatet har lavet telefoniske interviews med udvalgte branchespecifikke aktører. Arbejdsgruppen har udviklet enkelte forslag ved at foretage mini-nabotjek og har løbende foretaget research hos myndigheder samt brancheorganisationernes udvalg og undergrupper af virksomheder.

Væsentlige dele af byggebranchens lovkompleks er pt. under revision bl.a. med det formål, at mindske virksomhedernes byrder. Der foregår bl.a. en revidering af byggeloven. Senest er der i foråret 2016 vedtaget en pakke, som skal lette branchens byrder ved fx en certificeringsordning, som afskaffer den tekniske byggesagsbehandling i kommunerne. Desuden samles al brandlovgivning om indretning og drift af bygninger i byggeloven. Samtidig er den nye udbudslov vedtaget i januar 2016, hvor der, grundet efterspørgsel fra branchen, sættes fokus på tidlig inddragelse af aktører. Endelig pågår de næste tre år en revision af byggeriets aftalevilkår, det såkaldte AB-system. Formålet med aftalesættene er, at regulere retsforholdet mellem fx bygherre og entreprenør.

Hvor relevant giver forslagene input til nævnte revisioner, men overvejende er der lagt vægt på at belyse de for virksomhederne byrdefulde områder, som pt ikke er under revision.


< Tilbage

Vælg alle >

RESULTAT

Nummer Forslag Dato Status
603 Forenkling af kravene til syn af entreprenørmaskiner, der er registreret i køretøjsregisteret 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
602 Klarhed om regler for handel og anvendelse af genbrugte byggematerialer 25.10.2016 Gennemføres
601 Klar og effektiv udmøntning af TF-visse 25.10.2016 Behandles
600 Forenkling af krav til ventilationsløsninger i bygningsreglementet 25.10.2016 Gennemføres delvist Implementeret
599 Fleksibilitet i metode til beregning af dagslys i bygninger 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
598 Afvigelser fra AB-systemet giver øgede byggeomkostninger 25.10.2016 Gennemføres
592 Fjernelse af 4 ugers fristen ved jordflytning 25.10.2016 Gennemføres ikke
591 Ensartet behandling af tilladelser til jordflytning 25.10.2016 Gennemføres delvist
590 Entydig definition ved kategorisering af jord - kategoridefinition jf. Jordflytningsbekendtgørelsen 25.10.2016 Gennemføres
589 Klarhed om krav til vinduer i støjplagede områder 25.10.2016 Behandles
588 Smidigere sagsbehandling hos miljømyndighederne i forbindelse med byggetilladelse 25.10.2016 Gennemføres
586 Opstilling af væsentlighedskriterier ved arkæologiske fund 25.10.2016 Gennemføres delvist
585 Omkostning ved arkæologiske undersøgelser skal ikke betales af virksomheder 25.10.2016 Gennemføres ikke
584 Proportionalitet i reglerne om tilgængelighed i bygningsreglementet 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
583 Uklarhed om krav til offentlige udbud giver uhensigtsmæssige og dyrere løs-ninger i de offentlige bygninger 25.10.2016 Gennemføres
582 Forenkling af den europæiske standardudbudsskabelon, ESPD 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
579 Kontaktoplysninger til myndigheder ved digital administration af virksomhedspraktik og løntilskud 25.10.2016 Gennemføres delvist Implementeret